Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tyresö kommuns strategi för en attraktiv och väl gestaltad livsmiljö

Granskad:

I strategin för en attraktiv och väl gestaltad livsmiljö använder Tyresö kommun sig av nio mål för att föra en pedagogisk dialog kring värden som arkitekturen kan hjälpa till att skapa. Strategin utgör ett stöd och hjälpmedel både för medarbetare och byggaktörer, samt bidrar till bättre kvalitetsdiskussioner tidigt i processerna.

Ett pedagogiskt dialog- och processverktyg

Fakta om Tyresö

Antal kommuninvånare: 49 062 (år 2021)

Namn på strategin: Tyresö kommuns strategi för en attraktiv och väl gestaltad livsmiljö

Typ av dokument: Fristående strategidokument/policy. Antagen av kommunstyrelsen våren 2021.

Geografisk avgränsning: Hela kommunen

Varför intressant: Strategin utgör ett pedagogiskt dialogverktyg som underlättar och tydliggör processen både för medarbetare och byggaktörer. Den ger stöd i samtalet med byggherrar om hur arkitektur kan bidra med olika värden med ett språk som många kan ta till sig.

Ett processorienterat dialogstöd och hjälpmedel

Tyresö kommun har sedan länge arbetat med kvalitetsprogram kopplat till sina mark- och exploateringsavtal. Processen för detta har utvecklats och formaliserats över tid och det fanns ett behov att kommunicera den på ett tydligt sätt. Insikten om att ta fram en arkitektstrategi kom under arbetet med översiktsplanen och arbetet startade strax efter översiktsplanens antagande. Syftet med strategin är att lyfta perspektiv kring arkitektur och gestaltad livsmiljö samt skapa en förståelse för hur arkitektur kan fungera som ett verktyg. Den ska vara ett stöd och hjälpmedel i verksamheten och lyfta fram vad arkitekturen kan bidra till.

Arkitekturstrategin är framtagen som ett fristående dokument och gäller för hela kommunen. Den bygger på nio delmål som utgår från tre olika skalor och översiktsplanens tre teman:

  • hållbart
  • mänskligt
  • blått och grönt.
Porträttbild My Wistedt
My Wistedt, strategisk arkitekt och projektledare, Tyresö kommun. Foto: Karl Schriever-Abeln

Vid framtagandet av strategin hölls olika workshops och diskussioner. I ett tidigt skede bjöds politiker och tjänstemän in till en workshop där nyttan med arkitektur och gestaltad livsmiljö diskuterades.

Strategin används som dialogverktyg inom förvaltningen och i tidiga samtal med byggaktörer för att sprida kunskap om hur kommunen arbetar med gestaltningsfrågor. De nio målen genomsyrar alla projekt. En viktig lärdom vid framtagandet av arkitekturstrategin har varit vikten och nyttan i att uttrycka sig så att alla förstår samt konkretisera begrepp som gestaltning. För att utveckla samtalet om arkitektur till att handla om mer än stil lyfter strategin vilka kvaliteter och värden kommunen vill eftersträva i olika projekt. Detta ger arkitekter frihet att sätta samtidens prägel på utformningen utifrån gemensamma ramar och utgångspunkter. 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen