På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Om Boverkets konstruktionsregler, EKS

Boverkets konstruktionsregler, EKS, innehåller föreskrifter och allmänna råd till kraven på byggnadsverks bärförmåga, stadga och beständighet i plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF.

Europeiska konstruktionsstandarder

EKS anger hur de europeiska konstruktionsstandarderna, så kallade eurokoder, ska tillämpas. EKS utgör tillsammans med eurokoderna det svenska regelverket för verifiering av byggnadsverks bärförmåga, stadga och beständighet.

EKS är indelad i 10 avdelningar från A till J. Avdelning A innehåller övergripande bestämmelser. Därefter behandlar varje avdelning i EKS en eurokod. Exempelvis behandlas i avdelning B eurokod 0, i avdelning C eurokod 1 och så vidare.

EKS omfattar inte alla eurokoder. Eurokoder som inte omfattas är eurokod 8 dimensionering av bärverk avseende jordbävning och del 2 i eurokod 7 som avser marktekniska undersökningar. Boverket ser inte något behov av att införliva dessa eurokoder i EKS. Jordbävning är inte relevant för svenska förhållanden och marktekniska undersökningar omfattar inte dimensionering. De delar av eurokoderna som särskild behandlar broar finns inte heller med i EKS. Föreskrifter till broar omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter för järnvägar och vägar.

Nu gällande EKS

Du hittar nu gällande EKS i Boverkets författningssamling.

Grundförfattningen för EKS är BFS 2011:10 och den senaste ändringsförfattningen för EKS är BFS 2019:1. Den är ett så kallat omtryck som innebär att både grundförfattningen och alla ändringsförfattningar finns med.

PBL, PBF och EKS innehåller samhällets minimikrav på det som byggs. Ett byggnadsverk ska vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att den påverkan som byggnadsverket sannolikt utsätts för när det byggs eller används inte leder till

  1. att byggnadsverket helt eller delvis rasar,
  2. oacceptabla större deformationer,
  3. skada på andra delar av byggnadsverket, dess installationer eller fasta utrustning till följd av större deformationer i den bärande konstruktionen, eller
  4. skada som inte står i proportion till den händelse som orsakat skadan.

Ansvar för att reglerna följs

Det är byggherren som ansvarar för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL, PBF och EKS. Byggherren är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Vem som är byggherre ska anges i ansökan om bygglov eller i anmälan.

Byggnadsnämndens roll

Innan ett byggnadsverk är byggt behandlas kraven av byggnadsnämnden vid tekniskt samråd och startbesked. Det är även byggnadsnämnden som har tillsyn över att reglerna följs.

Om samhällets minimikrav inte uppfylls kan byggnadsnämnden göra ingripanden. Regler om sanktioner finns i PBL och PBF.

Du kan läsa mer om tillsyn här.

Konsekvensutredningar

När EKS ändras tas en konsekvensutredning fram. Utredningen är en bra källa till mer information om reglerna. I konsekvensutredningen finns beskrivningar av de ändringar som görs i reglerna, motiv till varför ändringarna görs och beskrivning av reglernas olika konsekvenser. I Boverkets författningssamling finns EKS med tillhörande konsekvensutredningar samlade. Dessa hittar du här

Äldre konstruktionsregler

För dig som behöver verifiera bärförmågan i en äldre byggnad eller av andra skäl behöver känna till äldre bestämmelser har Boverket skannat in många äldre regler. Äldre regler om byggande hittar du här.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej