Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggprognos

Granskad:

Fallande köpkraft hos hushållen, tredubblade bostadsräntor, kraftigt ökade byggkostnader och en kärvande finansiering leder till att bostadsbyggandet nu minskar mycket snabbt. Det visar Boverkets byggprognos från juni 2023 som sammanfattas nedan.

Om byggprognosen

Boverket sammanställer och analyserar uppgifter om hur bygg-, bostads- och kreditmarknaden har utvecklats i landet. Resultaten publiceras i Boverkets byggprognos som sammanfattas på den här sidan. En längre analys kan du ta del av på sidan Byggprognos analys juni 2023. 

Byggprognos analys juni 2023

Du kan också ta del av hela byggprognosen med fördjupningar som pdf under "Relaterad information". 

Bostadsbyggandet faller snabbt, och byggtakten blir låg under lång tid

Fallande köpkraft hos hushållen, tredubblade bostadsräntor, kraftigt ökade byggkostnader och en kärvande finansiering leder till att bostadsbyggandet nu minskar mycket snabbt. Boverkets prognos är att antalet påbörjade bostäder minskar från 71 000 under toppåret 2021 till cirka 27 000 år 2023 och 21 500 år 2024.

Med en svårförutsägbar utveckling i samhällsekonomin, inte minst kopplat till ränteutvecklingen, blir osäkerhetsintervallet stort. I ett svagt ekonomiskt scenario kan det komma att påbörjas färre än 20 000 bostäder år 2024. Omvänt kan fallande räntor och minskad osäkerhet kring den samhällsekonomiska utvecklingen leda till att byggtakten blir något högre än prognosen.

Figur 1. Påbörjade bostäder inklusive nettotillskott genom ombyggnad. Källa: SCB och Boverket

Höga räntor och höga byggkostnader håller tillbaka byggandet även på sikt

I vårt huvudscenario för 2025 ökar antalet påbörjade bostäder något, med antagandet att räntenivån har fallit samtidigt som hushållens köpkraft stärkts. Men eftersom det är troligt att räntor och byggkostnader under överskådlig tid kommer att vara betydligt högre än tidigare kommer byggandet endast öka långsamt.

En långvarigt låg byggtakt kan leda till att kapaciteten i byggsektorn minskar betydligt. Det kommer då att ta tid att växla upp när efterfrågan åter ökar.

Finansieringen kärvar

Samtidigt med kraftigt ökade kostnader kärvar även finansieringen av nyproduktion, både för hyresrätter och bostadsrätter. Vi bedömer att en stor del av de privata bolagen kommer att ha en defensiv inställning till investeringar i nya hyresrätter utifrån den osäkerhet som finns på marknaden. För bostadsrätter har förhandsbokningarna minskat mycket kraftigt, vilket tillsammans med skärpta krav från långivarna medför att finansieringen under byggtiden möter stora utmaningar. Inbromsningen av bostadsbyggandet förstärks även av att investeringsstödet för hyresbostäder har avvecklats efter 2022.

Tillskottet av bostäder år 2025 kan bli mindre än hälften av behovet

Antalet färdigställda bostäder minskar markant från år 2024 och framåt. I år färdigställs cirka 58 000 bostäder inräknat nettotillskott genom ombyggnad, enligt Boverkets prognos. År 2024 faller antalet till cirka 40 000 bostäder, och 2025 färdigställs cirka 30 000 bostäder. Det är långt under de cirka 63 000 bostäder om året som enligt Boverkets bedömning behövs fram till 2030 för att svara mot den historiska och framtida befolkningsutvecklingen.

Unga hushåll påverkas

Hushåll med lägre inkomster får särskilt svårt att hävda sig när köpkraften faller. Inte minst kan ungas möjligheter att etablera sig på den ägda marknaden försämras när trösklarna har höjts, med stigande räntor och skärpta kreditprövningar. Hushåll som hyr sin bostad har i närtid inte drabbats lika hårt av ökade boendekostnader, men kan förvänta sig stigande hyror de närmaste åren.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen