På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Badkar ut, dusch in

Granskad:

En vanlig anpassning är att ta bort badkaret och ställa i ordning en duschplats. Boverket får många frågor om vilka krav på tätskikt och ytskikt som då gäller och om kraven kan uppfyllas med en duschkabin.

Att byta ut ett badkar mot en dusch är en ändring

Plan- och bygglagen (2010:900), plan- och byggförordningen (2011:338) och Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd, BBR, innehåller bestämmelser om vilka krav som ska uppfyllas när nya byggnader, till exempel bostadshus, uppförs eller när byggnader ändras. 

Att byta ut ett badkar mot en duschplats ses som en ändring av byggnaden enligt 1 kapitlet 4 § plan- och bygglagen.

Kraven på fuktsäkerhet kan variera vid ändring

Vid ändring av byggnad är utgångspunkten att den del av byggnaden som ändras ska uppfylla de krav som gäller vid uppförande av ny byggnad i fråga om till exempel hygien, hälsa och miljö. Det framgår av 8 kapitlet 2 och 5 §§ plan- och bygglagen.

Vid ändring ges det dock vissa möjligheter att göra avsteg från kraven med hänsyn till exempelvis byggnadens förutsättningar. Det framgår av 8 kapitlet 7 § plan- och bygglagen.

Exakt vilka krav som gäller när man ändrar ett badrum genom att byta ut badkaret mot en dusch får bedömas från fall till fall. Det kan dock vara en bra början att först ta reda på vad som gäller vid uppförande av ny byggnad.

BBR:s krav på nya byggnader i fråga om vattentäta skikt och vattenavvisande ytskikt 

Vattentäta skikt

6:5331 Vattentäta skikt

Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten ska ha ett vattentätt skikt som hindrar fukt att komma i kontakt med byggnadsdelar och utrymmen som inte tål fukt. Vattentäta skikt ska vara beständiga mot alkalitet från betong och bruk, vatten, temperaturvariationer och rörelser i underlaget samt ha tillräckligt stort ånggenomgångsmotstånd. Vattentäta skikt ska även tåla vibrationer från normal utrustning i utrymmet. Fogar, anslutningar, infästningar och genomföringar i vattentäta skikt ska vara vattentäta.

Allmänt råd Om ett fuktkänsligt material placeras mellan två täta material, exempelvis mellan en ångspärr och ett vattentätt skikt, bör verifiering ske, t.ex. med fuktsäkerhetsprojektering, av att det högsta tillåtna fukttillståndet för materialet inte överskrids. Ånggenomgångsmotståndet hos det vattentäta skiktet bör vara större än 1•106 s/m (1,35•1011 m2 s•Pa/kg) om man inte vid fuktsäkerhetsprojekteringen påvisat att annat ånggenomgångsmotstånd kan användas. Ånggenomgångsmotståndet bör bestämmas vid förhållanden som liknar det aktuella fallet, t.ex. mellan 75 % och 100 % RF. En metod för kontroll av fogars vattentäthet hos färdiga tätskikt av plastmattor finns i SS 92 36 21. Standarden avser även målade väggytor. För vattentäta skikt som utgörs av tätskiktsmassa under eller bakom keramiskt material finns det för närvarande ingen lämplig mätmetod för att kontrollera tätheten på det färdiga tätskiktet. Lämpligen utförs en okulär kontroll av tätskiktet och dess anslutningar före plattsättning och plattläggning. Kontroll av att rätt mängd tätskiktsmassa har applicerats per ytenhet bör dokumenteras. Genomföringar och infästningar i vattentäta skikt bör undvikas på ställen som kan bli utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill. Fogar bör placeras på de ställen som är minst utsatta för vattenbegjutning. Vid genomföringar för rör i golvs vattentäta skikt bör tätning ske mot rörgenomföring och mot det vattentäta skiktet. Bad- och duschrum är utrymmen där det normalt krävs vattentätt skikt på väggar och på golv. Tvättstugor och utrymmen för varmvattenberedare samt toalettrum är utrymmen där det normalt krävs ett vattentätt skikt på golvet. Det vattentäta skiktet bör dras upp på vägg. Regler om utbytbarhet finns i avsnitt 2:2 och regler om projektering och utförande i avsnitt 2:31. Regler om tillgänglighet och användbarhet i hygienrum finns i avsnitt 3:14. (BFS 2014:3).

För den som uppför en helt ny byggnad, till exempel ett bostadshus, gäller att golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten ska ha ett vattentätt skikt. Det innebär att det normalt krävs vattentätt skikt på väggar och golv i duschrum.

Syftet med ett vattentätt skikt är att det ska hindra fukt att komma i kontakt med byggnadsdelar eller utrymmen som inte tål fukt. Men helt vattentätt kan ett tätskikt inte förväntas vara. Det ska därför monteras på sådana underlag som är tillräckligt fuktbeständiga för att tåla den fukt som kan antas läcka genom tätskiktet utan att materialegenskaperna påverkas. 

6:5333 Underlag för vattentäta skikt

Underlag för vattentäta skikt ska vara lämpliga för denna användning.

Allmänt råd För styva väggbeklädnader som keramiska plattor och natursten som är fixerade mot ett vattentätt skikt bör även underlaget vara styvt. Regelstommar och skivkonstruktioner bör utformas med tillräcklig styvhet så att skadliga deformationer inte uppstår, även om det innebär att bärförmågan blir högre än vad belastningen kräver. Skivor bör vara formstabila för de fuktbelastningar som de förväntas utsättas för. När tätskiktsmassa läggs på bjälklag bör hänsyn tas till bjälklagets och väggarnas inbördes rörelser så att tätskiktet inte påverkas negativt. Detta kan göras t.ex. genom att förankringen mellan vägg och bjälklag anpassas efter tätskiktets egenskaper. (BFS 2014:3).

Vattenavvisande ytskikt

6:5332 Vattenavvisande ytskikt

Golv, väggar och tak som kan utsättas för vattenstänk, våtrengöring, kondensvatten eller hög luftfuktighet ska ha ett vattenavvisande ytskikt.

Allmänt råd Om ett fuktkänsligt material placeras mellan två täta material, exempelvis mellan en ångspärr och ett tätt vattenavvisande ytskikt, bör verifiering ske av att högsta tillåtna fukttillstånd för materialet inte överskrids. Fogar bör placeras på de ställen som är minst utsatta för vatten. Vid genomföringar för rör i golvets vattenavvisande ytskikt bör tätning ske mot rörgenomföring och mot underlaget. Tvättstugor och utrymmen för varmvattenberedare är utrymmen där det normalt krävs vattenavvisande ytskikt på väggarna. Även i utrymmen med större fuktbelastning än normalt, t.ex. groventréer, bör golv förses med vattenavvisande ytskikt.

Det kan finnas delar av duschrummet där det är uppenbart onödigt med vattentätt skikt men som kan utsättas för vattenstänk, kondensvatten och hög luftfuktighet. Det kan gälla både golv, väggar och tak. Där ska i så fall finnas ett vattenavvisande ytskikt. 

Vattentätt skikt behövs inte med vissa duschkabiner

Beroende på konstruktion så kan en duschkabin medföra att badrummets väggar inte behöver ha ett vattentätt skikt. Om en duschkabin med vattentäta väggar är så konstruerad att det vid användning inte kommer något vatten på duschrummets väggar, så behöver dessa väggar inte ha något vattentätt skikt eller speciellt underlag under tätskiktet. Rummets väggar och tak måste dock ha ett vattenavvisande ytskikt. Golv med golvbrunn ska alltid ha vattentätt skikt.

Observera att en duschkabin inte alltid fungerar med hänsyn till sökandens funktionsnedsättning.

BBR:s krav på vattentätt skikt och vattenavvisande ytskikt vid ändring 

Enligt Boverkets byggregler, BBR, ska ändringar av golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten utformas så att fukt inte medför att materialens och produkternas högsta tillåtna fukttillstånd överskrids. Fukt ska inte komma i kontakt med byggnadsdelar och utrymmen som inte tål fukt.

6:9531 Vattenutsatta invändiga golv och väggar

Ändringar av golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten ska utformas så fukt inte medför att materialens och produkternas högsta tillåtna fukttillstånd överskrids. Fukt ska inte komma i kontakt med byggnadsdelar och utrymmen som inte tål fukt.

Vattentäta skikt ska vara beständiga, anpassade till rörelser i underlaget, samt ha tillräckligt stort ånggenomgångsmotstånd. Fogar, anslutningar, infästningar och genomföringar i vattentäta skikt ska också vara vattentäta, beständiga och anpassade till rörelser i underlaget

I utrymmen med golvavlopp ska golv och tätskikt utformas så att vatten från vattenutsatta ytor avleds till golvavloppet. (BFS 2011:26).

Allmänt råd Lutningen till golvavloppet bör vara minst 1:150. För att minska risken för olycksfall bör lutningen vara högst 1:50. Bakfall som leder vatten mot väggar, öppningar eller andra genomföringar än golvavlopp bör inte förekomma. Hänsyn bör tas till eventuella deformationer som kan uppkomma i bjälklaget. Regler om tillgänglighet och användbarhet i hygienrum finns i 3:511. (BFS 2011:26).

Det ska göras en bedömning i varje enskilt ärende

Den här typen av ärenden kan vara komplicerade, och handläggare av bostadsanpassningsbidrag kan behöva involvera kollegor inom kommunen som arbetar med byggfrågor och plan- och bygglagstiftningen. Till exempel infinner sig frågan hur skicket är före anpassningen. Jämför med 8 § lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Där framgår att bidrag inte lämnas för åtgärder som innebär att till exempel eftersatt underhåll  åtgärdas. Du kan läsa mer om detta på webbsidan "Eftersatt underhåll". Det finns en länk dit under "Relaterad information".

Om villkoren för bidrag är uppfyllda och det ska bedömas hur anpassningen ska utföras infinner sig följande frågor:

  • Ska de krav som gäller för nya byggnader tillämpas rakt av i det enskilda ärendet eller får det göras avsteg på grund av till exempel byggnadens förutsättningar?
  • Kan en duschkabin fungera med hänsyn till funktionsnedsättningen?
  • Hur är duschkabinen konstruerad?

Bidraget ska räcka till en anpassning som uppfyller byggbestämmelserna

Om kommunen kommer fram till att villkoren för bidrag är uppfyllda ska bidragets storlek fastställas. Det framgår av 16 § lagen om bostadsanpassningsbidrag att bidraget ska motsvara skälig kostnad för bidragsberättigande åtgärder. Lagen om bostadsanpassningsbidrag säger inte uttryckligen att anpassningen måste uppfylla alla de bestämmelser som gäller för byggande. Men bestämmelserna gäller alla, även den som ska utföra en anpassning efter att ha beviljats bostadsanpassningsbidrag. Bidraget ska därför räcka till för att utföra anpassningen enligt dessa bestämmelser. 

Mer information om fuktsäkerhet

Under "Relaterad information" finner du en länk till Boverkets handbok PBL kunskapsbanken och webbsidan "Badrum och andra våtrum".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen