Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Buller och goda ljudmiljöer

Granskad:

Buller kan påverka människors hälsa och möjlighet till god livskvalitet. Genom att planera och utforma bostäder och lokaler på rätt sätt går det att skapa bra ljudmiljöer även i bullriga lägen. Akustisk design är ett sätt att modellera fram ett positivt ljudlandskap. Välkommen att här ta del av Boverkets vägledningar, utbildningar, webbseminarier och rapporter om buller.

Idéseminarium goda ljudmiljöer

Idéseminarium om goda ljudmiljöer

Fotografi från luften som visar husfasader längs gata där två bilar kör.

Den 25 oktober 2022 bjöd den Nationella bullersamordningen in till ett inspirerande idéseminarium om hur vi kan skapa goda ljudmiljöer, både vid byggande och i befintliga miljöer.

Välkommen att ta del av de filmade seminarierna om möjligheterna att förena kravet på ökat bostadsbyggande och förtätning med en god ljudmiljö. 

Seminariet vände sig till dig i bygg- och fastighetsbranschen, till dig som planerar, beställer, exploaterar eller bygger, är arkitekt eller konsult, till dig på kommun, länsstyrelse och statlig myndighet.

Filmade seminarier från Idéseminarium om goda ljudmiljöer 

Ny vägledning

Buller från idrottsplatser

Löpare på idrottsplats.

Boverket har tagit fram en vägledning om buller från idrottsplatser. Den kan användas som stöd för tillämpningen av plan- och bygglagen, till exempel vid detaljplaneläggning eller bygglovgivning i områden som exponeras för buller från en idrottsplats. Naturvårdsverket har tagit fram en motsvarande vägledning som ger stöd för tillämpning enligt miljöbalken.

Buller från idrottsplatser

Nytt om buller från industrier och annan verksamhet

Industribuller

Bilar som kör på väg framför bostadshus. Foto: Hans Ekestang

Boverket har publicerat allmänna råd med riktvärden för omgivningsbuller från industriell och annan verksamhet. Tidigare framtagen vägledning har uppdaterats. Materialet är en del av den samordning som skett av omgivningsbuller enligt plan- och bygglagen och miljöbalken.

Industribuller

Allmänt om buller

Buller berör många

Bullerskydd kring trafikerad bilväg, Stockholm. Foto: Hans Ekestang

Buller är den miljöstörning som berör flest människor i vårt land. Genom att planera och utforma bostäder och lokaler på rätt sätt går det att skapa bra ljudmiljöer även i bullriga lägen.

Buller berör många

God ljudmiljö och akustisk design

God ljudmiljö och akustisk design

God ljudmiljö är en förutsättning för en hållbar stad. Akustisk design är ett hjälpmedel som innebär att begränsa oönskade ljud och förstärka positiva ljud, både i planeringsprocessen och vid förtätning av befintliga miljöer.

God ljudmiljö och akustisk design
Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Webbutbildning

Buller i PBL

Buss, tåg och bilar vid järnvägsstationen i Hässleholm. Foto: Hans Ekestang

I den här webbutbildningen inom Boverkets PBL kompetens finns information om hur buller hanteras i olika delar av PBL-processen. Webbutbildningen innehåller sju moduler:
1. Från översiktsplan till tillsyn
2. Översiktsplan
3. Detaljplan
4. Bygglov
5. Byggprocessen
6. Tillsyn i förvaltningsskedet
7. Vad är buller?

Buller i PBL

Detaljplanering och buller

Buller vid detaljplanering

Skiss över detaljplan.

Buller är en viktig faktor att ta hänsyn till vid planläggning i bullerutsatta områden. Genom att planera och utforma tillkommande bebyggelse går det att skapa goda boendemiljöer även i utsatta lägen.

Buller vid detaljplanering

Bullerkällor

Hur mycket bullrar vägtrafiken?

Skärmklipp av publikation med rubriken Hur mycket bullrar vägtrafiken?

Information från Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting om hur du enkelt och snabbt kan beräkna utbredningen av buller från vägtrafiken.

Hur mycket bullrar vägtrafiken?

Buller inomhus

Om buller inomhus

Man i soffa som arbetar med dator i knät. Foto: Peter Kroon

Boverkets byggregler, BBR, innehåller föreskrifter och allmänna råd om byggnaders bullerskydd. Reglerna preciserar de grundläggande kraven på bullerskydd som finns i plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF.

Bullerskydd
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen