Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Överklagande till mark- och miljödomstolen

Granskad:

Kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser får överklagas till mark- och miljödomstolen.

Överklagande

Ett överklagande av ett beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då beslutet eller justerat protokoll över beslutet att anta detaljplanen eller områdesbestämmelserna har tillkännagetts. Med tillkännagetts menas att ett meddelande om att beslutet tagits satts upp på kommunens anslagstavla. Överklagandet ska skickas till kommunen, som sedan skickar det till mark- och miljödomstolen, om överklagandet har kommit in i rätt tid.

2 §
  Kommunala beslut enligt denna lag får inte överklagas i den del de avser
   1. avbrytande av ett planarbete,
   2. planbesked enligt 5 kap. 2 §,
   3. andra frågor om gatukostnader än de som avses i 1 § 6,
   4. villkorsbesked enligt 9 kap. 19 §,
   5. förlängd handläggningstid enligt 9 kap. 27 §,
   6. behovet av kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, tekniskt samråd eller slutsamråd,
   7. ingripandebesked enligt 11 kap. 7 §, eller
   8. en fråga som redan är avgjord genom en detaljplan, områdesbestämmelser eller ett förhandsbesked.

Att tvister rörande gatukostnader prövas av mark- och miljödomstol framgår av 15 kap. 10 §.

Beslut enligt 3 kap. 9 § andra stycket eller 5 kap. 11 a § tredje stycket om huruvida en betydande miljöpåverkan kan antas får inte överklagas särskilt. Lag (2021:785) .

2 a §
  Kommunala beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser får överklagas till mark- och miljödomstolen. Lag (2016:252) .

Vilka beslut får överklagas?

Efter att kommunen har fattat beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan får beslutet överklagas. Detsamma gäller för beslut om att anta, ändra eller upphäva områdesbestämmelser.  

2 a §
  Kommunala beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser får överklagas till mark- och miljödomstolen. Lag (2016:252) .

41 §
  Ett beslut får överklagas om beslutet kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt.

Vem får överklaga ett beslut?

Beslut om att avbryta ett planarbete och beslut om planbesked får inte överklagas. Enligt ett beslut från regeringen kan inte heller ett beslut om att skicka ut ett planförslag på samråd eller hålla det tillgängligt för granskning överklagas, eftersom det beslutet inte i sig har någon rättsverkan. (Regeringen 2006-09-14 dnr M 2006/3594/F/P)

2 §
  Kommunala beslut enligt denna lag får inte överklagas i den del de avser
   1. avbrytande av ett planarbete,
   2. planbesked enligt 5 kap. 2 §,
   3. andra frågor om gatukostnader än de som avses i 1 § 6,
   4. villkorsbesked enligt 9 kap. 19 §,
   5. förlängd handläggningstid enligt 9 kap. 27 §,
   6. behovet av kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, tekniskt samråd eller slutsamråd,
   7. ingripandebesked enligt 11 kap. 7 §, eller
   8. en fråga som redan är avgjord genom en detaljplan, områdesbestämmelser eller ett förhandsbesked.

Att tvister rörande gatukostnader prövas av mark- och miljödomstol framgår av 15 kap. 10 §.

Beslut enligt 3 kap. 9 § andra stycket eller 5 kap. 11 a § tredje stycket om huruvida en betydande miljöpåverkan kan antas får inte överklagas särskilt. Lag (2021:785) .

2 a §
  Kommunala beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser får överklagas till mark- och miljödomstolen. Lag (2016:252) .

Vem får överklaga?

För att någon ska ha rätt att överklaga ett beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

  • beslutet måste angå den klagande och ha gått denne emot, och
  • den klagande måste, innan granskningstiden har gått ut, ha lämnat skriftliga synpunkter som kommunen inte tillgodosett i planen.

8 §
  Bestämmelser om vem som får överklaga beslut som avses i 2 a, 3, 5 och 6 §§ finns i 42 § förvaltningslagen
(2017:900). Lag (2018:845) .

42 §
  Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot.

Hur överklagar man ett beslut?

11 §
  Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser får överklagas endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda.

Den inskränkning i rätten att överklaga som följer av första stycket gäller inte
   1. om beslutet har gått emot sakägaren genom att förslaget ändrats efter granskningstiden,
   2. om överklagandet grundas på att beslutet inte har tillkommit i laga ordning, eller
   3. ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan vars genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk på ett sådant sätt som anges i 4 kap. 34 § andra stycket. Lag (2022:1055) .

Vem som får överklaga

Vart ska överklagandet skickas?

Ett överklagande ska skickas till den myndighet som har fattat beslutet. Klaganden ska därför skicka sitt överklagande till kommunen. Kommunen ska då göra en rättidsprövning. Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska det skickas tillsammans med tillhörande handlingar till mark- och miljödomstolen. Har överklagandet skickats direkt till domstolen istället för kommunen, ska domstolen vidarebefordra överklagandet till kommunen med information om vilket datum domstolen tog emot överklagandet. Det är sedan kommunen som ska göra den formella prövningen av om överklagandet kom in i tid.

2 §
  Kommunala beslut enligt denna lag får inte överklagas i den del de avser
   1. avbrytande av ett planarbete,
   2. planbesked enligt 5 kap. 2 §,
   3. andra frågor om gatukostnader än de som avses i 1 § 6,
   4. villkorsbesked enligt 9 kap. 19 §,
   5. förlängd handläggningstid enligt 9 kap. 27 §,
   6. behovet av kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, tekniskt samråd eller slutsamråd,
   7. ingripandebesked enligt 11 kap. 7 §, eller
   8. en fråga som redan är avgjord genom en detaljplan, områdesbestämmelser eller ett förhandsbesked.

Att tvister rörande gatukostnader prövas av mark- och miljödomstol framgår av 15 kap. 10 §.

Beslut enligt 3 kap. 9 § andra stycket eller 5 kap. 11 a § tredje stycket om huruvida en betydande miljöpåverkan kan antas får inte överklagas särskilt. Lag (2021:785) .

2 a §
  Kommunala beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser får överklagas till mark- och miljödomstolen. Lag (2016:252) .

43 §
  Ett överklagande av ett beslut ska göras skriftligen till den högre instans som ska pröva överklagandet
(överinstansen). Överklagandet ska dock ges in till den myndighet som har meddelat beslutet (beslutsmyndigheten).

I överklagandet ska den som överklagar ange vilket beslut som överklagas och på vilket sätt han eller hon vill att beslutet ska ändras.

I 3 och 4 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) finns ytterligare bestämmelser om vad ett överklagande som ska prövas av allmän förvaltningsdomstol ska innehålla.

47 §
  Överinstansen prövar frågor om att avvisa ett överklagande på någon annan grund än att det har kommit in för sent.

Om ett överklagande felaktigt har getts in till överinstansen, ska den myndigheten vidarebefordra överklagandet till beslutsmyndigheten och samtidigt ange vilken dag som överklagandet kom in till överinstansen.

Överklagandetid

Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser får överklagas inom tre veckor från den dag då beslutet eller justerat protokoll över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. För att kunna göra en rättidsprövning behöver kommunen därför ha dokumenterat vilket datum detta har skett. Beslut som fattas av kommunen får laga kraft när tiden för överklagande löpt ut. Detta innebär att beslutet inte längre kan överklagas till högre instans och att beslutet kan verkställas.

2 §
  Kommunala beslut enligt denna lag får inte överklagas i den del de avser
   1. avbrytande av ett planarbete,
   2. planbesked enligt 5 kap. 2 §,
   3. andra frågor om gatukostnader än de som avses i 1 § 6,
   4. villkorsbesked enligt 9 kap. 19 §,
   5. förlängd handläggningstid enligt 9 kap. 27 §,
   6. behovet av kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, tekniskt samråd eller slutsamråd,
   7. ingripandebesked enligt 11 kap. 7 §, eller
   8. en fråga som redan är avgjord genom en detaljplan, områdesbestämmelser eller ett förhandsbesked.

Att tvister rörande gatukostnader prövas av mark- och miljödomstol framgår av 15 kap. 10 §.

Beslut enligt 3 kap. 9 § andra stycket eller 5 kap. 11 a § tredje stycket om huruvida en betydande miljöpåverkan kan antas får inte överklagas särskilt. Lag (2021:785) .

2 a §
  Kommunala beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser får överklagas till mark- och miljödomstolen. Lag (2016:252) .

Laga kraft

Kommunens hantering av överklagande

När ett överklagande kommit in ska kommunen göra en rättidsprövning. Det innebär att kommunen ska bedöma om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska överklagandet och övriga handlingar i ärendet skyndsamt skickas till mark- och miljödomstolen. Har överklagandet kommit in för sent ska kommunen besluta att avvisa det.

2 §
  Kommunala beslut enligt denna lag får inte överklagas i den del de avser
   1. avbrytande av ett planarbete,
   2. planbesked enligt 5 kap. 2 §,
   3. andra frågor om gatukostnader än de som avses i 1 § 6,
   4. villkorsbesked enligt 9 kap. 19 §,
   5. förlängd handläggningstid enligt 9 kap. 27 §,
   6. behovet av kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, tekniskt samråd eller slutsamråd,
   7. ingripandebesked enligt 11 kap. 7 §, eller
   8. en fråga som redan är avgjord genom en detaljplan, områdesbestämmelser eller ett förhandsbesked.

Att tvister rörande gatukostnader prövas av mark- och miljödomstol framgår av 15 kap. 10 §.

Beslut enligt 3 kap. 9 § andra stycket eller 5 kap. 11 a § tredje stycket om huruvida en betydande miljöpåverkan kan antas får inte överklagas särskilt. Lag (2021:785) .

2 a §
  Kommunala beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser får överklagas till mark- och miljödomstolen. Lag (2016:252) .

45 §
  Beslutsmyndigheten prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om det har kommit in för sent ska myndigheten besluta att överklagandet inte får tas upp till prövning
(avvisning).

Ett överklagande ska dock inte avvisas om
   1. förseningen beror på att myndigheten inte har lämnat en korrekt underrättelse om hur man överklagar, eller
   2. överklagandet har kommit in till överinstansen inom överklagandetiden.

Kommunens hantering av överklagande

Vad ska överklagandet innehålla?

Ett överklagande ska vara skriftligt. Av överklagandet behöver det framgå vilket beslut som överklagas och vilken ändring den som överklagar vill åstadkomma. Det behöver alltså inte anges till exempel vilka paragrafer i lagen den klagande anser att beslutet strider mot. Det behöver även framgå vem den klagande är samt kontaktuppgifter. Skriftlighetskravet är teknikneutralt. Det innebär att överklagandet kan skickas in via exempelvis e-post. Ett överklagande behöver inte vara underskrivet av den klagande. Överinstansen kan i enskilda fall begära att klaganden bekräftar överklagandet genom en underskrift. (jfr prop. 2016/17:180 sid. 264)

En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag, prop. 2016/17:180 (på Sveriges riksdags webbplats)

43 §
  Ett överklagande av ett beslut ska göras skriftligen till den högre instans som ska pröva överklagandet
(överinstansen). Överklagandet ska dock ges in till den myndighet som har meddelat beslutet (beslutsmyndigheten).

I överklagandet ska den som överklagar ange vilket beslut som överklagas och på vilket sätt han eller hon vill att beslutet ska ändras.

I 3 och 4 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) finns ytterligare bestämmelser om vad ett överklagande som ska prövas av allmän förvaltningsdomstol ska innehålla.

När det gäller enskilda så bör både kommunen och den överprövande myndigheten vara relativt generösa med vad som kan betraktas som ett överklagande. Det krävs inte att diarienummer anges eller att ordet överklagande används. Så länge det framgår vilket beslut som avses och vilken ändring den klagande vill åstadkomma så ska kommunen behandla skrivelsen som ett överklagande. (RÅ 2002 Ref 29)

Överprövande instanser

En kommuns beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser får överklagas till mark- och miljödomstol, MMD. MMD:s avgörande får i sin tur överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, MÖD. MÖD:s avgörande får i vissa fall överklagas till Högsta domstolen, HD.  MÖD får tillåta att en dom i ett mål enligt PBL får överklagas till Högsta domstolen, HD, så kallad ventil till HD. I vissa fall ska domstolen dock överlämna målet till regeringen för prövning.

2 §
  En mark- och miljödomstols domar och beslut får överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, om inte annat är föreskrivet.

Mark- och miljööverdomstolens domar och beslut får överklagas till Högsta domstolen, om inte annat är föreskrivet.

3 §
  En mark- och miljödomstol handlägger mål och ärenden enligt det som föreskrivs i miljöbalken, fastighetsbildningslagen (1970:988), plan- och bygglagen
(2010:900) och annan lag.

Ett mål eller ärende vid en mark- och miljödomstol inleds genom
   1. en ansökan om stämning eller en annan ansökan till mark-
och miljödomstolen, eller
   2. att en förvaltningsmyndighets eller en kommuns beslut överklagas till mark- och miljödomstolen.

5 §
  Domar och beslut av Mark- och miljööverdomstolen i mål som har överklagats till mark- och miljödomstol får inte överklagas. Mark- och miljööverdomstolen får dock tillåta att en dom eller ett beslut i annat mål än mål enligt miljöbalken överklagas till Högsta domstolen, om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen.

7 §
  Om ett ärende som har överklagats hos en mark- och miljödomstol rör en fråga som har särskild betydelse för Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt, ska domstolen överlämna målet till regeringen för prövning.

Instansordning

Domstolens prövning

I överprövningen av ett beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser är domstolen begränsad av en prövningsram och ska endast avgöra om beslutet strider mot lagen på det sätt som klaganden har angett.

Domstolens prövning av överklagande

Kostnader för överklagande

Det kostar ingenting att överklaga ett beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser. Den som överklagar kan inte heller komma att behöva stå för motpartens kostnader i domstolen.

1 §
  I mål som har överklagats till mark- och miljödomstol tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte annat föreskrivs i denna lag eller annan lag.

Följande bestämmelser i lagen om domstolsärenden ska inte tillämpas:
   - 11 § om förvaltningsmyndighet som motpart,
   - 26 § första stycket om säkerhetsåtgärder,
   - 32 § om rättegångskostnadsansvar, och
   - 34 och 35 §§ om omprövning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen