På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Anpassning av balkonger samt installation av markiser

Granskad:

Det kan vara möjligt att få bostadsanpassningsbidrag för att anpassa balkong och för att installera markiser.

Balkong

I fråga om balkong framgår av propositionen till 2018 års lag att möjligheten att ta sig ut på och in från balkonger kan vara bidragsberättigande (proposition 2017/18:80 sid. 70). 

Här följer ett referat där en kammarrätt prövade frågan om möjligheten att få bostadsanpassningsbidrag för att höja balkonggolvet. Målet prövades utifrån 1992 års lag om bostadsanpassningsbidrag. Boverket bedömer att domen är relevant även utifrån 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag.

Rättsfall om att höja balkonggolv

En person ansökte om bostadsanpassningsbidrag för att höja balkonggolvet.

Kommunen
Kommunen avslog ansökan.

Länsrätten
Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet.

Kammarrätten
Sökanden överklagade till kammarrätten. Av utredningen framgick att hon inte klarade att förflytta sig utan hjälpmedel utan använde rullator både inomhus och utomhus. Dessutom hade hon svaghet i händerna. Enligt ett intyg utfärdat av en arbetsterapeut hade hon problem med att ta sig ut på balkongen med hjälpmedel på grund av nivåskillnaden mellan balkonggolvet och golvet i lägenheten i övrigt. Nivåskillnaden var enligt sökanden 15 centimeter, vilket kommunen inte hade motsagt.

Kammarrätten gjorde följande bedömning. Det framgår att sökanden till följd av sina funktionsnedsättningar inte kan använda sin balkong i dess nuvarande utformning. I kravet på en lägenhets ändamålsenlighet som bostad för en person med funktionsnedsättning får anses ingå att även en tillhörande balkong ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt. Att utjämna nivåskillnaden mellan balkonggolvet och lägenhetsgolvet får därför anses vara en nödvändig åtgärd för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden. Hon är därför berättigad till bidrag. Överklagandet ska bifallas.

Kammarrätten i Jönköping, dom 2008-08-25, målnummer 1584-2008.

I artikeln "Anpassningen ska vara nödvändig" finner du ett referat av en dom som handlar om möjligheten att få bostadsanpassningsbidrag för att själv kunna öppna balkongdörren trots assistenthjälp dygnet runt. Det finns en länk till artikeln under "Relaterad information".  

Markiser

Bostadsanpassningsbidrag kan lämnas för markiser.

Rättsfall om markiser

Regeringen fann, med hänsyn till att sökandens skada enligt läkarintyget innebar en avsevärd reducering av kroppens egen förmåga att reglera värme och kyla, att bidrag borde lämnas till markiser utanför fönstren i köket och sökandens sovrum.

Regeringen, beslut 1991-01-10, diarienummer BO90/2625/B.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen