Verifiering av energikraven

I Boverkets byggregler, BBR, anges kravnivåer för byggnadens primärenergital. Här finns också krav på att byggnadens primärenergital ska verifieras. Vid verifieringen ska byggnadens energianvändning fastställas enligt BEN. Verifiering kan göras genom beräkning eller genom mätning. Mätning rekommenderas i BBR.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 9:2

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 9:25

Hur verifiering ska ske bör anges i kontrollplanen

I kontrollplanen ska det anges hur verifiering av energikraven ska göras, om beräkning eller mätning ska göras. Oavsett vilken metod, så ska BEN tillämpas när byggnadens energianvändning ska fastställas (behöver dock ej anges i kontrollplanen).

Anledningen till att det bör stå i kontrollplanen hur verifieringen ska ske är för att det då blir ett krav i startbeskedet. I beslut om startbesked fastställs kontrollplanen.

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 24 §

Verifiering genom beräkning

Om det anges i kontrollplanen att beräkning ska göras för att verifiera byggnadens primärenergital så kan byggnadsnämnden förelägga byggherren att redovisa en sådan beräkning.

När byggnaden är färdig så kan byggnadsnämnden utifrån beräkningen göra bedömningen om byggnaden uppfyller energikraven. Om beräkningen visar att så är fallet så kan definitivt slutbesked meddelas.

Verifiering genom mätning

Mätning är den metod som rekommenderas i ett allmänt råd i BBR. Om det anges i kontrollplanen att mätning ska göras för att verifiera byggnadens primärenergital så kan byggnadsnämnden förelägga byggherren att utföra en mätning.

Eftersom mätning kräver att byggnaden tas i bruk och kan genomföras först efter två år så måste ett interimistiskt slutbesked meddelas. När mätningen sedan har gjorts så kan byggnadsnämnden utifrån den besluta om definitivt slutbesked.

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 36 §

Mätning kan samordnas med en energideklaration på så sätt att byggherren kan lämna in energideklarationen för att visa att resultatet av mätning och att energikraven uppfylls.

Certifierad sakkunnig enligt PBL

I kontrollplanen ska det framgå vem som ska utföra kontrollen. Om kommunen anser att byggherrens egenkontroll inte är tillräcklig kan byggnadsnämnden kräva att en energiexpert anlitas som certifierad sakkunnig enligt PBL. Det är dock inget generellt krav. Utgångspunkten ska vara att byggherrens egenkontroll är tillräcklig.

Det ska framgå av kontrollplanen om det behövs en sakkunnigkontroll.

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 8 §

Tekniskt samråd

I samrådet gås byggherrens förslag till kontrollplan igenom och då kan kommunen ta upp diskussion om hur energikraven ska verifieras och vem som ska göra det (byggherrens egenkontroll eller certifierad sakkunnig).

Kontrollansvarig ska vara med på tekniskt samråd.

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 18-19 §§

Startbesked

Inför beslut om startbesked ska byggherren visa att det kan antas att byggnaden kommer att uppfylla energikraven. I BBR rekommenderas därför att beräkning av primärenergital görs vid projekteringen.

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 23 §

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 9:25

Eftersom det inte är ett krav att göra en beräkning är det inte heller ett krav att tillämpa BEN inför beslut om startbesked. Det är dock bra om BEN tillämpas även här, eftersom BEN sedan gäller vid verifieringen.

Startbeskedet ges om kommunen bedömer att åtgärden kan antas uppfylla kraven. Kontrollplanen fastställs i startbeskedet.

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 24 §

Om energikraven inte uppfylls

Om det visar sig att byggnaden inte uppfyller energikraven, oavsett om verifiering har gjorts genom beräkning eller mätning, så får byggnadsnämnden göra en bedömning om det är fråga om en försumbar brist och att slutbesked kan meddelas trots detta. I annat fall kan byggnadsnämnden förelägga byggherren om att vidta energieffektiva åtgärder så att kraven uppfylls.

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 35 §

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 19-20 §§

Slutbesked

Verifieringen av byggnadens primärenergital ligger till grund för byggnadsnämndens bedömning om byggherren har visat att byggnaden uppfyller energikraven och beslut om slutbesked. Byggherren ska visa att alla krav enligt lovet, kontrollplanen och startbeskedet (och eventuellt kompletterande villkor) är uppfyllda.

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 34 §

Särskilt om BEN

Byggnadsnämnden har tillsynsansvar över att byggherren har visat att byggnaden uppfyller de tekniska egenskapskraven i byggprocessen. Byggnadsnämnden behöver inte särskilt bedöma om BEN har tillämpats korrekt. Endast om det finns skäl att ifrågasätta byggherrens egenkontroll kan det finnas skäl att se över hur byggherren har tillämpat BEN.

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 29 §

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej