Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillsynsvägledning

Granskad:

Boverket och länsstyrelserna ska gemensamt ge tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna om den kommunala tillsynen på byggområdet. Dessutom ska Boverket ge tillsynsvägledning till länsstyrelserna om deras tillsyn över vissa av byggnadsnämndens beslut.

Hur ska tillsynsvägledningen ges?

Tillsynsvägledningen ska ges genom råd och stöd. Boverket och länsstyrelserna ska aktivt verka för samordning och samverkan i tillsynsvägledningen till byggnadsnämnderna.

13 §
  Boverket och länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning när det gäller tillsynen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och denna förordning på det sätt som närmare framgår av 14 och 15 §§.

Myndigheterna ska aktivt verka för samordning och samverkan i tillsynsvägledningen.

14 §
  Länsstyrelsen ska
   1. ge tillsynsvägledning i länet genom att ge byggnadsnämnden råd och stöd i nämndens tillsynsarbete,
   2. följa upp och utvärdera byggnadsnämndens tillsynsarbete, och
   3. lämna uppgifter till Boverket om länsstyrelsens tillsynsvägledning och utvecklingen av byggnadsnämndens tillsynsarbete, om Boverket begär det.

15 §
  Boverket ska ge tillsynsvägledning till
   1. länsstyrelsen i plan- och byggfrågor, och
   2. byggnadsnämnden genom råd och stöd i dess tillsynsarbete.

Tillsynsvägledningens innehåll

Underlag och utgångspunkt för länsstyrelsens tillsynsvägledning kan vara:

 • omfattningen av byggnadsnämndens tillsyn och förhållandet mellan egeninitierad tillsyn och tillsyn efter anmälan,
 • hur tillsynsarbetet är organiserat,
 • om byggnadsnämnden har någon tillsynsplan eller om tillsynsarbetet ingår i något annat styrdokument,
 • om det är några bestämmelser eller krav som byggnadsnämnden särskilt följer upp och om det finns sådant som har låg prioritet,
 • hur byggnadsnämnden väljer vilka objekt som tillsynen ska riktas mot och vad tillsynen ska omfatta,
 • hur byggnadsnämnden agerar när avsteg från bestämmelser och krav konstaterats,
 • vilka fel och brister man upptäcker och om det finns några typer av fel som är vanligt förekommande,
 • hur byggnadsnämnden själv, tjänstemän och politiker, bedömer att tillsynen fungerar, och
 • hur man önskar att länsstyrelsens vägledning utformas och vad den bör fokusera på.

Tillsynsvägledningen kan ske genom information om nya och ändrade lagar och regler, avgöranden i högre instans samt tekniker och metoder för effektiv tillsyn. Tillsynsvägledningen kan vara generell eller inriktas mot olika avgränsade ämnesområden.

Det som kommer fram vid länsstyrelsens uppföljning av kommunens tillsynsarbete är ett viktigt underlag för länsstyrelsens vägledning och rådgivning. Med utgångspunkt från de behov kommunen redovisat och de områden där länsstyrelsen ser att det finns förbättringspotential kan länsstyrelsen välja ämnesområden för vägledningsinsatser.

Tillsynsvägledning är en viktig uppgift för länsstyrelserna och de behöver:

 • ha kunskaper om byggnadsnämndens tillsynsansvar och tillsynsarbete,
 • samarbeta med länets byggnadsnämnder,
 • ge byggnadsnämnderna råd och stöd för deras tillsynsarbete,
 • tillsammans med Boverket samordna tillsynsvägledningen, och
 • ta ställning till vilka uppgifter de behöver kräva in från kommunerna för sin tillsynsvägledning.

Planering av tillsynsvägledning

Både Boverket och länsstyrelserna ska ha en plan för sin tillsynsvägledning. Planerna ska omfatta en period på tre år och vid behov revideras. Ta del av Boverkets plan för tillsynsvägledning under rubriken "Publikationer" i Relaterad information.

16 §
  Både Boverket och länsstyrelsen ska ha en plan för sin tillsynsvägledning. Planerna ska omfatta en period av tre år och vid behov revideras.

Rapportering av tillsyn

Boverket ska regelbundet följa upp och redovisa erfarenheterna från byggnadsnämndernas, länsstyrelsernas och Boverkets tillsynsarbete och tillsynsvägledning till regeringen.

8 §
  En tillsynsmyndighet ska regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsarbetet.

17 §
  Boverket ska regelbundet sammanställa erfarenheterna från
   1. kommunens tillsynsarbete, och
   2. länsstyrelsens och verkets tillsynsarbete och tillsynsvägledning.

Sammanställningen ska lämnas till regeringen.

Tillsynsmyndigheter ska lämna information

En tillsynsmyndighet ska på begäran lämna den information som en tillsynsvägledande myndighet behöver för sin tillsynsvägledning. Boverket får inom sitt vägledningsområde meddela föreskrifter om vilken information en tillsynsmyndighet ska lämna samt hur och när informationen ska lämnas. Boverket har ännu inte utfärdat några sådana föreskrifter.

9 §
  En tillsynsmyndighet ska på begäran lämna den information som en tillsynsvägledande myndighet behöver för sin tillsynsvägledning.

25 §
  Boverket får inom sitt vägledningsområde meddela föreskrifter om vilken information en tillsynsmyndighet enligt 8 kap. 9 § ska lämna samt hur och när informationen ska lämnas.

Länsstyrelsens vägledningsmaterial

Länsstyrelserna har tagit fram skriftlig tillsynsvägledning för byggnadsnämnder. 

Tillsynsvägledning för byggnadsnämnden (på Länsstyrelsens webbplats)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen