På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Om miljöindikatorerna

Granskad: 

Boverket ansvarar för att bygga upp och sprida kunskap om bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan och utveckling. Det framgår av förordning (2012:546) med instruktion för Boverket. Det gör vi med hjälp av ett antal miljöindikatorer som utgår från de nationella miljökvalitetsmålen och som täcker in sektorns mest betydande miljöpåverkan. Indikatorerna bygger på tillgängliga data och används för uppföljning av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Boverket använder följande indikatorer för att följa upp bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan:

 • utsläpp till luft av växthusgaser, kväveoxider och partiklar
 • energianvändning
 • användning av hälso- och miljöfarliga kemiska produkter
 • uppkommet avfall.

Miljöindikatorerna visar

 • hur stora utsläppen eller användningen är i bygg- och fastighetssektorn
 • hur stor andel av Sveriges totala utsläpp eller användning som kommer från bygg- och fastighetssektorn
 • utvecklingen över tid.

Miljöindikatorerna visar miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn ur ett livscykelperspektiv, vilket innebär att vi utgår från en byggnads livscykel när vi beskriver sektorns miljöpåverkan. Därmed ingår miljöpåverkan från samtliga skeden och aktiviteter under året – produktion och byggande, drift av den färdiga byggnaden, rivning, återvinning samt transporter.

De olika skedena i byggnadens livscykel - produktskede, byggproduktionsskede, användningsskede, slutskede.

Bild på de olika skedena i byggnadens livscykel
Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Jenny Lilja/Infab/Tictac/Boverket

Statistiken över uppkommet avfall saknar idag tillräcklig detaljeringsgrad för att beräkna enligt samma metod som övriga indikatorer.  Därför utgår inte den redovisningen från ett livscykelperspektiv som för de andra indikatorerna. Det har heller inte varit möjligt att särredovisa avfall från byggverksamhet respektive från anläggning av vägar och järnvägar.

Utsläpp från importerade byggprodukter redovisas särskilt.

Skillnader i statistiken
Läs mer om miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv

Avgränsningar

Boverkets miljöindikatorer redovisar inhemska utsläpp, inhemsk användning samt import av varor och tjänster, vilket illustreras i figuren nedan. I praktiken sker det inte någon export från den svenska bygg- och fastighetssektorn däremot sker det export av byggprodukter. Miljöpåverkan från exporterade byggprodukter förs på den producerande branschen, till exempel skogsindustri eller cementindustri, istället för på bygg- och fastighetssektorn.

Hushålls- och verksamhetsenergi för byggnaderna ingår inte heller i miljöindikatorerna, i likhet med systemgränserna i Boverkets byggregler för energianvändning i byggnader.

Systemgränser för Boverkets miljöindikatorer

Bild på systemgränser för Boverkets miljöindikatorer
Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket
Läs mer om tillägg för import

Definition av bygg- och fastighetssektorn

Bygg- och fastighetssektorn representeras av branscherna Byggverksamhet (SNI 41–43) och Fastighetsverksamhet (SNI 68) enligt miljö- och nationalräkenskaperna, där SNI är standard för svensk näringsgrensindelning. Boverket har beställt en uppdelning av SNI 41–43 för att bättre kunna redovisa miljöpåverkan från byggnader. Boverkets miljöindikatorer redovisas uppdelat enligt följande:

 • byggverksamhet (exklusive anläggning av vägar och järnvägar)
 • fastighetsförvaltning (uppvärmning respektive övrigt)
 • anläggning av vägar och järnvägar (endast öppna data)
Läs mer om definition av bygg- och fastighetssektorn

Övrig indelning

Indikatorerna redovisas i figurer enligt följande upplägg:

 • totala utsläpp fördelat på inhemsk produktion plus import
 • totala utsläpp fördelat på följande delbranscher:
  • byggverksamhet (nyproduktion/rivning)
  • fastighetsförvaltning övrigt (renoveringar/ombyggnad)
  • fastighetsförvaltning uppvärmning
 • total användning fördelat på inhemsk produktion plus import
 • total användning fördelat på följande delbranscher:
  • byggverksamhet (nyproduktion/rivning)
  • fastighetsförvaltning övrigt (renoveringar/ombyggnad)
  • fastighetsförvaltning uppvärmning
Läs mer om indelningen

Metoden

Boverket har med hjälp av Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och SCB utvecklat en metod för att beskriva miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn. Metoden bygger på liknande analyser som tidigare gjorts för energisektorn och jordbrukssektorn.

Våra miljöindikatorer baseras på SCB:s miljöräkenskaper, som beskriver sambandet mellan ekonomi och miljö. Det gör det möjligt att se olika branschers miljöpåverkan, till exempel hur mycket bränsle en viss bransch använder i sin produktion eller hur mycket utsläpp till luft en viss bransch genererar.

Läs mer om metoden
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen