På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ärendebeskrivning

För att göra ett beslut tydligt och begripligt kan det vara lämpligt med en sammanfattande beskrivning av ärendet och sakförhållanden som har betydelse för ärendet.

Det är viktigt att skilja på det som är ärendebeskrivningen, skälen för beslutet och själva beslutet.

Det finns inget krav enligt förvaltningslagen på att ett beslut ska innehålla detaljerade redogörelser för sakförhållandena. Det kan ändå vara lämpligt med en saklig ärendebeskrivning som innehåller de omständigheter som finns i ärendet. En ärendebeskrivning blir mer lättläst om den är kronologisk. (jfr prop. 1971:30 sid. 492f)

Ärendebeskrivningen kan till exempel ta upp:

 • vad ansökan avser, till exempel nybyggnad, tillbyggnad, väsentligen annat ändamål, ytterligare bostad, fasadändring, mur, parkering, campingplats, schaktning, fyllning, trädfällning, rivning,
 • hur stor byggnad/tillbyggnad ansökan gäller, till exempel byggnadsarea, bruttoarea, höjd, våningsantal eller antal lägenheter,
 • åtgärdens placering på fastigheten,
 • fastighetens storlek, läge, tillfart och terrängförhållanden som har betydelse för bedömningen,
 • om, och i så fall hur aktuell fastighet är bebyggd idag, om ansökan rör en tillbyggnad kan det vara lämpligt att ange hur stor area den befintliga byggnaden har,
 • om fastigheten ligger inom detaljplan, områdesbestämmelser, sammanhållen bebyggelse eller omfattas av riksintresse, skydd eller andra restriktioner,
 • om fastigheten ligger inom detaljplan, vilken detaljplan som gäller, dess laga kraftdatum och genomförandetid,
 • relevanta planbestämmelser, som exempelvis användning, byggrätt, placeringsbestämmelser och utformningsbestämmelser,
 • planens syfte,
 • om utgångsläget är planenligt,
 • om åtgärden är planenlig,
 • om avvikelse mot plan, vad avvikelsen är och dess omfattning,
 • om fastigheten ligger utanför planlagt område, vad översiktsplanen anger som kan vara relevant för ärendet,
 • om den sökta åtgärden redan är utförd,
 • andra tidigare beslut som kan vara relevanta för ärendet, till exempel gällande förhandsbesked, och
 • eventuellt pågående planarbete.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej