Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Upphandlingsförfaranden som främjar kvalitet

Granskad:

Inom ramen för lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, tillåts flera olika sätt att upphandla, så kallade förfaranden. Ett upphandlingsförfarande är den systematik och struktur som en offentlig upphandling genomförs med. Boverket vill här kortfattat visa vilka framgångsfaktorer för kvalitet det finns inom ramen för olika upphandlingsförfaranden.

Viktiga faktorer att ta hänsyn till vid val av upphandlingsförfarande

En förteckning över samtliga förfaranden som finns hittar ni som beställare på Upphandlingsmyndighetens webbplats, se ”Relaterad information”. Boverket menar att de förfaranden som ger beställaren följande möjligheter främjar kvaliteten i slutresultatet:

  • Beställaren kan bilda sig en uppfattning om att anbudslämnaren har förstått uppdraget och vilka egna idéer den har om hur det kan lösas (innovationsnivå). Leverantören uppmuntras att uttrycka sig skriftligt.
  • Dialog mellan leverantören och beställaren.
  • Beställaren formulerar utvärderingskriterier anpassade till det aktuella uppdragets förutsättningar och de prioriteringar som finns.
  • Genom ett så kallat tvåkuvertssystem kan tonvikten läggas på kvalitetskriterier. Leverantören lämnar då anbudet i två skilda kuvert där ett beskriver hur kvalitetskriterierna uppfylls och ett annat beskriver pris. Beställaren kan då bedöma kvalitet först och sedan pris och färgas då inte av att veta priset i förväg. I en situation där anbuden inte lämnas i pappersform och ska vara anonyma kan upphandlaren skicka ut delar av anbudet som beskriver kvalitetsparametrar till utvärderingsgruppen. Upphandlaren får då inte delta i själva poängsättningen av anbuden.
  • Skriftliga omdömen formulerade av utvärderingsgruppen, som komplement till utvärdering genom siffror i en utvärderingsmodell.
  • Intervju med ett urval av leverantörer.
  • Utvärdering av erfarenhet och kompetens hos leverantörerna.
  • Utvärdering av hur leverantörerna avser att organisera sitt arbete.
  • Utvärdering av yrkesskicklighet/hantverksmässigt, eventuellt genom konkreta arbetsprover.

På Upphandlingsmyndighetens webbplats kan ni som beställare läsa utförligare beskrivningar av möjligheten att ställa kvalitetskrav vid olika förfaranden och när de får användas, se ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen