På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Miljöbedömningar

En miljöbedömning för detaljplan kallas strategisk miljöbedömning. Om genomförandet av en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska kommunen genomföra en miljöbedömning för planen. För att ta reda på om detaljplanen ska genomgå en miljöbedömning ska en undersökning av betydande miljöpåverkan göras.

Det finns två typer av miljöbedömningar, strategiska och specifika. Miljöbedömningar som görs för planer och program kallas strategiska och sådana som görs för verksamheter och åtgärder kallas specifika.

Syfte med miljöbedömningar och syftet med PBL

Syftet med miljöbedömningar är att integrera miljöaspekter i planeringen och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. Det stämmer väl överens med syftet för bestämmelserna i plan- och bygglagen, PBL, där syftet bland annat är att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

Strategisk miljöbedömning för detaljplaner

När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller program som krävs enligt lag eller annan författning ska det göras en strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen eller programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Eftersom detaljplaner är en plan som krävs enligt lag ska de genomgå en strategisk miljöbedömning om genomförandet av dem kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I vissa fall ska miljöbedömningen för detaljplanen även uppfylla vissa av kraven för specifika miljöbedömningar.

Läs mer om när en specifik miljöbedömning för detaljplanen behöver göras 

För att ta reda på om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska kommunen göra en undersökning enligt miljöbalken.

Undersökningen och miljöbedömningen ska integreras i planarbetet

För att syftet med miljöbedömningar ska uppnås ska kommunen integrera undersökningen och den eventuella miljöbedömningen i arbetet med att upprätta en detaljplan. Undersökningen ska därför genomföras inom ramen för detaljplanesamrådet. En eventuell miljöbedömning bör påbörjas tidigt i planprocessen. Avsikten är att resultatet av undersökningen och den eventuella miljöbedömningen ska påverka detaljplanens utformning så att den negativa miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

PBL-kedjan

Planering inom ramen för PBL är en kedja där en detaljplan föregås av en översiktsplan och följs i många fall av ett bygglov. Det innebär att om detaljplanen har stöd i en aktuell och tydlig översiktsplan bör detaljplanens undersökning kunna grundas på den information och det material som legat till grund för översiktsplanens miljökonsekvensbeskrivning. Om detaljplanen ska genomgå en miljöbedömning bör även avgränsningssamrådet kunna baseras på den information och det material som legat till grund för översiktsplanens miljökonsekvensbeskrivning.

Vilken vägledning ska kommunen följa

Boverkets vägledning om miljöbedömningar på PBL kunskapsbanken gäller för förslag till detaljplaner som kommunen påbörjat efter den 1 januari 2018. Den vägledning om miljöbedömningar för detaljplaner från år 2006 som Boverket tidigare har publicerat gäller endast för detaljplaner som upprättats enligt äldre plan- och bygglagen, ÄPBL. Boverket har inte publicerat vägledning för detaljplaner som upprättats enligt PBL och sjätte kapitlet i miljöbalken i dess lydelse innan 1 januari 2018.

Läs mer om skillnaderna mellan det nya och gamla sjätte kapitlet miljöbalken här

Dialog med Naturvårdsverket

Vägledningen är framtagen i dialog med Naturvårdsverket som också har vägledning om miljöbedömningar på sin webbplats. Ta del av Naturvårdsverkets vägledning under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Särskilda regler från och med 1 april 2020

Om kommunen har påbörjat ett arbete med att ta fram eller ändra en detaljplan efter 31 mars 2020 ska detaljplaneprocessen uppfylla vissa nya regler om miljöbedömning. Boverkets vägledning är uppdaterad med de nya reglerna.

Äldre regler gäller fortfarande om detaljplanearbetet påbörjades före 1 april 2020.

Övergångsbestämmelser SFS 2020:76
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej