På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Prövning av marklov

Marklov ska ges för åtgärder som uppfyller ett antal förutsättningar. En ansökan om marklov ska prövas mot dessa förutsättningar. Vid prövning av marklov ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden följer den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. Utöver det ska även vissa andra krav i plan- och bygglagen, PBL, prövas.

Schaktning eller fyllning, inom ett område med detaljplan, kan kräva marklov. Marklov kan även krävas för trädfällning, skogsplantering och markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet om kommunen har infört en sådan bestämmelse i en detaljplan. Inom områdesbestämmelser kan kommunen, inom vissa i lagen utpekade områden, införa marklovsplikt för schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering.

Här kan du läsa mer om vad som kräver marklov.

Marklov ska ges för åtgärder som uppfyller ett antal förutsättningar. Förutsättningarna varierar beroende på om åtgärden ska utföras inom ett område med detaljplan eller med områdesbestämmelser. Byggnadsnämnden ska avslå en ansökan om marklov om en eller flera av dessa förutsättningar inte är uppfyllda.

Marklov inom detaljplan

Inom detaljplanerat område ska marklov ges om åtgärden

 • inte strider mot detaljplanen
 • inte hindrar eller gör det svårt att använda området för bebyggelse
 • inte medför olägenheter vid användningen av anläggningar som har krav på skydds- eller säkerhetsområden
 • inte medför störningar eller betydande olägenhet för omgivningen
 • uppfyller kraven på att bebyggelseområdens särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas samt att ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas
 • uppfyller kraven på tomter, allmänna platser och andra områden.

Marklov får ges för åtgärder som avviker från detaljplanen om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte.

Här kan du läsa mer om prövning av marklov inom detaljplan.

Marklov inom områdesbestämmelser

Inom områdesbestämmelser ska marklov ges om åtgärden

 • inte strider mot områdesbestämmelserna,
 • inte hindrar eller gör det svårt att använda området för bebyggelse,
 • inte medför olägenheter vid användningen av anläggningar som har krav på skydds- eller säkerhetsområden,
 • inte medför störningar eller betydande olägenhet för omgivningen,
 • uppfyller kraven i 2 kap i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelserna
 • uppfyller kraven på tomter, allmänna platser och andra områden i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelserna

Marklov får ges för åtgärder som avviker från områdesbestämmelserna om avvikelsen är liten och förenlig med områdesbestämmelsernas syfte.

Här kan du läsa mer om prövning av marklov inom områdesbestämmelser.

Ersättning vid nekat marklov

Om en ansökan om marklov avslås kan fastighetens ägare ha rätt till ersättning av kommunen. Rätten till ersättning gäller dock endast om det nekade marklovet gör det avsevärt svårare att fortsätta använda marken på samma sätt som tidigare inom den berörda delen av fastigheten. Fastighetens ägare har dock inte någon rätt till ersättning på grund av nekat marklov om avslaget grundas på bestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser.

Här kan du läsa mer om ersättning vid nekat marklov.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej