Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vad är återställningsbidrag?

Granskad:

Återställningsbidraget är ett bidrag som riktar sig till ägare av hyreshus och bostadsrättshus samt hus med ägarlägenhetsfastigheter. Bidraget kan ge dig som ägare rätt till ersättning för kostnader för att återställa anpassningsåtgärder.

Ansök om återställningsbidrag hos din kommun

För att öka viljan hos fastighetsägare att samtycka till anpassningar så finns det ett återställningsbidrag. Detta bidrag kan under vissa förutsättningar lämnas till ägare av hyreshus och bostadsrättshus samt ägare av gemensamma utrymmen i anslutning till ägarlägenhetsfastigheter.

Om du vill ansöka om återställningsbidrag ska du vända dig till kommunen där huset finns. Bidraget riktar sig till bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och ägare av gemensamma utrymmen i anslutning till ägarlägenhetsfastigheter. Möjligheterna att få bidrag ser olika ut för olika ägarkategorier. Vänd dig till din kommun för mer information om återställningsbidraget. Via menyrubriken "Kommunlänkar" kan du ta del av  en lista med länkar till kommunernas webbplatser med information om bostadsanpassningsbidraget där du också kan  ta del av kontaktuppgifter.

Du kan även läsa mer om bidraget under rubriken "Återställningsbidrag" i huvudmenyn här i Boverkets digitala handbok.

Exempel på återställningsarbeten

Återställningsbidraget lämnas för att återställa tidigare anpassningsåtgärder som utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Bidraget lämnas för att återställa anpassningar i anslutning till bostadsrättslägenheter, hyreslägenheter och ägarlägenhetsfastigheter. Hyresvärdar kan dessutom få bidrag för att återställa anpassningar inne i en lägenhet.

I propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag anges att med återställning av anpassningsåtgärder avses borttagande av en anordning. Även till exempel återställande av en tidigare flyttad eller borttagen vägg, flytt av en dörröppning eller liknande omfattas, det vill säga åtgärder som det kan finnas behov av att genomföra för att återställa platsen till hur det såg ut innan det att anpassningsåtgärden vidtogs. Bidrag kan även lämnas för kostnader för att spackla, måla, sätta tillbaka handledare, transportera bort anordningen och liknande. (Proposition 2017/18:80 sid. 78.)

Uppnå normalskick

Återställningsbidrag lämnas för återställning till normalskick. Normalskick innebär inte alltid att bostaden eller utrymmet ska återställas till hur bostaden eller utrymmet såg ut innan bostadsanpassningsåtgärden monterades. I stället bör begreppet förstås som att bostaden eller utrymmet ska återställas till en funktionell nivå. Till exempel kan bidrag lämnas för att en kakelvägg som rivits åter ska kaklas, men inte nödvändigtvis med samma sorts kakel. (Proposition 2017/18:80 sid. 45-46.)

Gränsen återställning - normalt underhåll

I propositionen till lagen anför regeringen, som svar på att flera remissinstanser lyfte fram svårigheter att skilja på normalt underhåll och återställning, att det är sökanden som ska motivera varför åtgärden som det söks bidrag för ska anses som återställning och inte som normalt underhåll. Till exempel genom att redovisa bostadens skick i övrigt. (Proposition 2017/18:80 sid. 46.)

Övriga villkor för återställningsbidrag

Det finns fler villkor som gäller för att du ska kunna få återställningsbidrag. Bland annat gäller att bidrag bara lämnas för att återställa sådana åtgärder som tidigare utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag, samt att den ursprungliga anpassningsåtgärden inte längre används och är till nackdel för andra boende.

Enligt lagen gäller också en så kallad anvisningsrätt, det vill säga att hyresvärdar måste ha tillförsäkrat kommunen rätt att när den anpassade hyreslägenheten blir ledig anvisa den till bostadssökande. Du kan läsa mer om villkoren för återställningsbidrag i denna handbok under rubriken "Återställningsbidrag" i huvudmenyn. Eller vänd dig till din kommun för mer information om återställningsbidraget och vilka villkor som gäller.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen