Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Lagar och regler

Granskad:

Flera olika regleringar påverkar vårdens miljöer. Nedan anges de viktigaste regelverken för planering, utformning och förvaltning av vårdens inom- och utomhusmiljöer.

Arbetet med vårdmiljöer påverkas och styrs av en mängd olika faktorer. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Infab/Boverket

Plan- och bygglagen

Flygfoto över stad med utsikt över havet.

Plan- och bygglagen, PBL, anger ramarna för planering och byggande. Lagen ger tydligt uttryck för grundläggande värden i gestaltade livsmiljöer och ger möjlighet för kommuner genom planmonopolet att planera genom bland annat översiktsplan och detaljplaner.

Arbetsmiljölagen

Tandläkare som undersöker munnen på ett barn.

I arbetsmiljölagen ställs krav på arbetsmiljön som har betydelse för utformningen av vårdens miljöer. Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter om hur arbetsplatser ska utformas.

Miljöbalken

Foto på ett utrymme med ventilationsrör och vattenrör.

Miljöbalken riktar bland annat in sig på hälsorisker i vårdens inomhusmiljö och de olägenheter i form av exempelvis avfall, luftföroreningar och buller utomhus som användningen av vårdens byggnader orsakar omgivningen.

Hälso- och sjukvårdslagen

Foto på trappa och korridorer. På väggen står med stora bokstäver Skärgårdsakuten.

Hälso- och sjukvårdslagen innehåller bestämmelser om hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska organiseras och bedrivas. Lagen anger bland annat att där det bedrivs hälso- och sjukvård ska lokalerna vara sådana att god vård ska kunna ges.

Patientlagen och patientsäkerhetslagen

Två sjuksköterskor som rullar en bår med en patient på i en korridor.

Patientlagen syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. I patientsäkerhetslagen anges att vårdgivare som avser att bedriva verksamhet som omfattas av Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn enligt lagen ska anmäla detta till inspektionen innan de startar sin verksamhet. Vårdgivaren ska se till att kravet på god vård upprätthålls.

Kulturmiljölagen

Foto på äldre korsvirkesbyggnad i stadsmiljö.

Kulturmiljölagen skyddar sådana vårdbyggnader och vårdmiljöer som förklarats för byggnadsminnen och till dem finns det skyddsbestämmelser som behöver följas vid vissa ändringar

Diskrimineringslagen

Person i permobil på promenad tillsammans med annan person som kör en röd tvillingvagn.

I diskrimineringslagen anges bristande tillgänglighet som en av sex diskrimineringsgrunder. Förbudet mot bristande tillgänglighet gäller också i vårdens miljöer.

Barnkonventionen

Läkare som undersöker ett barn.

Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020 och fastslår att barn har rätt till bästa möjliga hälsa samt tillgång till hälso- och sjukvård och rehabilitering.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen