På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Val av förfarande

När kommunen har fattat beslut om att ta fram ett förslag till detaljplan, och startar en planprocess, väljer kommunen vilket förfarande förslaget ska handläggas med. Kommunen tar då hänsyn till ett antal kriterier som regleras i plan- och bygglagen.

Förslaget till detaljplan kan handläggas med ett standardförfarande eller med ett utökat förfarande. Under vissa förutsättningar är det möjligt att tillämpa ett begränsat förfarande som endast innehåller ett kommunikationssteg. I vissa fall kan även ett samordnat förfarande tillämpas vilket innebär att detaljplaneprocessen enligt plan- och bygglagen samordnas med andra lagar.

Val av förfarande – standardförfarande och utökat förfarande

Det finns olika planförfaranden som kan tillämpas vid framtagande av en detaljplan, ett standardförfarande och ett utökat förfarande. Kriterier för när kommunen ska tillämpa respektive förfarande finns i plan- och bygglagen. Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan. När något av dessa kriterier inte medger standardförfarande ska ett utökat förfarande tillämpas. Om detaljplaneärendet påbörjas efter 11 september 2024 ska kommunen också bedöma om den del av översiktsplanen som har betydelse för planförslaget är aktuell.

I valet av förfarande ska kommunen alltså göra en bedömning av vilken effekt och påverkan planen antas ha på sin omgivning.

Förenlig med översiktsplanen

Kommunen ska vid valet av planförfarande bedöma om planförslaget är förenligt med översiktsplanen. Bedömningen utgår från de intentioner som uttrycks i översiktsplanen om områdets användning och utformning. För att underlätta bedömningen behöver översiktsplanen ha prövat förutsättningar för lokalisering på ett tydligt sätt. Om översiktsplanen inte berör det område som förslaget till detaljplan gäller bör det enligt förarbetena vara möjligt för kommunen att trots det använda standardförfarandet om översiktsplanens allmänna intentioner inte motverkas. Det behövs därmed inte ett uttalat stöd i översiktsplanen för det aktuella förslaget till detaljplan. Om förslaget inte är förenligt med översiktsplanen ska det utökade förfarandet tillämpas. (Jfr prop. 2013/14:126, sid. 74)

Förenlig med länsstyrelsens granskningsyttrande

Även om kommunen bedömer att detaljplaneförslaget är förenligt med översiktsplanen så ska kommunen alltid beakta länsstyrelsens granskningsyttrande till översiktsplanen. Om länsstyrelsen har motsatt sig översiktsplanens utformning när det gäller de delar som har betydelse i detaljplaneärendet ska planen handläggas med utökat förfarande.

Om länsstyrelsen däremot inte har några invändningar mot översiktsplanens utformning i granskningsyttrandet som berör detaljplaneärendet kan kommunen tillämpa standardförfarandet om övriga kriterier inte hindrar detta.

Betydande intresse för allmänheten

En plan som är av betydande intresse för allmänheten berör en större krets än den som underrättas om planförslaget i egenskap av sakägare eller boende i eller i anslutning till planområdet. Bedömningen utgår till stor del från den berörda platsens karaktär.

Ett område som används av allmänheten för rekreation och friluftsliv kan till exempel ha ett större intresse för allmänheten än ett område som från början är otillgängligt. Förändringar av vissa betydelsefulla kulturmiljöer, liksom miljöer eller byggnadsverk som har ett stort lokalt intresse kan också vara av betydande intresse för allmänheten. Även områden där strandskyddet påverkas kan anses vara av betydande intresse för allmänheten, men endast i de fall då tidigare allmänt tillgänglig mark tas i anspråk. (Jfr prop. 2013/14:126 sid. 74-75)

Om kommunen ska ändra eller ta fram en ny detaljplan som berör mark, som i en gällande detaljplan utgör allmän plats, ska kommunen ta hänsyn till allmänhetens intresse för den allmänna platsen. Det är bara i de fall där intresset för den allmänna platsen är betydande från allmänhetens sida som planen ska handläggas med det utökade förfarandet. Exempel på det är gågator, torg och parker som används av många. Detta skiljer sig från tidigare praxis då allmän plats mer generellt bedömdes vara av betydande intresse för allmänheten. (Jfr prop. 2013/14:126 sid. 75)

Bedömer kommunen att förslaget är av betydande intresse för allmänheten ska detaljplanen handläggas med det utökade förfarandet.

Av stor betydelse

Kommunen ska vid valet av förfarande, utöver att bedöma om det är av betydande intresse för allmänheten, även bedöma om planförslaget i övrigt är av stor betydelse. I förarbetena räknas det upp ett antal exempel på företeelser som innebär att planer ska bedömas vara av stor betydelse. Det kan till exempel vara planer som:

 • omfattar större områden,
 • reglerar många motstridiga intressen,
 • berör särskilt känsliga miljöer,
 • är av principiellt intresse,
 • medför större ekonomiska eller andra åtaganden för kommunen,
 • omfattar eller berör sevesoverksamheter. Även planer som innefattar mindre allvarliga risker kan anses tillhöra denna kategori,
 • kan komma att medföra allvarliga risker i förhållande till människors hälsa och säkerhet. (jfr prop. 2013/14:126 sid. 75-76)

Om planförslaget kan ha stor betydelse för en enskild sakägare innebär det inte nödvändigtvis att planförslaget har stor betydelse utifrån allmän synpunkt. Det utökade förfarandet tillämpas när planen är av ingripande karaktär för flera enskilda, till exempel om kommunen avser att ta ut gatukostnader eller ansluta ett område till det kommunala vatten- och avloppsnätet. En detaljplan som innebär att mark tvångsvis kan tas i anspråk anses vanligtvis vara av stor betydelse. Med detta avses bland annat de fall då privatägd mark enligt ett förslag till detaljplan ska användas som allmän plats där kommunen ska vara huvudman. För sådan mark finns det en absolut inlösenrätt i plan- och bygglagen. (jfr prop. 2013/14:126 sid. 75-76)

Antas medföra en betydande miljöpåverkan

Kommunen ska vid valet av planförfarande undersöka om planförslaget kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Hur undersökningen ska gå till regleras i förordningen om miljökonsekvensbeskrivning. Undersökningen ska alltid utgå från förordningens bilaga fyra, och även från bilaga två i de fall som planförslaget innebär att planområdet får tas i anspråk för en verksamhet eller åtgärd för:

 • industriändamål,
 • ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat projekt för sammanhållen bebyggelse,
 • en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar,
 • en hamn för fritidsbåtar,
 • ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse,
 • en permanent campingplats,
 • en nöjespark,
 • en djurpark,
 • en spårväg, eller
 • en tunnelbana.

Om kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen får en betydande miljöpåverkan ska ett utökat förfarande tillämpas.

Val av förfarande - Samordnat förfarande

För att undvika dubbla prövningar för åtgärder eller verksamheter som processas enligt annan lagstiftning kan ett samordnat förfarande tillämpas. Förfarandet kan användas för verksamheter som tillståndsprövas enligt miljöbalken, eller åtgärder som prövas enligt väglagen eller lagen om byggande av järnväg. Grundförutsättningen är att förslaget till detaljplan ska vara förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande. Om detaljplaneärendet påbörjas efter 11 september 2024 ska kommunen också bedöma om den del av översiktsplanen som har betydelse för planförslaget är aktuell. Finns det andra planfrågor utöver de som prövas enligt miljöbalken, väglagen eller lagen om byggande av järnväg som behöver regleras i detaljplanen så kan inte ett samordnat förfarande tillämpas. (jfr prop. 2009/10:170 sid 242-244)

Särskilda regler gäller efter 11 september 2024

Om detaljplaneärendet påbörjas efter 11 september 2024 och kommunen vill använda standardförfarandet eller det samordnade förfarandet, måste den del av översiktsplanen som är relevant för planförslaget vara aktuell när ärendet påbörjas.

Övergångsbestämmelser SFS 2020:76

Senast 11 september 2024 ska kommunen ha antagit en planeringsstrategi, där det bland annat ska framgå om översiktsplanen är aktuell. Översiktsplanen kan vara aktuell i vissa delar, och inaktuell i andra. Om kommunen inte antagit någon planeringsstrategi senast 11 september 2024, blir hela översiktsplanen inaktuell.

Om den del av översiktsplanen som är relevant för planförslaget är inaktuell ska det utökade planförfarandet tillämpas. Om kommunen påbörjat ett detaljplanearbete med standardförfarandet, behöver kommunen dock inte växla till utökat förfarande om översiktsplanen blir inaktuell under detaljplaneprocessens gång. Ärendet kan då avslutas med standardförfarandet.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej