Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillsyn

Granskad:

Det är Boverket som meddelar behörighet för intygsgivare att granska och intyga ekonomiska planer och kostnadskalkyler. Boverket har dessutom tillsyn över intygsgivarnas verksamhet. 

Boverkets möjlighet att meddela disciplinpåföljd mot intygsgivare

Boverket kan från och med den 1 november 2018 tillämpa disciplinpåföljd mot Intygsgivare. Disciplinpåföljderna som Boverket kan tillämpa är återkallelse av behörighet som intygsgivare och beslut att meddela intygsgivare varning. Boverket saknar möjlighet att meddela disciplinpåföljd mot intygsgivare för ekonomiska planer eller kostnadskalkyler som intygats innan den 1 november 2018. Det beror på två domar från Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 340-16 och 341-16) som gör att Boverket inte får de tillämpa de disciplinpåföljder som anges i bostadsrättsförordningen (1991:630) och förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt lydelse innan den 1 november 2018.

Nya bestämmelser om disciplinära åtgärder mot intygsgivare den 1 januari 2024

Genom ändrade bestämmelser i bostadsrättsförordningen och förordningen om kooperativ hyresrätt kommer en ny disciplinär åtgärd mot intygsgivare införas genom en möjlighet att meddela erinran. En erinran ska kunna meddelas när en varning framstår som en för sträng påföljd och förseelsen inte kan bedömas som ringa. Dessutom tillkommer genom nya bestämmelser i bostadsrättsförordningen och förordningen om kooperativ hyresrätt en möjlighet för Boverket att besluta om att en återkallelse av en behörighet ska gälla omedelbart. 

10 §
   /Upphör att gälla U:2024-01-01/
Behörighet som intygsgivare får endast ges till den som har nödvändig utbildning i fastighetsrätt och företags- eller fastighetsekonomi samt kunskaper om byggverksamhet och förvaltning av fastigheter.

Behörighet ska ges för en viss tid, dock högst tre år. Efter en ny ansökan kan behörigheten förlängas med högst tre år åt gången.

Vid prövning av en ansökan om förlängning av behörighet ska det särskilt beaktas i vilken utsträckning sökanden har varit verksam som intygsgivare. Förordning (2018:1553).

10 §
   /Träder i kraft I:2024-01-01/
Behörighet som intygsgivare får endast ges till den som har nödvändig utbildning i fastighetsrätt och företags- eller fastighetsekonomi samt kunskaper om byggverksamhet och förvaltning av fastigheter. Förordning (2023:646).

10 a § /Ny beteckning 10 c § U:2024-01-01/
Om Boverket begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska Boverket godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Boverket får av sökanden begära en icke-
auktoriserad översättning av dokumentet till svenska.
Förordning (2009:1145).

10 a §
   /Träder i kraft I:2024-06-01/
För att någon ska ges behörighet som intygsgivare krävs att han eller hon har en sådan ansvarsförsäkring som avses i
3 kap. 3 § tredje stycket bostadsrättslagen (1991:614). Försäkringen ska tecknas hos en försäkringsgivare som har tillstånd att driva försäkringsrörelse i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Boverket får i enskilda fall besluta att försäkringen får tecknas hos en annan försäkringsgivare, om denne är underkastad motsvarande krav på soliditet, likviditet, riskhantering och tillsyn som gäller för svenska försäkringsföretag.

Försäkringsvillkoren i en ansvarsförsäkring ska innebära att försäkringsskyddet är tillfredställande i de avseenden som är av betydelse för den skadelidandes rätt. Villkoren ska i vart fall innebära att
   1. försäkringen gäller för
      a) krav som framställs mot den försäkrade så länge försäkringen gäller, dock inte för skador som har uppkommit före försäkringstiden och som var kända när försäkringen tecknades, och
      b) befarade krav som den försäkrade får kännedom om och anmäler till försäkringsgivaren så länge försäkringen gäller,
   2. försäkringen är förenad med ett efterskydd som innebär att den täcker krav som framställs mot den försäkrade inom tre år från det att försäkringen har upphört att gälla och som inte täcks av någon annan försäkring,
   3. försäkringen avseende krav som framställs enligt 1 gäller med ett försäkringsbelopp om 100 prisbasbelopp per skada och
350 prisbasbelopp per försäkringsår,
   4. försäkringsersättningen betalas ut till den skadelidande utan avdrag för självrisk, och
   5. försäkringen kan upphöra att gälla tidigast en månad efter det att Boverket har underrättats om upphörandet.

Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och
7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller vid försäkringsårets början. Förordning (2023:646).

10 b § /Ny beteckning 10 d § U:2024-01-01/
I ett ärende om behörighet som intygsgivare ska beslut meddelas inom tre månader efter det att en fullständig ansökan kom in till Boverket. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst tre månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. Förordning (2009:1145).

10 b §
   /Träder i kraft I:2024-01-01/
Behörighet som intygsgivare ska ges för en viss tid, dock högst tre år. Efter en ny ansökan får behörigheten förlängas med högst tre år åt gången.

Vid prövning av en ansökan om förlängning av behörighet ska det särskilt beaktas i vilken utsträckning sökanden har varit verksam som intygsgivare. Förordning (2023:646).

10 c § /Ny beteckning 10 e § U:2024-01-01/
Boverket ska återkalla behörigheten för en intygsgivare som
   1. inte uppfyller de krav som anges i 10 § första stycket, eller
   2. inte är tillräckligt omsorgsfull vid utförandet av sina skyldigheter enligt 3 kap. 2 § eller 5 kap. 3 § bostadsrättslagen (1991:614) eller enligt 4 kap. 3 § lagen
(2002:93) om kooperativ hyresrätt.

I ett fall som avses i första stycket 2 får Boverket ge en varning i stället för att återkalla behörigheten, om det kan anses vara en tillräcklig åtgärd. Förordning (2018:1553).

10 c §
   /Träder i kraft I:2024-01-01/
Om Boverket begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska Boverket godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Boverket får av sökanden begära en icke-
auktoriserad översättning av dokumentet till svenska.
Förordning (2023:646).

10 d §
   /Träder i kraft I:2024-01-01/
I ett ärende om behörighet som intygsgivare ska beslut meddelas inom tre månader efter det att en fullständig ansökan kom in till Boverket. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst tre månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. Förordning (2023:646).

10 e §
   /Träder i kraft I:2024-01-01/
Boverket ska återkalla behörigheten för en intygsgivare som
   1. inte uppfyller de krav som anges i 10 och 10 a §§, eller
   2. inte är tillräckligt omsorgsfull vid utförandet av sina skyldigheter enligt 3 kap. 2 § eller 5 kap. 6 § bostadsrättslagen (1991:614) eller enligt 4 kap. 3 § lagen
(2002:93) om kooperativ hyresrätt.

I ett fall som avses i första stycket 2 får Boverket ge en varning eller erinran i stället för att återkalla behörigheten, om det kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

Boverket får bestämma att ett beslut om återkallelse av behörighet ska gälla omedelbart. Om Boverkets beslut om återkallelse har överklagats får även domstol bestämma att beslutet om återkallelse av behörighet ska gälla omedelbart.
Förordning (2023:646).

3 §
   /Upphör att gälla U:2024-01-01/
Intygsgivare ska utses bland dem som
   1. regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har förklarat behöriga att utfärda intyg, eller
   2. i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) driver en i den staten etablerad verksamhet som omfattar utfärdandet av intyg av liknande slag som avses i 2 §.

Det är inte tillåtet att utse någon till intygsgivare, om det finns någon omständighet som kan rubba förtroendet för dennes opartiskhet. Ingen av intygsgivarna får vara anställd hos företag, organisation eller någon annan som har bildat bostadsrättsföreningen eller hjälpt till med föreningsbildningen eller med att upprätta den ekonomiska planen. Lag (2009:1080) .

3 §
   /Träder i kraft I:2024-01-01/
Intygsgivare ska utses av bostadsrättsföreningen bland dem som
   1. regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har förklarat behöriga att utfärda intyg, eller
   2. i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) driver en i den staten etablerad verksamhet som omfattar utfärdandet av intyg av liknande slag som avses i 2 §.

Det är inte tillåtet att utse någon till intygsgivare, om det finns någon omständighet som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller oberoende. En sådan omständighet kan vara tidigare samarbete med den andra intygsgivare som föreningen har utsett eller avser att utse.

Den som är anställd hos ett företag, en organisation eller någon annan som har bildat bostadsrättsföreningen eller som har hjälpt till med förenings-bildningen eller med att upprätta den ekonomiska planen får inte utses till intygsgivare. Detsamma gäller den som inte har en försäkring för den ersättningsskyldighet som han eller hon kan ådra sig i verksamheten. Lag (2022:1026) .

3 a § /Ny beteckning 3 kap. 3 b § U:2024-01-01/
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vem som får ges behörighet som intygsgivare, om tillsyn över intygsgivare och om disciplinära åtgärder mot intygsgivare. Lag (2018:1335) .

3 a §
   /Träder i kraft I:2024-01-01/
De som bostadsrättsföreningen utser till intygsgivare ska godkännas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Ett godkännande ska inte lämnas om valet av intygsgivare strider mot 3 §. Lag (2022:1026) .

3 b §
   /Träder i kraft I:2024-01-01/
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vem som får ges behörighet som intygsgivare, om tillsyn över intygsgivare och om disciplinära åtgärder mot intygsgivare. Lag (2022:1026) .

4 §
   /Upphör att gälla U:2024-01-01/
Intygsgivare ska utses bland dem som
   1. regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har förklarat behöriga att utfärda intyg enligt 3 §, eller
   2. i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) driver en i den staten etablerad verksamhet som omfattar utfärdandet av intyg av liknande slag som avses i 3 §.

Det är inte tillåtet att utse någon till intygsgivare, om det finns någon omständighet som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet. Ingen av intygsgivarna får vara anställd hos ett företag, en organisation eller någon annan som har bildat den kooperativa hyresrättsföreningen eller hjälpt till med föreningsbildningen eller med att upprätta den ekonomiska planen. Lag (2009:1082) .

4 §
   /Träder i kraft I:2024-01-01/
Intygsgivare ska utses av föreningen bland dem som
   1. regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har förklarat behöriga att utfärda intyg enligt 3 §, eller
   2. i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) driver en i den staten etablerad verksamhet som omfattar utfärdandet av intyg av liknande slag som avses i 3 §.

Det är inte tillåtet att utse någon till intygsgivare, om det finns någon omständighet som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller oberoende. En sådan omständighet kan vara tidigare samarbete med den andra intygsgivare som föreningen har utsett eller avser att utse.

Den som är anställd hos ett företag, en organisation eller någon annan som har bildat den kooperativa hyresrättsföreningen eller som har hjälpt till med föreningsbildningen eller med att upprätta den ekonomiska planen får inte utses till intygsgivare. Detsamma gäller den som inte har en försäkring för den ersättningsskyldighet som han eller hon kan ådra sig i verksamheten. Lag (2022:1029) .

4 a § /Ny beteckning 4 kap. 4 b § U:2024-01-01/
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vem som får ges behörighet som intygsgivare, om tillsyn över intygsgivare och om disciplinära åtgärder mot intygsgivare. Lag (2018:1337) .

4 a §
   /Träder i kraft I:2024-01-01/
De som föreningen utser till intygsgivare ska godkännas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Ett godkännande ska inte lämnas om valet av intygsgivare strider mot 4 §. Lag (2022:1029) .

4 b §
   /Träder i kraft I:2024-01-01/
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vem som får ges behörighet som intygsgivare, om tillsyn över intygsgivare och om disciplinära åtgärder mot intygsgivare. Lag (2022:1029) .

Vad menas med tillsyn?

Tillsynsbegreppet avser enligt regeringens definition främst "verksamhet som avser självständig granskning för att kontrollera om tillsynsobjekt (intygsgivare) uppfyller krav som följer av lagar och andra bindande föreskrifter och vid behov kan leda till beslut om åtgärder (sanktioner) som syftar till att åstadkomma rättelse av den objektsansvarige." Se regeringens skrivelse 2009/10:79 som du kan ta del av via länken i Relaterad information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen