På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Krav på allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader

Det finns krav på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader. Det är kraven på tomter som i skälig utsträckning ska tillämpas på dessa områden. Det finns preciserade krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader i Boverkets föreskrifter och allmänna råd, ALM.

Allmän plats och område för andra anläggningar än byggnader

Vad är en allmän plats

En allmän plats är en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.

Vad är ett område för andra anläggningar än byggnader

Ett område för andra anläggningar än byggnader är mark som ligger i direkt anslutning till en annan anläggning än en byggnad, alltså den mark som behövs för att anläggningen ska kunna användas för avsett ändamål. Exempel på sådana områden som omfattas är fritidsområden, nöjesparker, djurparker, golfbanor, skidbackar med liftar, campingplatser, småbåtshamnar, friluftsbad, parkeringsplatser utomhus eller begravningsplatser.

Krav på allmän plats och område för andra anläggningar än byggnader

De krav som gäller på en tomt ska i skälig utsträckning tillämpas också på en allmän plats och ett område för andra anläggningar än byggnader. Det blir en bedömning i det enskilda fallet av vilka krav som är skäliga att ställa.

Här kan du kan läsa om vilka krav som ställs på en tomt

Det är uppenbart att flera av kraven på tomter är anpassade just till tomter och att det därför inte är rimligt att tillämpa dessa regler fullt ut för allmänna platser och för områden för andra anläggningar än byggnader. Det grundläggande kravet att tomter ska anordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen bör alltid vara tillämpliga. I vilken utsträckning som övriga tomtkrav ska tillämpas får bedömas mot bakgrund av platsens eller anläggningens ändamål och var den är belägen. (jfr prop. 1985/86:1 s 525-526)

Personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda platsen eller området i den utsträckning som följer av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader, ALM.

Tillämpning av kraven

Kraven på allmän plats och områden för andra anläggningar än byggnader ska prövas vid ansökan om bygglov eller marklov. Det kan exempelvis handla om bygglov för att uppföra en byggnad på allmän plats eller för att väsentligt ändra en småbåtshamn.

Kraven på allmän plats ska tillämpas även för åtgärder som inte kräver lov, exempelvis anläggande av allmän plats. Huvudmannen för den allmänna platsen ska då projektera och anlägga den allmänna platsen i enlighet med kraven. Det handlar främst om att uppfylla kraven på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i ALM.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej