Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

När ska klimatdeklarationen upprättas och registreras

Granskad:
Illustration: Boverket

Byggherren ansvarar för att klimatdeklarationen upprättas och registreras hos Boverket. Det krävs att en bekräftelse på registrerad klimatdeklaration lämnas in av byggherren till kommunens byggnadsnämnd för att nämnden ska kunna ge ett slutbesked. Förutsättning för att minska klimatpåverkan finns dock främst under planering och projektering av byggnaden, det vill säga genom att en klimatkalkyl görs tidigt i byggprojektet.

Byggherren ansvarar för att uppfylla lagen

Byggherren har rådighet över val och beslut under byggprocessen. Det är ett av skälen till att det är byggherren som ansvarar för att upprätta och registrera klimatdeklarationen till Boverket. Byggherren ansvarar också för att klimatdeklarationen är korrekt utförd, även om den utförs av någon annan på byggherrens uppdrag.

4 §
  Byggherren ansvarar för att en klimatdeklaration upprättas när en ny byggnad uppförs om inte något annat framgår av 5 eller 6 §. Byggherren ska ge in deklarationen till den myndighet som regeringen bestämmer (registreringsmyndigheten).

I 10 kap. 34 § 2 plan- och bygglagen (2010:900) finns bestämmelser om att en byggnadsnämnd kan meddela ett slutbesked först efter att en klimatdeklaration har getts in eller byggherren gjort sannolikt att det inte finns någon skyldighet att ge in en klimatdeklaration.

Klimatberäkningar gör störst nytta i ett tidigt skede

Förutsättningarna för att minska en byggnads klimatpåverkan finns främst under planering och projektering av en byggnad när olika utformningar, lösningar och metoder övervägs. Att arbeta med klimatberäkningar och förbereda arbetet med klimatdeklarationen i ett tidigt skede, det vill säga göra en klimatkalkyl, gör det också lättare att senare få fram de uppgifter som behövs, men tänk på att det även görs överväganden och val under själva uppförandet som påverkar byggnadens klimatpåverkan.

Kravet på klimatdeklaration för byggnader infördes i januari 2022 och syftet med lagen är att öka kunskapen och minska klimatpåverkan från byggnader som uppförs. Arbetet med klimatdeklarationer och med att minska klimatpåverkan är en läroprocess. Många byggherrar som gör klimatberäkningar använder lärdomar från tidigare projekt för att minska klimatpåverkan i nästa byggprojekt. Här kan bland annat arkitekten, konstruktören eller miljökonsulten stötta byggherren och föreslå klimatbesparande åtgärder och tidiga överväganden när det gäller placering, utbredning och utformning av byggprojektet.  

Klimatbesparande vägval kan göras och komma till nytta och förädlas under projekteringen genom dels ett strukturerat arbete med klimatdata i ett tidigt skede, dels den tidiga klimatberäkningen. Därmed underlättas även en löpande uppföljning av byggnadens klimatpåverkan.

Färdigställ klimatdeklarationen sent i processen

Deklarationen bör i möjligaste mån spegla den slutligt uppförda byggnaden (jfr prop. 2020/21:144, sid. 26). Den slutgiltiga beräkningen av klimatpåverkan görs lämpligen vid ett sådant skede att den speglar den slutligt uppförda byggnaden. För vägledning kring exempel på underlag som kan ligga till grund för beräkningen och från vilket skede i byggprocessen, se sidan ”Underlag till beräkning av klimatpåverkan”.

Klimatdeklaration för byggnader, prop. 2020/21:144 (på Sveriges riksdags webbplats)

En registrerad klimatdeklaration krävs för slutbesked

För att få slutbesked krävs det att byggherren visar att byggnaden har klimatdeklarerats eller gör sannolikt att det inte finns någon skyldighet att lämna in en klimatdeklaration. Mer information om kopplingen finns på sidan "PBL och klimatdeklarationer".

PBL och klimatdeklarationer.

34 §
  Byggnadsnämnden ska med ett slutbesked godkänna att en eller flera åtgärder som avses i 3 § ska anses slutförda och, i fråga om byggåtgärder, att byggnadsverket får tas i bruk, om
   1. byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda,
   2. byggherren har visat att denne har gett in en klimatdeklaration enligt lagen (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader eller gjort sannolikt att det inte finns någon skyldighet att ge in en klimatdeklaration, och
   3. nämnden inte har funnit skäl att ingripa enligt 11 kap. Lag (2021:788) .

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen