Kontrastmarkering

Kontrastmarkeringar och andra markeringar underlättar för synsvaga, blinda, personer med utvecklingsstörning, personer med demenssjukdom och personer med andra orienteringssvårigheter. Markeringarna ska göras i publika lokaler och gemensamma delar i bostadshus, men behöver inte göras i de enskilda bostäderna.

PBL och PBF

Övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i plan- och bygglagen, PBL och plan- och byggförordningen, PBF. Kraven förtydligas i tillämpningsföreskrifter, bland annat i Boverkets byggregler, BBR. Tillgänglighetskrav på kontrastmarkeringar finns både som tomtkrav och tekniska egenskapskrav.

Tomtkraven prövas vid bygglovet. De tekniska egenskapskraven hanteras vid det tekniska samrådet och startbeskedet.

  • Tomtkraven för tillgänglighet har sin grund i 8 kap. 9 § PBL.
  • Tekniska egenskapskrav för tillgänglighet har sin grund i 8 kap. 4 § PBL och 3 kap. 18 § PBF.

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 9 §

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 4 §

Plan- och byggförordning (2011:338) 3 kap 18 §

BBR

Kraven i BBR gäller vid uppförande och ändring av byggnad. Reglerna i BBR gäller också krav på tomter. Reglerna för tillgänglighet vid ändring finns i avsnitt 3:51. Tillgänglighetskrav på kontrastmarkering vid uppförande finns i avsnitt 3:1 BBR. Det finns både som tomtkrav och tekniska egenskapskrav.

Olika sätt att kontrastmarkera

Kontrast mot omgivningen kan åstadkommas med till exempel avvikande material och ljushet. En ljushetskontrast på minst 0.40 enligt NCS, Natural Color System, mellan kontrastmarkeringen och den omgivande ytan kan avsevärt öka möjligheten för synsvaga att uppfatta markeringen. För personer med kraftigare nedsatt syn kan logiska ledstråk anordnas med både ljushetskontrast och taktil kontrast. För personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan logiska färgsystem underlätta orienteringen.

Tomtkrav på tillgänglighet om kontrastmarkering

Det ska vara lätt att upptäcka parkeringsplatser och angöringsplatser för bilar och friytor, liksom gångytor, trappor, ramper och konstgjorda ledytor samt manöverdon. Kontrast mot omgivningen kan åstadkommas med avvikande material och ljushet. Konstgjorda ledytor kan bestå av material med avvikande struktur och ljushet som fälls in i markbeläggningen, till exempel tydligt kännbara plattor i en slät yta.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:1223

Tekniska egenskapskrav på tillgänglighet om kontrastmarkering

Viktiga målpunkter i byggnader liksom gångytor, trappor och ramper samt manöverdon ska vara lätta att upptäcka och hitta fram till även för bland annat synsvaga, blinda, personer med utvecklingsstörning, personer med demenssjukdom eller personer med andra orienteringssvårigheter.

Exempel på viktiga målpunkter i byggnader är entrédörrar och hissdörrar, samt i publika lokaler, receptionsdiskar, toalettdörrar, dörrar i och till utrymningsvägar och informationsställen.

I publika lokaler bör det finnas logiska ledstråk som leder mellan utvalda målpunkter. På öppna ytor i till exempel stationsbyggnader, terminaler, receptioner och foajéer bör sammanhängande taktila och visuella ledstråk finnas. Ledytor i golvet kan ordnas med avvikande material och med ljushetskontrast.

Logiska färgsystem underlättar orienteringen för personer med utvecklingsstörning eller andra orienteringssvårigheter.

Ramper ska vara lätta att upptäcka och hitta fram till. Kontrast mot omgivningen kan åstadkommas med avvikande material och ljushet.

I publika lokaler som har fler än ett plan med toaletter för allmänheten bör minst en toalett på varje sådant plan vara tillgänglig och användbar. Den tillgängliga och användbara toaletten bör ha kontrastmarkeringar.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:1423

Starka kopplingar till säkerhet vid användning

Även i BBR avsnitt 8 om säkerhet vid användning finns det regler om kontrastmarkering. Till exempel finns det regler om kontrastmarkering av trappor på tomter i avsnitt 8:91 och regler om kontrastmarkering av trappor i eller i anslutning till byggnader i avsnitt 8:232.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 8:232

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 8:91

Fler regler om tillgänglighet finns i ALM och HIN

PBL kraven på tillgänglighet preciseras även i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader, ALM. Kraven i ALM gäller nyanläggning på allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader.

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 12 §

Enligt ALM ska till exempel viktiga målpunkter, gångytor, trappor och ramper vara lätta att upptäcka. Trappor ska förses med kontrastmarkeringar så att synsvaga och personer med andra orienteringssvårigheter kan uppfatta nivåskillnaden.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:5) om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader - 8 §

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:5) om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader - 9 §

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:5) om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader - 11 §

PBL kraven på tillgänglighet preciseras även i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser, HIN. Kraven i HIN är retroaktiva och gäller i befintliga publika lokaler och på befintliga allmänna platser.

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 2 §

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 12 §

Enligt HIN ska hinder i form av bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering avhjälpas.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser - 7 §

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser - 11 §

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser - 13 §

Arbetsmiljöverkets regler

Det finns regler om kontrastmarkering av arbetslokaler i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Arbetsplatsen utformning.

Du hittar Arbetsmiljöverkets föreskrifter under rubriken "På andra webbplatser i "Relaterad information". 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej