På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Skapa goda mötesplatser – sök investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler

Granskad:

Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler kan ges för nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal, samt till åtgärder i lokalen som ska förbättra dess standard, tillgänglighet eller energieffektivitet. I år, 2021, kommer bidraget att kunna sökas mellan den 1 november till och med den 1 december. 

Vad är allmänna samlingslokaler?

Med allmänna samlingslokaler menas sådana lokaler som ägs eller disponeras av ideella organisationer och som utnyttjas allsidigt. De ska vara lättillgängliga för föreningslivet och verksamheter som till exempel möten, sammankomster, studieverksamhet, kulturarrangemang och fritidsaktiviteter. Exempel på allmänna samlingslokaler är bygdegårdar, IOGT-NTO:s lokaler, Folkets hus och andra föreningsdrivna lokaler. De allmänna samlingslokalerna utgör viktiga mötesplatser både på landsbygden och i städerna.

Vem kan få bidrag?

Investeringsbidraget kan ges till föreningar, stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte och som är fristående från en kommun eller kommunala företag och bolag. Den organisation som söker bidrag ska äga sin lokal eller ha ett nyttjanderättsavtal. Det ska finnas goda ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen. Organisationen ska i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet mellan könen och förbud mot diskriminering.

En förutsättning för bidrag är att Boverket bedömer att lokalen som ansökan avser uppfyller skäliga krav på god standard, eller att lokalen efter genomfört projekt kommer att uppfylla sådana krav. Med anledning av den allmänna samlingslokalens funktion som demokratisk mötesplats, och statsbidragets syfte att främja denna funktion, är lokalens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning en viktig aspekt i denna bedömning.

Eftersom kraven som ställs ska vara skäliga måste de i viss mån anpassas efter varje lokals förutsättningar. En utgångspunkt är dock att det ska vara möjligt för personer med funktionsnedsättning att självständigt ta sig in och ut ur lokalen och till och från de utrymmen där samlingslokalens verksamhet bedrivs. Om lokalen har olika våningsplan ska det vara möjligt för personer med funktionsnedsättningar att ta sig mellan våningsplanen. Hinder som Boverket har bedömt som enkla att avhjälpa ska inte förekomma (för närmare information se Enkelt avhjälpta hinder under Relaterad information). Lokalen ska ha minst ett tillgängligt och användbart hygienutrymme (rekommenderat minimimått 2,2 x 2,2 m).

Hur går det till att göra en ansökan?

Bidrag söks genom att fylla i och skicka in ett ansökningsformulär i pdf-format, som du hittar under Relaterad information. Tänk på att svara på alla frågor i ansökan, bifoga alla efterfrågade bilagor och var noga med att kontrollera dina uppgifter innan du skickar in ansökan till Boverket. Om du mejlar in ansökan ska du skriva under och skanna formuläret innan det skickas in.

Storlek på e-postmeddelande

Observera att det finns en gräns för hur stora e-postmeddelanden du kan skicka till Boverket. Ett e-postmeddelande får vara maximalt 50 MB inklusive bilagor.

Hur bedömer Boverket vilka som får bidrag?

Eftersom det årliga anslaget för bidraget är begränsat, måste prioriteringar göras mellan de ansökningar som har kommit in. Att ett projekt uppfyller de formella kraven är alltså inte en garanti för att få bidrag.

Boverket ska särskilt prioritera de ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler för ungdomar och allmänna samlingslokaler i områden med socioekonomiska utmaningar. Boverket får också särskilt prioritera ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler i områden som saknar närhet till offentlig och kommersiell service.

Vid bedömningen av vilka områden som har socioekonomiska utmaningar ska hänsyn tas till förvärvsfrekvensen i området, till andelen mottagare av försörjningsstöd och till andelen elever som avslutat årskurs 9 utan behörighet till något av gymnasieskolans nationella program.

Vad kan en organisation få bidrag till?

Investeringsbidraget kan sökas för:

 • åtgärder som höjer lokalens standard
 • nybyggnad, ombyggnad och inköp av en allmän samlingslokal
 • vissa åtgärder för energieffektivisering eller för miljöförbättring, till exempel uppvärmningssystem eller avloppshantering
 • åtgärder som förbättrar tillgängligheten för personer med en fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning exempel på sådana åtgärder är:
  1. installation av hörselslinga och akustikplattor
  2. anpassning av hygienutrymme och dörrpassager
  3. kontrast- och varningsmarkeringar för synskadade
  4. hjälpmedel som underlättar orienteringen i lokalen, exempelvis Pictogram
  5. installation av ramp, lyftplatta eller hiss
   parkeringsplats för rörelsehindrad.

Däremot ges inte bidrag för upprustning och reparationer som bedöms tillhöra det löpande underhållet av lokalen.

Hur stort är bidraget?

Investeringsbidrag kan lämnas med högst 50 procent av den godkända kostnaden.

För tillgänglighetsskapande åtgärder kan bidrag lämnas till hela kostnaden, upp till högst 300 000 kronor per lokal.

För att få investeringsbidrag krävs det att kommunen är med och finansierar projektet med minst 30 procent av den godkända kostnaden. Detta gäller inte ansökningar om investeringsbidrag för tillgänglighetsskapande åtgärder upp till 300 000 kronor.

När kommer beskedet om vilka som fått bidrag?

Boverkets Samlingslokaldelegation beslutar hur det årliga anslaget ska fördelas. Beslutet fattas senast den 31 maj varje år. Vilka organisationer som tilldelats bidrag annonseras här på Boverkets webbplats snarast möjligt efter det att beslutet är klart. Inom tre till fyra veckor därefter får den sökande ett skriftligt beslut, som även innehåller de villkor som gäller för genomförandet av projektet.

Ett projekt får inte påbörjas innan Boverket tagit beslut om att ge bidrag. Bara om det finns synnerliga skäl får arbetena påbörjas innan ansökan prövats. Detta gäller inte tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionsnedsättning.

När betalas bidraget ut?

Från den 1 augusti 2020 får bidrag till sökande av investeringsbidrag betalas ut som förskott med högst 75 procent av det beviljade bidraget, i samband med beslutet om bidrag. Förskottsutbetalningen sker i mån av tillgängliga medel.

Slutlig utbetalning görs när projektet är genomfört och slutredovisningen är inlämnad och godkänd. För projekt som beviljats stöd före den 1 augusti 2020 ska projektet även vara besiktat.

Mer information om slutredovisningen samt blanketter hittar du på sidan "När projektet är färdigt" i menyn.

Medlem i en riksorganisation

Folkets Hus och Parker, Våra Gårdar och Bygdegårdarnas riksförbund är riksorganisationer som Boverket samarbetar med kring bidragen till allmänna samlingslokaler. Hos organisationerna finns byggnadshandläggare som kan hjälpa sina medlemmar i ansökningsprocessen. Se länkar här nedan.

Andra bidragsgivare

Den förening som har en lokal som eventuellt inte uppfyller Boverkets kriterier för allmänna samlingslokaler, kan få tips om andra bidrag hos nedanstående organisationer.

Vem gör vad?

Boverket

Boverket handlägger bidragsansökningar och administrerar stöden. Det är handläggarna här som tar fram beslutsunderlagen till Samlingslokaldelegationen, som sedan avgör hur investeringsbidragen ska fördelas.

Boverket beslutar om utbetalningar av bidraget när ett projekt är färdigställt. Det är Boverket som kan godkänna vissa förändringar och tidsförlängningar i ett projekt som redan beviljats bidrag.

Boverkets samlingslokaldelegation

Boverkets samlingslokaldelegation är den instans som beslutar om fördelningen av statsbidrag till allmänna samlingslokaler och om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler. Samlingslokaldelegationen består av en ordförande och högst åtta ledamöter, vilka alla är förordnade av regeringen.
Från den 1 januari 2021 består Boverkets samlingslokaldelegation av följande personer:

 • Maria Ringvall, ordförande, kammarrättsråd
 • Elisabet Johansson, utvecklingsledare
 • Tobias Lind, kulturgeograf
 • Pernilla Luttropp, organisationskonsult
 • Nils Munthe, handläggare
 • Simon Strömberg, verksamhetsutvecklare
 • Tora Törnquist, jurist
 • Karl-Oskar Öhman, utredare

Kommunen

Den kommun där lokalen ligger måste gå in med ett bidrag om minst 30 procent av kostnaden för att ett projekt ska kunna få investeringsbidrag. Det kommunala bidraget kan inte ersättas av andra bidragsmedel till den aktuella föreningen, till exempel verksamhetsbidrag.

Beslutet om kommunens bidrag kan inte överlåtas till ett kommunalt bolag eller liknande. I vissa län finns fonderade bygdemedel som förvaltas av länsstyrelsen. Sådana bygdemedel kan i vissa fall motsvara den kommunala medfinansieringen.

Om ansökan enbart gäller tillgänglighetsskapande åtgärder i en samlingslokal krävs inte kommunal medfinansiering. l vissa län finns fonderade bygdemedel som förvaltas av länsstyrelsen. Sådana bygdemedel kan i vissa fall motsvara den kommunala medfinansieringen.

Om ansökan enbart gäller tillgänglighetsskapande åtgärder i en samlingslokal krävs inte kommunal medfinansiering.

Riksorganisationer

Många föreningar som driver verksamhet i egna lokaler är anslutna till någon av riksorganisationerna Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker eller Våra Gårdar. Där finns en omfattande kompetens samlad rörande allmänna samlingslokaler, både i byggnadsfrågor och beträffande den verksamhet som bedrivs i lokalerna.

Den förening som är medlem i någon av riksorganisationerna kan där få stöd och hjälp att genomföra ett byggnadsprojekt, av den byggnadskonsult som finns på respektive organisation. Byggnadskonsulten hjälper även till att upprätta de handlingar som behövs när man vill söka ekonomiskt bidrag från Boverket.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen