Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Lagändringar av betydelse för översiktsplanering

Granskad:

Nedan redovisas lagändringar av betydelse för den översiktliga planeringen som skett sedan i januari 2014. Lagar publiceras i Svensk författningssamling (SFS). Varje ny lag och ändring av lagen har ett unikt nummer i SFS.

Med hjälp av Domstolsverkets webbplats lagrummet.se går det att få en fullständig redovisning av ändringar sedan en lag publicerades för första gången. Där går det också att hitta varje enskild ändring med information om ikraftträdande, övergångsbestämmelser och vilka förarbetena är. Ändringar gjorda innan den 1 april 2018 har inte kungjorts elektroniskt så det är därför inte möjligt att lägga in direktlänkar till dem. De länkarna leder i stället till Regeringskansliets söksida för Svensk författningssamling (SFS) i tryckt format. Där kan ändringen sökas fram med hjälp av SFS-numret.

Lagrummet.se

Plan- och bygglagen, PBL, (2010:900)

Den 2 maj 2011 infördes nya PBL som stärkte översiktsplanens strategiska funktion liksom kravet på aktualitetsprövning.

Nedan listas senare ändringar i PBL som rör den översiktliga planeringen.

Miljöbalken (1998:808)

I januari 2018 infördes ett nytt 6 kapitel - Miljöbedömningar - i miljöbalken vilket exempelvis innebär nya och ändrade ord och uttryck för att tydliggöra processer om miljöbedömning. (SFS-nummer 2017:955)

Svensk författningssamling (SFS) i tryckt format (söksida på Regeringskansliets webbplats)

Lag (2000:1383) om kommunens bostadsförsörjningsansvar

I januari 2014 trädde omfattande ändringar av lagen i kraft. Bland anges att de riktlinjer som kommunerna ska ta fram för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av kravet i 3 kap. PBL om att kommunen i översiktsplanen ska redovisa hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. (SFS-nummer 2013:866)

Svensk författningssamling (SFS) i tryckt format (söksida på Regeringskansliets webbplats)

I oktober 2022 trädde ändringar av lagen i kraft. Dessa innebär bland annat att kommunen ska analysera vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden.

Lag om ändring i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar SFS-nummer 2022:385 (På Regeringskansliets webbplats).

Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter

I januari 2020 blev barnkonvention svensk lag. Detta förstärker barnrätten vid tillämpningen av andra lagar, exempelvis PBL. Barns intressen ingår i princip i alla de intressen som anges i 2 kap. PBL och även i en del andra bestämmelser i PBL uttrycks barns intressen.

Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter SFS-nummer 2018:1197 (på Regeringskansliets webbplats)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen