På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillsyn

Granskad:

Boverket ska inom sitt verksamhetsområde utöva tillsyn, ge tillsynsvägledning och ha uppsikt i enlighet med lagar och förordningar enligt 3 § punkt 4 förordningen med instruktion för Boverket (2012:546).

Boverket ska bland annat utöva tillsyn över intygsgivares verksamhet enligt 9 § bostadsrättsförordningen (1991:630), BRF. Utöver tillsyn utfärdar Boverket allmänna råd avseende ekonomiska planer och kostnadskalkyler samt meddelar intygsgivare behörighet att granska och intyga ekonomiska planer och kostnadskalkyler. Se 7 och 8 § § bostadsrättsförordningen (1991:630), BRF, och 8 § förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt, FKH.

Boverkets möjlighet att meddela disciplinpåföljd mot intygsgivare

Boverket kan från och med den 1 november 2018 tillämpa disciplinpåföljd mot Intygsgivare. Disciplinpåföljderna som Boverket kan tillämpa är återkallelse av behörighet som intygsgivare och beslut att meddela intygsgivare varning. Boverket saknar möjlighet att meddela disciplinpåföljd mot intygsgivare för ekonomiska planer eller kostnadskalkyler som intygats innan den 1 november 2018. Det beror på två domar från Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 340-16 och 341-16) som gör att Boverket inte får de tillämpa de disciplinpåföljder som anges i bostadsrättsförordningen(1991:630) och förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt lydelse innan den 1 november 2018.

10 §
  Behörighet som intygsgivare får endast ges till den som har nödvändig utbildning i fastighetsrätt och företags- eller fastighetsekonomi samt kunskaper om byggverksamhet och förvaltning av fastigheter.

Behörighet ska ges för en viss tid, dock högst tre år. Efter en ny ansökan kan behörigheten förlängas med högst tre år åt gången.

Vid prövning av en ansökan om förlängning av behörighet ska det särskilt beaktas i vilken utsträckning sökanden har varit verksam som intygsgivare. Förordning (2018:1553).

10 a §
  Om Boverket begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska Boverket godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Boverket får av sökanden begära en icke-
auktoriserad översättning av dokumentet till svenska.
Förordning (2009:1145).

10 b §
  I ett ärende om behörighet som intygsgivare ska beslut meddelas inom tre månader efter det att en fullständig ansökan kom in till Boverket. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst tre månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. Förordning (2009:1145).

10 c §
  Boverket ska återkalla behörigheten för en intygsgivare som
   1. inte uppfyller de krav som anges i 10 § första stycket, eller
   2. inte är tillräckligt omsorgsfull vid utförandet av sina skyldigheter enligt 3 kap. 2 § eller 5 kap. 3 § bostadsrättslagen (1991:614) eller enligt 4 kap. 3 § lagen
(2002:93) om kooperativ hyresrätt.

I ett fall som avses i första stycket 2 får Boverket ge en varning i stället för att återkalla behörigheten, om det kan anses vara en tillräcklig åtgärd. Förordning (2018:1553).

3 §
  Intygsgivare ska utses bland dem som
   1. regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har förklarat behöriga att utfärda intyg, eller
   2. i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) driver en i den staten etablerad verksamhet som omfattar utfärdandet av intyg av liknande slag som avses i 2 §.

Det är inte tillåtet att utse någon till intygsgivare, om det finns någon omständighet som kan rubba förtroendet för dennes opartiskhet. Ingen av intygsgivarna får vara anställd hos företag, organisation eller någon annan som har bildat bostadsrättsföreningen eller hjälpt till med föreningsbildningen eller med att upprätta den ekonomiska planen. Lag (2009:1080) .

3 a §
  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vem som får ges behörighet som intygsgivare, om tillsyn över intygsgivare och om disciplinära åtgärder mot intygsgivare. Lag (2018:1335) .

4 §
  Intygsgivare ska utses bland dem som
   1. regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har förklarat behöriga att utfärda intyg enligt 3 §, eller
   2. i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) driver en i den staten etablerad verksamhet som omfattar utfärdandet av intyg av liknande slag som avses i 3 §.

Det är inte tillåtet att utse någon till intygsgivare, om det finns någon omständighet som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet. Ingen av intygsgivarna får vara anställd hos ett företag, en organisation eller någon annan som har bildat den kooperativa hyresrättsföreningen eller hjälpt till med föreningsbildningen eller med att upprätta den ekonomiska planen. Lag (2009:1082) .

4 a §
  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vem som får ges behörighet som intygsgivare, om tillsyn över intygsgivare och om disciplinära åtgärder mot intygsgivare. Lag (2018:1337) .

Vad menas med tillsyn

Tillsynsbegreppet avser enligt regeringens definition främst "verksamhet som avser självständig granskning för att kontrollera om tillsynsobjekt (intygsgivare) uppfyller krav som följer av lagar och andra bindande föreskrifter och vid behov kan leda till beslut om åtgärder (sanktioner) som syftar till att åstadkomma rättelse av den objektsansvarige." (Se regeringens skrivelse 2009/10:79 som du kan ta del av via länken i "Relaterad information".)

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen