Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Godstransporter

Granskad:

För att minska klimatpåverkan från godstransporterna behöver det ske en planering för effektiva godstransporter tidigt i den kommunala planeringen. Det är framför allt tre olika perspektiv som behöver vägas in i den kommunala planeringen. Dessa är varuförsörjning, transportverksamhet och transportförsörjning.

Att tänka på i översiktsplaneringen

  • Planera för godstransporter redan i den översiktliga planeringen.
  • Inkludera tankar kring logistik för varutransporter vid förslag till lokalisering av transportintensiv verksamhet.

Varuförsörjning

Med varuförsörjning menas försörjning av butiker, restauranger, kontor och andra verksamheter med varor och service. Här är oftast bebyggelsemönstret givet, åtminstone i städernas centrala delar. Fastighetsmarknadens villkor och konsumtionsmönstren ställer krav som snabbt kan ändras, men som måste lösas omedelbart.

Genom att samordna varudistributionen kan man bland annat minska transporternas miljöpåverkan. Ett sätt att börja på är med kommunens egna transporter av till exempel livsmedel. Genom att alla leverantörer distribuerar sina livsmedel till en distributionscentral och därifrån lastar om och kör ut till respektive målpunkt med en fullastad lastbil så optimeras antalet transporter. De kommuner som redan använder sig av distributionscentraler visar på en 70-80 procentig minskning av antalet transporter.

Kommunens roll är central i arbetet och måste, i många fall, fungera som drivande aktör och medverka till att de plattformar och nätverk som behövs för implementeringen också skapas och hålls aktiverade. Kommunen måste beakta förutsättningarna för samordnad distribution i den övriga hanteringen av trafik- och markanvändningsfrågorna.

Transportverksamhet

Kommunen bör ha en strategi för hur företag som genererar transportaktiviteter för distribution till butiker och kontor eller som har staden som bas för andra transporttjänster ska behandlas. Lokaliseringen av dessa företag kan ofta påverkas, vilket ger möjligheter att begränsa utsläpp och störningsaspekter och ge goda anslutningar till huvudvägnätet.

Transportförsörjning

Transporter av gods till och från industriföretag, hamnar och andra terminaler. Lokaliseringen är ofta given, men här går det att minimera utsläppen genom att skapa effektiva anslutningar till huvudnätet.

I "Relaterad information" finns länkar till följande skrifter:

  • Trafikverket 2021 Handbok för godstransporter i den goda staden
  • Trafikverket 2008. Rätt fart i staden
  • Trafikverket m.fl. 2015. Trafik för en attraktiv stad
  • Region Skåne 2014. Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen