Tillsyn

Boverket ska inom sitt verksamhetsområde utöva tillsyn, ge tillsynsvägledning och ha uppsikt i enlighet med lagar och förordningar enligt 3 § punkt 4 förordningen med instruktion för Boverket (2012:546).

Boverket ska bland annat utöva tillsyn över intygsgivares verksamhet enligt 9 § bostadsrättsförordningen (1991:630), BRF. Utöver tillsyn utfärdar Boverket allmänna råd avseende ekonomiska planer och kostnadskalkyler samt meddelar intygsgivare behörighet att granska och intyga ekonomiska planer och kostnadskalkyler. Se 7 och 8 § § bostadsrättsförordningen (1991:630), BRF, och 8 § förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt, FKH.

Boverkets möjlighet att meddela disciplinpåföljd mot intygsgivare

Boverket kan från och med den 1 november 2018 tillämpa disciplinpåföljd mot Intygsgivare. Disciplinpåföljderna som Boverket kan tillämpa är återkallelse av behörighet som intygsgivare och beslut att meddela intygsgivare varning. Boverket saknar möjlighet att meddela disciplinpåföljd mot intygsgivare för ekonomiska planer som inkommit till Bolagsverket före den 1 november 2018 eller för kostnadskalkyler som intygas innan den 1 november 2018. Det beror på två domar från Högsta förvaltningsdomstolen (Mål nr 340-16 och 341-16) som gör att Boverket inte får de tillämpa de disciplinpåföljder som anges i
bostadsrättsförordningen (1991:630) och förordning (2002:106) om kooperativ hyresrätt lydelse innan den 1 november 2018.

Bostadsrättsförordning (1991:630) 10 c §

Bostadsrättslag (1991:614) 3 kap 3 §

Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt 4 kap 4 §

Vad menas med tillsyn

Tillsynsbegreppet avser enligt regeringens definition främst "verksamhet som avser självständig granskning för att kontrollera om tillsynsobjekt (intygsgivare) uppfyller krav som följer av lagar och andra bindande föreskrifter och vid behov kan leda till beslut om åtgärder (sanktioner) som syftar till att åstadkomma rättelse av den objektsansvarige." (se regeringens skrivelse 2009/10:79.)

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej