Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

När byggsanktionsavgift ska tas ut

Granskad:

Byggsanktionsavgift ska tas ut för vissa uppräknade överträdelser av plan- och bygglagstiftningen. Det gäller även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Påföljd och påtryckningsmedel

Eftersom den avgiftsskyldige kan undgå byggsanktionsavgift genom rättelse är den inte enbart en administrativ påföljd. Den fungerar på så sätt också som ett påtryckningsmedel och är därmed ett komplement till övriga ingripandemöjligheter.

53 §
  En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till
   1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon annan fullgöra sin skyldighet,
   2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller
   3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.

53 a §
  En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel.

Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. Lag (2013:307) .

54 §
  En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten.

2 §
  Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut senast i enlighet med detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp.

En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse. Förordning (2013:308).

När byggsanktionsavgift ska tas ut

I plan- och byggförordningen, PBF, finns preciserat vilka överträdelser som det ska tas ut byggsanktionsavgift för. Byggsanktionsavgift ska tas ut om:

 • en motordriven anordning används i strid mot användningsförbud eller vissa villkor för användningen
 • nybyggnad eller tillbyggnad som kräver lov eller anmälan påbörjas utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked
 • annan ändring av en byggnad än tillbyggnad som kräver lov eller anmälan påbörjas utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked
 • åtgärd i fråga om en annan anläggning än byggnad som kräver lov eller anmälan påbörjas utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked
 • vissa andra åtgärder som kräver lov eller anmälan påbörjas utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked
 • skyltar eller ljusanordningar som kräver lov påbörjas utan startbesked
 • rivning av en byggnad eller del av en byggnad som kräver lov eller anmälan påbörjas utan startbesked
 • markåtgärd som kräver lov påbörjas utan startbesked
 • en åtgärd påbörjas innan den tidpunkt som anges i startbeskedet

 • en annan del av en åtgärd än den eller de som omfattas av ett startbesked påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som omfattar den delen

 • en plats eller ett byggnadsverk inte har återställts innan tiden för ett tidsbegränsat bygglov har gått ut

5 §
  Byggsanktionsavgiften för användning av en motordriven anordning i ett byggnadsverk i strid mot 5 kap. 12, 13, 14 eller 15 § är 2 prisbasbelopp.

6 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 eller 3 a § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 plan- och bygglagen eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 10, eller en del av en sådan nybyggnad, innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som omfattar nybyggnaden eller delen av denna, eller innan den tidpunkt som byggnadsnämnden enligt
10 kap. 24 § 6 plan- och bygglagen i ett startbesked har angett att åtgärden får påbörjas är
   1. för ett en- eller tvåbostadshus, 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea,
   2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea,
   3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur- eller idrottsevenemang, 3 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,02 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea, och
   4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea. Förordning (2022:910).

7 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 eller 3 a § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 2 a, 3, 4 eller 8 plan- och bygglagen eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9, 10, 12 eller 13, eller en del av en sådan tillbyggnad, innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som omfattar tillbyggnaden eller delen av denna, eller innan den tidpunkt som byggnadsnämnden enligt 10 kap. 24 § 6 plan- och bygglagen i ett startbesked har angett att åtgärden får påbörjas är
   1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,
   2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,08 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,
   3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur- eller idrottsevenemang, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,02 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea, och
   4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea. Om en åtgärd enligt första stycket avser en takkupa, är byggsanktionsavgiften
0,25 prisbasbelopp per takkupa. Förordning (2022:910).

8 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 eller 3 a § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan ändring av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 a eller 8 § första stycket 4 plan- och bygglagen eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 11, eller en del av en sådan ändring, och som innebär ändrad användning, innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som omfattar ändringen eller delen av denna, eller innan den tidpunkt som byggnadsnämnden enligt 10 kap. 24 § 6 plan- och bygglagen i ett startbesked har angett att åtgärden får påbörjas är
   1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,003 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser,
   2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,0625 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,003 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser,
   3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur- eller idrottsevenemang, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,0125 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser, och
   4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3,
0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,00625 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser. Förordning (2022:910).

9 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 eller 3 a § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan ändring av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 b eller 8 § första stycket 2 a eller 4 plan- och bygglagen eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 14, eller en del av en sådan åtgärd, och som innebär att någon ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri inreds, innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som omfattar åtgärden eller delen av denna, eller innan den tidpunkt som byggnadsnämnden enligt 10 kap. 24 § 6 plan- och bygglagen i ett startbesked har angett att åtgärden får påbörjas är
   1. för varje ytterligare bostad, 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser, och
   2. för varje ytterligare lokal, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser. Förordning (2022:910).

10 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 eller 3 a § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan ändring av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 c eller 8 § första stycket 4, 6, 7 eller 9 plan- och bygglagen, eller en del av en sådan ändring, och som avser en byggnads yttre utseende, innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som omfattar åtgärden eller delen av denna, eller innan den tidpunkt som byggnadsnämnden enligt 10 kap. 24 § 6 plan- och bygglagen i ett startbesked har angett att åtgärden får påbörjas är
   1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0005 prisbasbelopp per kvadratmeter av den area som ändringen avser,
   2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,0625 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,0005 prisbasbelopp per kvadratmeter av den area som ändringen avser,
   3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur- eller idrottsevenemang, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av den area som ändringen avser, och
   4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3,
0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av den area som ändringen avser.

Om en åtgärd enligt första stycket avser ett fönster eller en dörr, är byggsanktionsavgiften 0,125 prisbasbelopp per fönster eller dörr som berörs.

Om en åtgärd enligt första stycket avser en balkong, altan eller entré, är byggsanktionsavgiften 0,25 prisbasbelopp per balkong, altan eller entré. Förordning (2022:910).

11 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 eller 3 a § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan ändring av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 4 plan- och bygglagen eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 3, eller en åtgärd som avser en del av en sådan ändring, och som berör de bärande delarna eller påverkar planlösningen innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som omfattar åtgärden eller delen av denna, eller innan den tidpunkt som byggnadsnämnden enligt 10 kap. 24 § 6 plan- och bygglagen i ett startbesked har angett att åtgärden får påbörjas är
   1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,003 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som berörs av ändringen,
   2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,0625 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,003 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som berörs av ändringen,
   3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur- eller idrottsevenemang, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,0125 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som berörs av ändringen, och
   4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3,
0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,00625 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som berörs av ändringen.
Förordning (2022:910).

12 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 eller 3 a § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om en annan anläggning än en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 3 eller 5 plan- och bygglagen eller 6 kap. 1 § eller anmälan enligt 5 § första stycket 8, eller en del av en sådan åtgärd, innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som omfattar åtgärden eller delen av denna, eller innan den tidpunkt som byggnadsnämnden enligt 10 kap. 24 § 6 plan- och bygglagen i ett startbesked har angett att åtgärden får påbörjas är
   1. 1,5 prisbasbelopp när det gäller en anläggning för en grundvattentäkt,
   2. 5 prisbasbelopp när det gäller en kabinbana,
   3. 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd area när det gäller en nöjespark, en djurpark, en idrottsplats, en skidbacke med lift, en campingplats, en skjutbana, en småbåtshamn, ett friluftsbad, en motorbana eller en golfbana,
   4. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd area när det gäller ett upplag, en materialgård, en tunnel, ett bergrum, en parkeringsplats eller en begravningsplats,
   5. 5 prisbasbelopp när det gäller en fast cistern eller en annan fast an-läggning för farliga produkter eller varor,
   6. 2,5 prisbasbelopp när det gäller en radio- eller telemast eller ett torn,
   7. 2,5 prisbasbelopp när det gäller ett vindkraftverk,
   8. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per löpmeter när det gäller en mur eller ett plank, och
   9. 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp av anläggningens area när det gäller en transformatorstation.
Förordning (2022:910).

13 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 eller 3 a § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om ett byggnadsverk som kräver lov enligt
9 kap. 8 § första stycket 2 b plan- och bygglagen eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 4, 5, 6 eller 7, eller en del av en sådan åtgärd, innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som omfattar åtgärden eller delen av denna, eller innan den tidpunkt som byggnadsnämnden enligt
10 kap. 24 § 6 plan- och bygglagen i ett startbesked har angett att åtgärden får påbörjas är
   1. 0,25 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en hiss,
   2. 0,1 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en eldstad,
   3. 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd byggnadsarea för installation eller väsentlig ändring av en rökkanal eller anordning för ventilation,
   4. 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd byggnads- eller markarea för installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp,
   5. 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd byggnadsarea för en sådan ändring som väsentligt påverkar brandskyddet,
   6. 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd byggnadsarea för underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap.
16 § eller 42 § andra stycket plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, och
   7. 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd byggnads- eller markarea för underhåll eller ändring av ett byggnadsverk eller bebyggelseområde i ett område som utgör en värdefull miljö.

Om åtgärden i första stycket 3-7 inte berör en byggnads- eller markarea är byggsanktionsavgiften
   1. 0,05 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en rökkanal eller anordning för ventilation,
   2. 0,05 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp,
   3. 0,25 prisbasbelopp för en sådan ändring som väsentligt påverkar brandskyddet,
   4. 1 prisbasbelopp för underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § andra stycket plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, och
   5. 0,25 prisbasbelopp för underhåll eller ändring av ett byggnadsverk eller bebyggelseområde i ett område som utgör en värdefull miljö. Förordning (2022:910).

14 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 eller 3 a § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om en skylt eller en ljusanordning som kräver lov enligt 6 kap. 3, 3 a eller 4 a §, eller en del av en sådan åtgärd, innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som omfattar åtgärden eller delen av denna, eller innan den tidpunkt som byggnadsnämnden enligt 10 kap. 24 § 6 plan- och bygglagen i ett startbesked har angett att åtgärden får påbörjas är
   1. för en skylt, 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,025 prisbasbelopp per kvadratmeter av skyltens area, och
   2. för en ljusanordning, 0,0625 prisbasbelopp.
Förordning (2022:910).

15 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 eller 3 a § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan rivning av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 10 § plan- och bygglagen eller anmälan enligt 6 kap 5 § första stycket 1, eller en åtgärd som avser en del av en sådan rivning, innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som omfattar åtgärden eller delen av denna, eller innan den tidpunkt som byggnadsnämnden enligt 10 kap. 24 § 6 plan- och bygglagen i ett startbesked har angett att åtgärden får påbörjas är
   1. när det gäller ett en- eller tvåbostadshus, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna byggnadens sanktionsarea,
   2. när det gäller en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad,
0,17 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna byggnadens sanktionsarea,
   3. när det gäller ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handels-byggnad eller en byggnad för kultur- eller idrottsevenemang, 2 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,008 prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna byggnadens sanktionsarea, och
   4. när det gäller en annan byggnad än de som avses i 1-3,
2 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,004 prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna byggnadens sanktionsarea.

Om en rivning avser en sådan byggnad som enligt 9 kap. 34 § 2 plan- och bygglagen bör bevaras, ska byggsanktionsavgiften räknas upp med 300 procent. Förordning (2022:910).

16 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 eller 3 a § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan rivning av en del av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap.
10 § plan- och bygglagen eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 1, eller en åtgärd som avser en del av en sådan rivning, innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som omfattar åtgärden eller delen av denna, eller innan den tidpunkt som byggnadsnämnden enligt 10 kap. 24 § 6 plan- och bygglagen i ett startbesked har angett att åtgärden får påbörjas är
   1. när det gäller ett en- eller tvåbostadshus,
0,4 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna byggnadsdelens sanktionsarea,
   2. när det gäller en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad,
0,07 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna byggnadsdelens sanktionsarea,
   3. när det gäller ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handels-byggnad eller en byggnad för kultur- eller idrottsevenemang, 0,8 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,008 prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna byggnadsdelens sanktionsarea, och
   4. när det gäller en annan byggnad än de som avses i 1-3,
0,8 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,004 prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna byggnadsdelens sanktionsarea.

Om en rivning avser en del av en sådan byggnad som enligt
9 kap. 34 § 2 plan- och bygglagen bör bevaras, ska byggsanktionsavgiften räknas upp med 300 procent.
Förordning (2022:910).

17 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 eller 3 a § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan markåtgärd som kräver lov enligt 9 kap. 11, 12 eller 13 § plan- och bygglagen, eller en åtgärd som avser en del av en sådan markåtgärd, innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som omfattar åtgärden eller delen av denna, eller innan den tidpunkt som byggnadsnämnden enligt 10 kap. 24 § 6 plan- och bygglagen i ett startbesked har angett att åtgärden får påbörjas är
   1. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av sanktionsarean för schaktning eller fyllning inom en tomt,
   2. 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av sanktionsarean för schaktning eller fyllning inom en allmän plats,
   3. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av sanktionsarean för schaktning eller fyllning i ett område utanför detaljplan,
   4. 0,25 prisbasbelopp per träd för trädfällning,
   5. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter av sanktionsarean för skogsplantering, och
   6. 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av sanktionsarean för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet. Förordning (2022:910).

18 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap.
4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en byggnad i bruk efter nybyggnad innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked är
   1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea,
   2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea,
   3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur- eller idrottsevenemang, 0,6 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,004 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea, och
   4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 0,6 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.

Om endast en del av en byggnad tas i bruk i strid med 10 kap.
4 § plan- och bygglagen, ska det som anges i första stycket om sanktionsarea i stället avse den area som tas i bruk.
Förordning (2014:471).

19 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap.
4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en byggnad i bruk efter tillbyggnad innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked är
   1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,
   2. för en komplementbyggnad, ett komplementsbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,016 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,
   3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur- eller idrottsevenemang, 0,2 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,004 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea, och
   4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 0,2 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.

Om endast en del av en byggnad tas i bruk i strid med 10 kap.
4 § plan- och bygglagen, ska det som anges i första stycket om sanktionsarea i stället avse den area som tas i bruk.
Förordning (2014:471).

20 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap.
4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en byggnad i bruk efter en ändring som innebär ändrad användning innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked är
   1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0006 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser,
   2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,0125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0006 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser,
   3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur- eller idrottsevenemang, 0,05 prisbasbelopp med ett tilllägg av 0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser, och
   4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,00125 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser.

Om endast en del av en byggnad tas i bruk i strid med 10 kap.
4 § plan- och bygglagen, ska det som anges i första stycket om sanktionsarea i stället avse den area som tas i bruk.
Förordning (2014:471).

21 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap.
4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en byggnad i bruk efter en sådan ändring som innebär att någon ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri inreds innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked är
   1. för varje ytterligare bostad, 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser, och
   2. för varje ytterligare lokal, 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser.

Om endast en del av en byggnad tas i bruk i strid med 10 kap.
4 § plan- och bygglagen, ska det som anges i första stycket om sanktionsarea i stället avse den area som tas i bruk.
Förordning (2013:308).

22 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap.
4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en byggnad i bruk efter en sådan ändring som berör de bärande delarna eller påverkar planlösningen innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked är
   1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0006 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som berörs av ändringen,
   2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,0125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0006 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som berörs av ändringen,
   3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur- eller idrottsevenemang, 0,05 prisbasbelopp med ett tilllägg av 0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som berörs av ändringen, och
   4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,00125 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som berörs av ändringen.

Om endast en del av en byggnad tas i bruk i strid med 10 kap.4 § plan- och bygglagen, ska det som anges i första stycket om sanktionsarea i stället avse den area som tas i bruk. Förordning (2014:471).

23 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap.
4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en annan anläggning än en byggnad i bruk efter anläggande, flyttning eller ändring innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked är
   1. 0,3 prisbasbelopp när det gäller en anläggning för en grundvattentäkt,
   2. 1 prisbasbelopp när det gäller en linbaneanläggning,
   3. 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd area när det gäller en nöjespark, en djurpark, en idrottsplats, en skidbacke, en skidlift, en campingplats, en skjutbana, en hamn för fritidsbåtar, ett friluftsbad, en motorbana eller en golfbana,
   4. 0,005 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd area när det gäller ett upplag, en materialgård, en tunnel, ett bergrum, en parkeringsplats eller en begravningsplats,
   5. 1 prisbasbelopp när det gäller en fast cistern eller en annan fast anläggning för farliga produkter eller varor,
   6. 0,5 prisbasbelopp när det gäller en radio- eller telemast eller ett torn,
   7. 0,5 prisbasbelopp när det gäller ett vindkraftverk,
   8. 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp av anläggningens area när det gäller en transformatorstation.

Om endast en del av en anläggning tas i bruk i strid med
10 kap. 4 § plan-och bygglagen, ska det som anges i första stycket om area i stället avse den area som tas i bruk.
Förordning (2021:786).

24 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 §
plan- och bygglagen (2010:900) ta ett byggnadsverk i bruk efter en sådan åtgärd som avses i 9 kap. 8 § första stycket 2 b plan- och bygglagen eller 6 kap. 5 § första stycket 4, 5, 6 eller 7 innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked är
   1. 0,05 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en hiss,
   2. 0,02 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en eldstad,
   3. 0,01 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0005 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd byggnadsarea för installation eller väsentlig ändring av en rökkanal eller anordning för ventilation,
   4. 0,01 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0005 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd byggnads- eller markarea för installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp,
   5. 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0005 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd byggnadsarea för en sådan ändring som väsentligt påverkar brandskyddet,
   6. 0,2 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0002 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd byggnadsarea för underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16
§ eller 42 § andra stycket plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, och
   7. 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0002 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd byggnads- eller markarea för underhåll eller ändring av ett byggnadsverk eller bebyggelseområde i ett område som utgör en värdefull miljö.

Om åtgärden i första stycket 3-7 inte berör en byggnads-
eller markarea, är byggsanktionsavgiften
   1. 0,01 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en rökkanal eller anordning för ventilation,
   2. 0,01 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp,
   3. 0,05 prisbasbelopp för en sådan ändring som väsentligt påverkar brandskyddet,
   4. 0,2 prisbasbelopp för underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 §
eller 42 § andra stycket plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, och
   5. 0,05 prisbasbelopp för underhåll eller ändring av ett byggnadsverk eller bebyggelseområde i ett område som utgör en värdefull miljö.

Om endast en del av ett byggnadsverk tas i bruk i strid med 10 kap. 4 § plan- och bygglagen, ska det som anges i första stycket om byggnads- eller markarea i stället avse den area som tas i bruk. Förordning (2014:1334).

26 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots kravet i 9 kap.
33 b § plan- och bygglagen (2010:900) inte återställa en plats eller ett byggnadsverk innan tiden för ett tidsbegränsat bygglov har gått ut är för en nybyggnad 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea. Förordning (2022:910).

27 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots kravet i 9 kap.
33 b § plan- och bygglagen (2010:900) inte återställa en plats eller ett byggnadsverk innan tiden för ett tidsbegränsat bygglov har gått ut är för en tillbyggnad 0,3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea. Förordning (2022:910).

28 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots kravet i 9 kap.
33 b § plan- och bygglagen (2010:900) inte återställa en plats eller ett byggnadsverk innan tiden för ett tidsbegränsat bygglov har gått ut är för en ändring av en byggnad som innebär ändrad användning 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,003 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser. Förordning (2022:910).

29 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots kravet i 9 kap.
33 b § plan- och bygglagen (2010:900) inte återställa en plats eller ett byggnadsverk innan tiden för ett tidsbegränsat bygglov har gått ut är för en ändring av en byggnad som innebär att någon ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri inreds 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser. Förordning (2022:910).

30 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots kravet i 9 kap.
33 b § plan- och bygglagen (2010:900) inte återställa en plats eller ett byggnadsverk innan tiden för ett tidsbegränsat bygglov har gått ut är för en ändring av en byggnad som avser byggnadens yttre utseende 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0005 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser.

Om en åtgärd enligt första stycket avser ett fönster eller en dörr, är byggsanktionsavgiften 0,0625 prisbasbelopp per fönster eller dörr som berörs.

Om en åtgärd enligt första stycket avser en balkong, altan eller entré, är byggsanktionsavgiften 0,125 prisbasbelopp per balkong, altan eller entré. Förordning (2022:910).

31 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots kravet i 9 kap.
33 b § plan- och bygglagen (2010:900) inte återställa en plats eller ett byggnadsverk innan tiden för ett tidsbegränsat bygglov har gått ut är för en annan anläggning än en byggnad
   1. 0,75 prisbasbelopp när det gäller en anläggning för en grundvattentäkt,
   2. 2,5 prisbasbelopp när det gäller en kabinbana,
   3. 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd area när det gäller en nöjespark, en djurpark, en idrottsplats, en skidbacke med lift, en campingplats, en skjutbana, en småbåtshamn, ett friluftsbad, en motorbana eller en golfbana,
   4. 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd area när det gäller ett upplag, en materialgård, en tunnel, ett bergrum, en parkeringsplats eller en begravningsplats,
   5. 2,5 prisbasbelopp när det gäller en fast cistern eller en annan fast anläggning för farliga produkter eller varor,
   6. 1,25 prisbasbelopp när det gäller en radio- eller telemast eller ett torn,
   7. 1,25 prisbasbelopp när det gäller ett vindkraftverk,
   8. 0,0125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per löpmeter när det gäller en mur eller ett plank, och
   9. 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0125 prisbasbelopp av anläggningens area när det gäller en transformatorstation.
Förordning (2022:910).

32 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots kravet i 9 kap.
33 b § plan- och bygglagen (2010:900) inte återställa en plats eller ett byggnadsverk innan tiden för ett tidsbegränsat bygglov har gått ut är för en skylt 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0125 prisbasbelopp per kvadratmeter av skyltens area, och för en ljusanordning 0,03 prisbasbelopp.
Förordning (2022:910).

Byggsanktionsavgift ska också tas ut om man inte upprättar prestandadeklaration för en byggprodukt trots att det krävs. Det är Boverket som beslutar om en sådan byggsanktionsavgift.

25 §
  Byggsanktionsavgiften för att underlåta att upprätta en prestandadeklaration trots att det krävs enligt artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG eller för att tillhandahålla en produkt på marknaden utan prestandadeklaration enligt artikel 7.1 i samma förordning är 1 prisbasbelopp.

Byggsanktionsavgiften för en ekonomisk aktör som inte fullgör sina skyldigheter enligt 4 kap. 11-11 e §§ är 1 prisbasbelopp.

Byggsanktionsavgiften för en ekonomisk aktör som inte fullgör sina skyldigheter enligt artiklarna 11.1, 11.2, 11.8, 12.1,
13.1, 13.2, 13.5, 13.7, 14.1-14.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/424 av den 9 mars 2016 om linbaneanläggningar och om upphävande av direktiv 2000/9/EG är 1 prisbasbelopp. Förordning (2018:103).

Andra överträdelser av plan- och bygglagstiftningen än de som nämns ovan går det inte att ta ut byggsanktionsavgift för.

I vissa fall kan avgiften sättas ned eller inte tas ut alls.

När byggsanktionsavgift ska sättas ner eller inte tas ut

I rättspraxis har prövats frågan om vad det innebär att en åtgärd inte får påbörjas innan nämnden har gett ett startbesked och inte tas i bruk innan nämnden har gett ett slutbesked, vilket beskrivs på sidorna om Startbesked och Slutbesked.

Startbesked

Slutbesked

Film om avgiftsbelagda överträdelser

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

När byggsanktionsavgift ska tas ut med dubbelt belopp

Om rättelse inte sker inom skälig tid efter att byggnadsnämnden beslutat om byggsanktionsavgiften ska byggsanktionsavgift tas ut med dubbelt belopp. Innan varje sådant nytt beslut måste byggnadsnämnden ge rimlig tid för rättelse, samt ge den avgiften riktar sig mot möjlighet att yttra sig.

2 §
  Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut senast i enlighet med detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp.

En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse. Förordning (2013:308).

54 §
  En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten.

58 §
  Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig.

En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen.

Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut senast. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp. En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse.

Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inom två år på nytt gör sig skyldig till en överträdelse av samma slag, ska en avgift för den nya överträdelsen tas ut med dubbla det belopp som följer av plan- och byggförordningen, dock högst 50 prisbasbelopp.

2 §
  Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut senast i enlighet med detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp.

En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse. Förordning (2013:308).

3 §
  Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter på nytt gör sig skyldig till en överträdelse av samma slag, ska en avgift för den nya överträdelsen tas ut med dubbla det belopp som följer av detta kapitel, dock högst 50 prisbasbelopp.

Första stycket gäller endast överträdelser som begås inom två år från det tidigare beslutet om byggsanktionsavgift.

3 a §
  Om en byggsanktionsavgift ska tas ut på grund av att den avgiftsskyldige har påbörjat en åtgärd eller en del av en åtgärd innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som omfattar den åtgärden eller delen, eller innan den tidpunkt som byggnadsnämnden enligt 10 kap. 24 § 6 plan- och bygglagen
(2010:900) i ett startbesked har angett att åtgärden får påbörjas, ska avgiften bestämmas till hälften av det belopp som annars följer av detta kapitel om den avgiftsskyldige när åtgärden eller delen påbörjades
   1. hade fått bygglov för åtgärden, eller
   2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.
Förordning (2022:910).

Rättelseföreläggande

När ska byggsanktionsavgiften räknas upp med 300 %?

Om en rivning påbörjas utan startbesked för en sådan byggnad som bör bevaras ska byggsanktionsavgiften räknas upp med 300 %. Det är byggnadsnämndens ansvar att visa att det allmänna intresset av att bevara byggnaden väger tyngre än det enskilda intresset av att få riva byggnaden på ett sådant sätt att det finns grund för att räkna upp byggsanktionsavgiften med 300 %. (MÖD 2022-09-26 mål nr P 4154-21/2022:17)

Mål: P 4154-21/MÖD 2022:17 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

15 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 eller 3 a § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan rivning av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 10 § plan- och bygglagen eller anmälan enligt 6 kap 5 § första stycket 1, eller en åtgärd som avser en del av en sådan rivning, innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som omfattar åtgärden eller delen av denna, eller innan den tidpunkt som byggnadsnämnden enligt 10 kap. 24 § 6 plan- och bygglagen i ett startbesked har angett att åtgärden får påbörjas är
   1. när det gäller ett en- eller tvåbostadshus, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna byggnadens sanktionsarea,
   2. när det gäller en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad,
0,17 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna byggnadens sanktionsarea,
   3. när det gäller ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handels-byggnad eller en byggnad för kultur- eller idrottsevenemang, 2 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,008 prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna byggnadens sanktionsarea, och
   4. när det gäller en annan byggnad än de som avses i 1-3,
2 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,004 prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna byggnadens sanktionsarea.

Om en rivning avser en sådan byggnad som enligt 9 kap. 34 § 2 plan- och bygglagen bör bevaras, ska byggsanktionsavgiften räknas upp med 300 procent. Förordning (2022:910).

34 §
  Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte
   1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
   2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

Vem beslutar om byggsanktionsavgift?

Det är byggnadsnämnden som tar ut byggsanktionsavgift. Byggnadsnämndens rätt att ta ut byggsanktionsavgift är samtidigt en skyldighet. Nämnden måste ta ut byggsanktionsavgift om kriterierna för det är uppfyllda.

51 §
  Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§
eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.
12 §.

Byggnadsnämnden får inte delegera befogenheten att avgöra frågor om byggsanktionsavgift. Detta innebär att en enskild tjänsteperson inte får fatta beslut om byggsanktionsavgift, sådana beslut måste tas av byggnadsnämnden.

6 §
  Ett delegationsuppdrag enligt 6 kap. 37 §, 7 kap. 5 § och 9 kap. 30 § och 37 § andra stycket kommunallagen
(2017:725) får, utöver det som följer av 6 kap. 38 § kommunallagen, inte omfatta befogenhet att
   1. avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
   2. i andra fall än som avses i 11 kap. 30-32 §§ och 33 § 1 besluta förelägganden eller förbud som förenas med vite,
   3. besluta förelägganden som förenas med en upplysning om att den åtgärd som föreläggandet avser kan komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg på bekostnad av den som föreläggandet riktas mot, eller
   4. avgöra frågor om byggsanktionsavgift enligt 11 kap. Lag (2018:578) .

Vem ska betala byggsanktionsavgift?

Byggnadsnämnden kan välja att ta ut en byggsanktionsavgift av

 • den som vid tidpunkten för överträdelsen var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser,
 • den som har begått överträdelsen, eller
 • den som har fått en fördel av överträdelsen

57 §
  En byggsanktionsavgift ska tas ut av
   1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser,
   2. den som begick överträdelsen, eller
   3. den som har fått en fördel av överträdelsen.

Byggnadsnämnden kan välja vem eller vilka avgiften ska tas ut av. Oftast är den person som avses i punkterna 1-3 ovan densamma och nämnden har då inga problem att avgöra vem som anspråket ska riktas emot. I tillsynsärenden där det finns flera personer som byggnadsnämnden kan ta ut byggsanktionsavgift av är det normalt sett enklast att i första hand vända sig till ägaren.

Regeringsrätten har slagit fast att det inte går att ta ut en avgift av dödsboet efter en ägare för överträdelser som skett innan dödsfallet. Avgörandet avsåg byggnadsavgift enligt äldre plan- och bygglagen, ÄPBL, men har enligt Boverket relevans även för reglerna om byggsanktionsavgift i den nuvarande plan- och bygglagen. (RÅ 2009 ref. 26)

I en dom från MÖD prövades det vem som vid tidpunkten för överträdelsen var ägare till den del av en fastighet som överträdelsen avsåg. I målet hade byggnadsnämnden beslutat att ta ut en byggsanktionsavgift av den person som i fastighetsregistret var antecknad som ägare till fastigheten. Denne hade dock invänt att äganderätten till den aktuella delen av fastigheten som överträdelsen avsåg hade övergått till ett bolag i enlighet med ett i målet ingivet köpeavtal. Eftersom lantmäteriförrättning pågick hade bolaget dock inte registrerats som ägare i fastighetsregistret. MÖD ansåg, i likhet med underinstansen, att begreppet ägare enligt bestämmelsen i PBL måste avse den som är ägare enligt 4 kap. jordabalken. Att någon är registrerad som ägare i fastighetsregistret bör därför enligt domstolens mening innebära att det föreligger en presumtion för att personen också är ägare till fastigheten. Denna presumtion kan dock brytas. I det aktuella fallet kom MÖD fram till att de uppgifter som den registrerade fastighetsägaren hade lämnat in, starkt talade för att denne inte längre var ägare till den aktuella delen av fastigheten. Vad nämnden anfört mot den registrerade fastighetsägarens invändningar hade i detta fall inte någon betydelse för frågan om äganderätten till denna del av fastigheten. Nämnden hade därmed enligt MÖD inte visat att det fanns förutsättningar att ta ut en byggsanktionsavgift av den person som var registrerad som ägare i fastighetsregistret. (MÖD 2017-11-14 mål nr P 5479-17)

Mål: P 5479-17 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

I en annan dom från MÖD prövades om sökanden i en bygglovsansökan om att uppföra ett kallförråd också var byggherre och om denne hade begått överträdelsen att uppföra ett kallförråd utan startbesked. När det kom till frågan om vem som skulle avses vara byggherre så gjorde MÖD bedömningen att de omständigheterna att bygglovsansökan är gjord i sökandes namn, att det i denna inte finns någon uppgift om att annan än sökanden var byggherre samt att sökanden i bygglovsbeslutet antecknats som sökande och i protokollet för det tekniska samrådet samt beslutet om godkännande av kontrollansvarig också antecknats som byggherre ger sammantaget ett starkt stöd för att sökanden haft funktionen att även vara byggherre. Även med beaktande av de invändningar som sökanden gjort bedömde MÖD att sökanden måste anses ha varit byggherre i lagens mening. När det sedan kom till frågan om vem som skulle ha ansetts ha begått överträdelsen började MÖD med att först beskriva att i sökandes egenskap av byggherre hade sökanden haft ett ansvar för att byggåtgärden genomförts i enlighet med gällande krav, däribland att det funnits startbesked för åtgärden. I den mån en överträdelse begåtts ska byggherren också anses vara den som begått denna. Byggherren omfattas därmed av den krets som byggsanktionsavgift kan tas ut av. Enligt bestämmelsens ordalydelse ställs det inte heller något ytterligare krav enligt MÖD för att byggsanktionsavgift ska kunna tas ut, än att den som avgiften avser åtminstone omfattas av en av punkterna i bestämmelsen. De syften som ligger bakom regleringen talar också mot att det ska behöva slås fast att den som omfattas av någon av de båda första punkterna i bestämmelsen också ska ha fått en vinning av överträdelsen för att sanktionsbeslutet ska kunna riktas mot en sådan person. Även effektivitetsskäl talar mot en sådan ordning. Enligt MÖD är omständigheterna i detta mål inte heller sådana att det behöver slås fast att byggherren, utöver att vara den som begått överträdelsen, även ska ha fått en vinning av densamma för att byggsanktionsavgift ska kunna tas ut av denne. Detta hindrar dock inte att det ofta kan vara lämpligt att byggnadsnämnden även beaktar vinningsmomentet, när den tar ställning till vem ett krav på byggsanktionsavgift i första hand ska riktas mot. Mot denna bakgrund bedömde MÖD slutligen att sökanden i sin egenskap av byggherre var rätt mottagare för en eventuell byggsanktionsavgift. (MÖD 2023-04-21 mål nr P 7959-22)

Mål: P 7959-22 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

Bevisbörda och beviskrav för byggsanktionsavgift

En byggsanktionsavgift har straffrättslig karaktär. På samma sätt som för miljösanktionsavgifter bör allmänna straffrättsliga principer gälla i fråga om vem som har bevisbördan för att en överträdelse har ägt rum. Det innebär att byggnadsnämnden ska visa att det har funnits förutsättningar att besluta om byggsanktionsavgift och att det är nämndens sak att bemöta och där det är möjligt försöka motbevisa varje invändning som ägaren gör i syfte att undgå ansvar. Bevisbördan för samtliga omständigheter som ligger till grund för beslutet om byggsanktionsavgift vilar alltså på byggnadsnämnden. Det gäller såväl att överträdelsen verkligen har ägt rum som att överträdelsen omfattas av byggsanktionsavgift. Det kan dock finnas situationer då tillsynsmyndigheten möter sådana bevissvårigheter att ett sänkt beviskrav kan tillåtas. (MÖD 2015-11-26, mål nr P 3559-15/2015:34, MÖD 2016-03-21 mål nr P 9722-15/2016:12 och MÖD 2018-12-03 mål nr P 10515-17)

Mål: P 3559-15/MÖD 2015:34 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

Mål: P 9722-15/MÖD 2016:12 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

Mål: P 10515-17 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

Bevisbördan för nämnden gäller även när ett beslut om byggsanktionsavgift blir överklagat till högre instans. I två domar har MÖD gjort bedömningen att nämnden, som valt att inte bemöta de invändningar som fastighetsägarna gjort i MÖD och i tidigare instanser, genom den utredning som fanns tillgänglig i målet inte hade visat att den haft grund för sitt ingripande. I den ena domen hade nämnden ansett att en byggnad inte var undantagen från krav på bygglov eftersom byggnaden placerats mindre än 4,5 meter från tomtgränsen. Fastighetsägarna menade i stället att avståndet översteg detta mått. I den andra domen hade nämnden ansett att det skett marklovspliktiga ändringar av en marknivå. Fastighetsägaren menade i stället att marknivån hade återställts innan nämnden fattade beslut om byggsanktionsavgift. I båda målen hade nämnden inte bemött fastighetsägarnas invändningar och därmed inte visat att det skett överträdelser som krävt bygglov eller marklov. MÖD upphävde därför i båda målen nämndens beslut om byggsanktionsavgift. (MÖD 2018-06-14 mål nr P 3840-17 och MÖD 2018-06-14 mål nr P 3841-17)

Mål: P 3840-17 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

Mål: P 3841-17 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

I ett annat mål från MÖD prövades det om en påstådd tillbyggnad hade uppförts utan bygglov och utan startbesked eller om den hade uppförts med stöd av ett mark- och bygglov som tidigare hade beviljats av byggnadsnämnden. MÖD gick på de skäl som länsstyrelsen fört fram och angav att eftersom bestämmelserna om byggsanktionsavgift har en straffrättslig karaktär så måste nämnden visa att en överträdelse har begåtts och att det är just den överträdelsen som nämnden påstår som har begåtts. Mot bakgrund av det som hade framkommit i målet var det oklart vilka åtgärder det hade lämnats bygglov för och om det som hade vidtagits var en tillbyggnad. Det gick därmed inte att helt klart fastställa att det hade skett en överträdelse som det kunde tas ut en byggsanktionsavgift för och att klagandena hade gjort sig skyldiga till det som nämnden påstod. Någon byggsanktionsavgift kunde därför inte tas ut. (MÖD 2017-02-22 mål nr P 9353-16)

Mål: P 9353-16 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

Beräkning av byggsanktionsavgift

I PBF framgår vilka överträdelser som ska leda till byggsanktionsavgift och med vilket belopp som byggsanktionsavgift ska tas ut för varje slag av överträdelse. Avgiftsbeloppen är kopplade till area och/eller det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. Avgiftsbeloppen för de olika överträdelserna beror på överträdelsens allvar. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.

51 §
  Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§
eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.
12 §.

52 §
  Byggsanktionsavgiftens storlek ska framgå av de föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 16 kap.
12 §. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. När regeringen meddelar föreskrifter om avgiftens storlek, ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen avser. Lag (2013:307) .

1 §
  En byggsanktionsavgift enligt 11 kap. plan- och bygglagen
(2010:900) ska tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel. Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. Förordning (2013:308).

Boverket har tagit fram en beräkningsguide för byggsanktionsavgifter. Guiden är i första hand ett verktyg för byggnadsnämndernas handläggare.

Sanktionsberäkningsguiden

Film om beräkning av byggsanktionsavgift

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Byggsanktionsavgift vid halvering av avgift

Om byggsanktionsavgiften överskrider 50 prisbasbelopp ska avgiften först begränsas till maximalt 50 prisbasbelopp. Sedan ska avgiften halveras, om den avgiftsskyldige när åtgärden påbörjades hade fått bygglov eller anmält åtgärden. Detta innebär att byggsanktionsavgiften efter en halvering av avgiften maximalt kan uppgå till 25 prisbasbelopp. (Mark och miljödomstolen, MMD, Umeå 2013-12-13 mål nr P 668-13)

1 §
  En byggsanktionsavgift enligt 11 kap. plan- och bygglagen
(2010:900) ska tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel. Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. Förordning (2013:308).

3 a §
  Om en byggsanktionsavgift ska tas ut på grund av att den avgiftsskyldige har påbörjat en åtgärd eller en del av en åtgärd innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som omfattar den åtgärden eller delen, eller innan den tidpunkt som byggnadsnämnden enligt 10 kap. 24 § 6 plan- och bygglagen
(2010:900) i ett startbesked har angett att åtgärden får påbörjas, ska avgiften bestämmas till hälften av det belopp som annars följer av detta kapitel om den avgiftsskyldige när åtgärden eller delen påbörjades
   1. hade fått bygglov för åtgärden, eller
   2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.
Förordning (2022:910).

Byggsanktionsavgift vid ändrad användning till ett väsentligen annat ändamål

Om en byggnad har tagits i anspråk eller inretts för ett väsentligen annat ändamål, är det den användning som byggnaden hade före den olovliga åtgärden som ska väljas vid beräkning av byggsanktionsavgift. (MÖD 2020-12-18 mål nr P 414-20)

Mål: P 414-20 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

Byggsanktionsavgift för tillbyggnad

Om en byggnad har byggts till, är det inte tillbyggnadens funktion eller användningsområde som ska väljas vid beräkningen av byggsanktionsavgift. I stället är det den byggnad som har byggts till som ska väljas vid beräkningen av sanktionsavgiften. (MÖD 2019-11-12 mål nr P 3830-19)

Mål: P 3830-19 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

Byggsanktionsavgift för annan liten byggnad

MÖD har i en dom prövat om en kioskbyggnad ska ses som en annan liten byggnad. Enligt MÖD saknar begreppet annan liten byggnad legaldefinition. Av bestämmelsens ordalydelse framgår dock att det är byggnader i samma storleksordning som komplementbyggnader som avses. Den i målet aktuella kioskbyggnaden upptog efter en tillbyggnad av kiosken en yta på 53 kvm. MÖD kom fram till att kioskbyggnaden var en annan liten byggnad. (MÖD 2017-03-17 mål nr P 7429-16/2017:8)

Mål: P 7429-16/MÖD 2017:8 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

I en annan dom prövade MÖD om en campingstuga ska ses som en annan liten byggnad. Campingstugan hade en storlek på 19,11 kvm. MÖD hänvisade tillbaka till sin tidigare dom, MÖD P 7429-16/MÖD 2017:8, och kom fram till att den i målet aktuella campingstugan ska bedömas som en annan liten byggnad. (MÖD 2022-02-17 mål nr P 14400-20/2022:06)

Mål: P 14400-20/MÖD 2022:06 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) 

Byggsanktionsavgift för nybyggnad av flera byggnader

Om flera byggnader av samma typ har uppförts ska byggsanktionsavgiften beräknas för varje byggnad var för sig och inte utifrån byggnadernas sammanlagda totalarea. Detta eftersom räkneordet ”en” eller ”ett” används framför varje byggnadstyp som det går att ta ut byggsanktionsavgift för, till exempel ”en” komplementbyggnad eller ”ett” flerbostadshus. (MÖD 2022-02-17 mål nr P 14400-20/2022:06)

Mål: P 14400-20/MÖD 2022:06 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

Byggsanktionsavgift för ändring av balkonger som berör byggnadens bärande delar

En bostadsrättsförening hade bilat bort 141 balkongplattor på tre flerbostadshus och ersatt dessa med nya plattor utan att anmälan hade lämnats in till byggnadsnämnden eller att startbesked hade getts. Byggnadsnämnden bedömde att åtgärderna var anmälningspliktiga då konstruktionen av byggnadens bärande delar berördes. Den fråga som prövades av MÖD var om åtgärderna skulle ses som en ändring för varje enskild balkong eller som en ändring för alla balkonger för varje enskild byggnad. MÖD ansåg att åtgärderna hade utförts i en sammanhängande tidsperiod i ett projekt, även om arbetet hade tagit cirka två år att utföra. Vidare ansåg MÖD, i likhet med vad underinstansen ansett, att i den aktuella bestämmelsen i 9 kap. PBF så finns det inte angivet att en byggsanktionsavgift ska tas ut för varje enskild balkong som ändras. Mot denna bakgrund ansåg MÖD att åtgärderna på var och en av flerbostadshusen skulle ses som en ändring per byggnad. Byggsanktionsavgiften skulle därmed beräknas med en avgift för alla balkonger som ändrades för varje enskild byggnad och inte med en avgift för varje enskild balkong. (MÖD 2021-02-16 mål nr P 13582-19/2021:15)

Mål: P 13582-19/MÖD 2021:15 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

11 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 eller 3 a § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan ändring av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 4 plan- och bygglagen eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 3, eller en åtgärd som avser en del av en sådan ändring, och som berör de bärande delarna eller påverkar planlösningen innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som omfattar åtgärden eller delen av denna, eller innan den tidpunkt som byggnadsnämnden enligt 10 kap. 24 § 6 plan- och bygglagen i ett startbesked har angett att åtgärden får påbörjas är
   1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,003 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som berörs av ändringen,
   2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,0625 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,003 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som berörs av ändringen,
   3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur- eller idrottsevenemang, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,0125 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som berörs av ändringen, och
   4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3,
0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,00625 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som berörs av ändringen.
Förordning (2022:910).

Byggsanktionsavgift vid stambyte

En bostadsrättsförening hade utfört stambyten av vatten- och avloppsledningar i föreningens flerbostadshus utan att först ha anmält åtgärden till byggnadsnämnden eller fått startbesked innan åtgärden påbörjades. Stambytet avsåg dels byte av befintliga ledningar, dels placering av nya ledningar i husen. MÖD ansåg, i likhet med mark- och miljödomstolen, MMD, att stambytet var en anmälningspliktig åtgärd i form av en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp. MÖD ansåg också, i likhet med MMD, att stambytet berörde byggnadsarea och att byggsanktionsavgiften därför skulle beräknas utifrån detta. I målet hade dock MMD gjort bedömningen att nämnden inte hade visat att en så stor byggnadsarea som nämnden hade beräknat sanktionsavgiften på berördes av stambytet och att det därför behövdes en noggrannare bedömning av vilka ytor som var berörda. MMD hade därför återförvisat målet till nämnden för fortsatt handläggning. MÖD ansåg i stället att MMD borde ha tagit ställning till avgiftens storlek och att detta utgjorde ett rättegångsfel som inverkat på målets utgång. MÖD återförvisade därför målet till MMD för fortsatt prövning. (MÖD 2020-02-06 mål nr P 12264-18/2020:19)

Mål: P 12264-18/MÖD 2020:19 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

13 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 eller 3 a § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om ett byggnadsverk som kräver lov enligt
9 kap. 8 § första stycket 2 b plan- och bygglagen eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 4, 5, 6 eller 7, eller en del av en sådan åtgärd, innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som omfattar åtgärden eller delen av denna, eller innan den tidpunkt som byggnadsnämnden enligt
10 kap. 24 § 6 plan- och bygglagen i ett startbesked har angett att åtgärden får påbörjas är
   1. 0,25 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en hiss,
   2. 0,1 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en eldstad,
   3. 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd byggnadsarea för installation eller väsentlig ändring av en rökkanal eller anordning för ventilation,
   4. 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd byggnads- eller markarea för installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp,
   5. 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd byggnadsarea för en sådan ändring som väsentligt påverkar brandskyddet,
   6. 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd byggnadsarea för underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap.
16 § eller 42 § andra stycket plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, och
   7. 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd byggnads- eller markarea för underhåll eller ändring av ett byggnadsverk eller bebyggelseområde i ett område som utgör en värdefull miljö.

Om åtgärden i första stycket 3-7 inte berör en byggnads- eller markarea är byggsanktionsavgiften
   1. 0,05 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en rökkanal eller anordning för ventilation,
   2. 0,05 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp,
   3. 0,25 prisbasbelopp för en sådan ändring som väsentligt påverkar brandskyddet,
   4. 1 prisbasbelopp för underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § andra stycket plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, och
   5. 0,25 prisbasbelopp för underhåll eller ändring av ett byggnadsverk eller bebyggelseområde i ett område som utgör en värdefull miljö. Förordning (2022:910).

Byggsanktionsavgift vid flera olika överträdelser

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har i några avgöranden med delvis olika utfall behandlat hur byggsanktionsavgifter ska tas ut vid flera olika överträdelser. Avgörandena skiljer sig åt när det gäller möjligheten att ta ut byggsanktionsavgift för att ha tagit ett byggnadsverk i bruk utan slutbesked, när ett startbesked saknas.

MÖD har i ett tidigare avgörande tagit ställning till hur byggsanktionsavgift ska tas ut vid rivning av en byggnad med efterföljande nybyggnad. I målet var klarlagt att klagandena saknat bygglov för nybyggnad och att de inte gjort någon rivningsanmälan. Det var vidare klarlagt att de inte erhållit något startbesked för rivning eller nybyggnad och inte heller erhållit slutbesked. Det fanns enligt domstolen därmed skäl att ta ut byggsanktionsavgift för att rivning påbörjats utan startbesked, nybyggnad påbörjats utan startbesked samt för att byggnaden tagits i bruk utan slutbesked. Domstolen bedömde då att det var fråga om överträdelse av tre olika bestämmelser och åtgärderna hade inte sådant samband med varandra att de kunde anses som en åtgärd (jfr MÖD 2015:13). Åtgärderna var därför att bedöma som tre separata åtgärder som var för sig var avgiftsgrundande. (MÖD 2015-11-26, mål nr P 3559-15/2015:34)

Mål: P 3559-15/MÖD 2015:34 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

I några senare avgöranden har MÖD ändrat sin tidigare bedömning när det gäller möjligheten att ta ut byggsanktionsavgift för att ta i bruk ett byggnadsverk utan slutbesked. Domstolen menar numera att det inte är möjligt att göra det när startbesked saknas. Domstolen motiverar detta med att förbudet att ta i bruk ett byggnadsverk utan slutbesked enligt ordalydelsen i bestämmelsen endast gäller om byggnadsverket omfattas av ett startbesked. (MÖD 2016-11-25, mål nr P 343-16/2016:15, 2016-12-20 mål nr P 6431-16 och 2017-03-16 mål nr P 8370-16)

Mål: P 343-16/MÖD 2016:15 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

Mål: P 6431-16 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

Mål: P 8370-16 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) 

4 §
  Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat.

Byggsanktionsavgift när ett byggnadsverk fortsätter att brukas efter det att ett interimistiskt slutbesked har gått ut

I två domar har MÖD prövat frågan om det är möjligt att ta ut byggsanktionsavgift för att en byggnad som har tagits i bruk med stöd av ett interimistiskt slutbesked, fortsatt att brukas efter det att giltighetstiden för det interimistiska slutbeskedet har löpt ut. Enligt MÖD finns det ingen bestämmelse i PBL eller i PBF som uttryckligen anger att en byggsanktionsavgift kan tas ut när en byggnad har fortsatt att brukas på det sätt som skett i de fall som prövades av MÖD. Med hänsyn till byggsanktionsavgiftens straffliknande karaktär bör inte bestämmelserna tolkas extensivt. Mot denna bakgrund avslog MÖD nämndens överklagande i båda målen. (MÖD 2019-03-01 mål nr P 9889-18/2019:32 och MÖD 2019-03-08 mål nr P 6741-18)

Mål: P 9889-18/MÖD 2019:32 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

Mål: P 6741-18 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

Byggsanktionsavgift efter att ett slutbesked har getts

MÖD har i en dom prövat om det går att ta ut en byggsanktionsavgift för en installation av eldstad samt väsentlig ändring av rökkanal som i efterhand hade fått ett start- och slutbesked. MÖD angav i domskälen att ett meddelat slutbesked medför en rätt att ta ett byggnadsverk i bruk, men utgör i sig inte något hinder mot att en nämnd senare beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift. Såsom slutbeskedet i det aktuella fallet hade formulerats kunde det dock för den enskilde inte uppfattas på annat sätt än att nämnden även hade fattat ett beslut om att det överhuvudtaget inte fanns skäl för någon sanktion enligt 11 kap. PBL, inklusive beslut om byggsanktionsavgift. MÖD instämde därför i underinstansernas bedömning att detta utgjorde ett gynnande förvaltningsbeslut för fastighetsägarna, samt att det inte hade framkommit tillräckliga skäl för att ändra beslutet. Nämnden hade därmed varit förhindrad att ta ut en byggsanktionsavgift i det aktuella fallet. (MÖD 2017-09-04 mål nr P 3863-17)

Mål: P 3863-17 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

51 §
  Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§
eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.
12 §.

Byggsanktionsavgift för en åtgärd som avviker från start- och slutbesked

I en dom från MÖD hade byggnadsnämnden gett ett start- och slutbesked för en bygglovsbefriad komplementbyggnad i form av en carport på 25 m2. Det uppmärksammades sedan att fastighetsägarna i stället hade uppfört en bygglovspliktig komplementbyggnad på cirka 40 m2. Byggnadsnämnden hade då beslutat om att ta ut en byggsanktionsavgift för att det skett en nybyggnad av en bygglovspliktig komplementbyggnad på cirka 40 m2 utan startbesked. Fastighetsägarna hävdade att de hade uppfört en bygglovsbefriad komplementbyggnad på 25 m2 och en bygglovsbefriad komplementbyggnad på 15 m2. Frågan var då om den uppförda byggnaden skulle ses som en bygglovspliktig komplementbyggnad eller som två bygglovsbefriade komplementbyggnader. MÖD konstaterade att av de flygfotografier och andra bilder som nämnden hänvisade till i målet så visade dessa att de olika byggnadsdelarna hade uppförts i ett sammanhang samt att de var sammanbyggda och tillsammans bildade en byggnadsvolym som varken till utformning eller storlek överensstämde med den carport som fastighetsägarna hade fått startbesked för. Den omständigheten att slutbesked hade getts för en carport utifrån lämnade uppgifter om att startbeskedet följts eller vad som i övrigt framkommit i målet föranledde inte någon annan bedömning enligt MÖD. Åtgärden var därmed i sin helhet att betrakta som nybyggnad av en bygglovspliktig komplementbyggnad på cirka 40 m2. Det fanns därmed förutsättningar att ta ut en byggsanktionsavgift för hela den nya byggnaden på det sätt och med det belopp som nämnden hade beslutat om. Det hade inte heller framkommit några omständigheter i målet som utgjorde skäl för att inte ta ut byggsanktionsavgiften eller för att sätta ned den. (MÖD 2021-11-23 mål nr P 2412-21)

Mål: P 2412-21 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

Byggsanktionsavgift och rättelseföreläggande

Byggsanktionsavgiften i plan- och bygglagstiftningen är inte en renodlad administrativ avgift utan fungerar också som ett påtryckningsmedel för att åstadkomma rättelse. Byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan byggnadsnämnden tagit upp frågan till överläggning vid ett sammanträde med nämnden. I de fall byggsanktionsavgift har beslutats men rättelse ändå inte sker ska nya byggsanktionsavgifter tas ut med dubbelt belopp till dess rättelse sker eller de sammanlagda byggsanktionsavgifterna uppgår till högst 50 prisbasbelopp. Byggsanktionsavgiften har på det sättet delvis samma funktion som ett rättelseföreläggande.

54 §
  En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten.

1 §
  En byggsanktionsavgift enligt 11 kap. plan- och bygglagen
(2010:900) ska tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel. Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. Förordning (2013:308).

2 §
  Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut senast i enlighet med detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp.

En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse. Förordning (2013:308).

Om det inte är möjligt att ge lov i efterhand för en åtgärd som har påbörjats utan startbesked ska det som har utförts tas bort eller återställas. Byggnadsnämnden har då möjlighet att ingripa med både byggsanktionsavgift och rättelseföreläggande. Eftersom byggnadsnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift vid överträdelser medan nämnden får besluta om rättelseföreläggande med vite eller annat verkställighetsmedel, finns det inget hinder mot att först påbörja ett ärende om byggsanktionsavgift och avvakta med rättelseföreläggande. Det kan exempelvis vara lämpligt om byggnadsnämnden har anledning att tro att rättelse kommer att ske. I ett ärende om byggsanktionsavgift måste byggnadsnämnden också vara lika tydlig med vad mottagaren behöver vidta för rättelse för att undvika att byggsanktionsavgift tas ut som i ett ärende om rättelseföreläggande.

Om byggnadsnämnden däremot inte har anledning att tro att rättelse kommer att ske kan det vara lämpligt att påbörja ett ärende om byggsanktionsavgift och ett ärende om rättelseföreläggande samtidigt. Detsamma gäller i de fall möjligheten till rättelseföreläggande riskerar att bli preskriberad eller om beslut om byggsanktionsavgift och beslut om rättelseföreläggande riktar sig mot olika personer. Ett rättelseföreläggande kan endast rikta sig mot ägaren av en fastighet eller ett byggnadsverk medan byggsanktionsavgift även kan tas ut av den som begick eller fått en fördel av en överträdelse i det fall det är någon annan än ägaren.

Ett beslut om rättelseföreläggande gäller också mot en ny ägare. Eftersom beslut om rättelseföreläggande ska skickas till inskrivningsmyndigheten och antecknas i fastighetsregistrets inskrivningsdel blir det på så sätt möjligt för den som avser att förvärva en fastighet att ta reda på om det finns något rättelseföreläggande mot ägaren.

20 §
  Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid
(rättelseföreläggande).

Byggnadsnämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio år från överträdelsen.

Den tioårsgräns som anges i andra stycket gäller inte om överträdelsen är att någon olovligen har tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet för ett väsentligen annat ändamål än bostadsändamål. Lag (2011:335) .

39 §
  Kronofogdemyndigheten får efter ansökan av tillsynsmyndigheten besluta om handräckning för att genomföra en åtgärd
   1. som avses i 8 §, eller
   2. som avses med ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24 eller 25 § och det inte har förflutit mer än tio år från den överträdelse som föreläggandet avser.

Den tioårsgräns som anges i första stycket 2 gäller inte om överträdelsen är att någon olovligen har tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet för ett väsentligen annat ändamål än bostadsändamål.

Bestämmelser om handräckning finns i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Lag (2011:335) .

40 §
  Den myndighet som beslutar om ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22 eller 23 § eller förbud enligt 33 § ska genast skicka sitt beslut till inskrivningsmyndigheten.

41 §
  När ett beslut som avses i 40 § har kommit in till inskrivningsmyndigheten, ska myndigheten genast göra en anteckning om det i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Om föreläggandet eller förbudet har förenats med ett löpande vite enligt 4 § lagen (1985:206) om viten, ska myndigheten göra en anteckning också om detta.

Inskrivningsmyndigheten ska genast i ett rekommenderat brev underrätta den som senast har sökt lagfart eller inskrivning av förvärv av tomträtt om anteckningen, om föreläggandet eller förbudet inte är riktat mot denne. Lag (2011:335) .

42 §
  Om byggnadsnämnden återkallar ett föreläggande eller ett förbud som avses i 40 §, ska nämnden genast anmäla återkallelsen till inskrivningsmyndigheten.

43 §
  Så snart byggnadsnämnden har fått kännedom om att ett föreläggande eller förbud som avses i 40 § har upphävts genom ett lagakraftvunnet beslut eller av annan anledning har upphört att gälla, ska nämnden anmäla detta till inskrivningsmyndigheten.

44 §
  Så snart byggnadsnämnden har fått kännedom om att ett föreläggande som avses i 40 § har följts, ska nämnden anmäla detta till inskrivningsmyndigheten.

45 §
  När en anmälan enligt 42, 43 eller 44 § som avser en anteckning som har gjorts enligt 41 § har kommit in till inskrivningsmyndigheten, ska myndigheten ta bort anteckningen.

46 §
  Om ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22 eller 23 § eller förbud enligt 33
§ har riktats mot fastighetens ägare och fastigheten därefter byter ägare, gäller föreläggandet eller förbudet i stället mot den nya ägaren.

47 §
  Om ett föreläggande eller förbud i ett fall som avses i 46 § har förenats med löpande vite enligt 4 § lagen (1985:206) om viten och ägarbytet har skett genom köp, byte eller gåva, gäller vitet mot den nya ägaren räknat från och med den första tidsperiod som börjar löpa efter äganderättsövergången under förutsättning att vitesföreläggandet dessförinnan har antecknats enligt 41 §.

48 §
  Andra viten än sådana löpande viten som avses i 47 § gäller inte mot den nya ägaren vid ett ägarbyte som avses i 46 §. Byggnadsnämnden får i stället besluta om ett särskilt vitesföreläggande mot den nya ägaren.

49 §
  Det som enligt 46 och 48 §§ gäller i fråga om byte av ägare till en fastighet ska tillämpas också på byte av ägare till en byggnad på mark som tillhör någon annan.

Ett rättelseföreläggande kan förenas med vite. Det finns dock ett förbud mot dubbelbestraffning i plan- och bygglagen. Det motiveras av den grundläggande principen att den som begått en överträdelse inte ska bestraffas fler än en gång för en och samma sak. Förbudet mot dubbelbestraffning gäller under förutsättning att det är fråga om samma överträdelse. Frågan om vad som utgör samma överträdelse när det gäller byggsanktionsavgift och vite har belysts i ett avgörande från MÖD. I målet hade byggnadsnämnden först tagit ut byggsanktionsavgift för att ha påbörjat byggnadsarbeten utan startbesked. Samtidigt hade nämnden begärt utdömande av vite för att byggherren inte hade följt ett vitesföreläggande om att ta bort det som påbörjats. Enligt domstolen utgjorde detta två separata överträdelser och det fanns därmed inget hinder mot att döma ut vitet. (MÖD 2014-06-05 mål nr P 11322–13/2014:25)

Mål: P 11322-13/MÖD 2014:25 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

20 §
  Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid
(rättelseföreläggande).

Byggnadsnämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio år från överträdelsen.

Den tioårsgräns som anges i andra stycket gäller inte om överträdelsen är att någon olovligen har tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet för ett väsentligen annat ändamål än bostadsändamål. Lag (2011:335) .

37 §
  Ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
26 b eller 26 c § eller ett beslut om förbud enligt 25, 30,
31, 32, 32 a eller 33 § får förenas med vite.

Vitet får inte förvandlas till fängelse.

Frågor om utdömande av vite prövas av mark- och miljödomstol. Lag (2022:1122) .

55 §
  En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om överträdelsen har medfört att ett vite har dömts ut.

När byggsanktionsavgift ska sättas ner eller inte tas ut

Hinder att pröva frågan på nytt om byggsanktionsavgift för samma överträdelse

I en dom från MÖD kom domstolen fram till att beslut om byggsanktionsavgifter omfattas av begreppet straff enligt Europakonventionens mening och att det därmed finns hinder för byggnadsnämnden att på nytt pröva frågan om avgift för samma påstådda överträdelse. I det aktuella fallet hade nämnden vid tre tillfällen påfört fastighetsägaren en byggsanktionsavgift för att ha uppfört en flera meter hög vall runt stora delar av fastigheten utan marklov eller startbesked. Utifrån vad som framgick av nämndens handlingar ansåg MÖD att det var utrett att samtliga beslut hade grundats på samma påstådda handling. Nämndens påstående att området tidigare inte hade varit tillräckligt preciserat till yta och höjd medförde inte någon annan bedömning enligt MÖD. Eftersom nämnden tidigare prövat frågan om byggsanktionsavgift för de nu aktuella markarbetena hade det därmed funnits hinder mot att pröva den påstådda överträdelsen på nytt. Nämndens överklagande avslogs därför. (MÖD 2020-12-21 mål nr P 12365-19/2020:31)

Mål: P 12365-19/MÖD 2020:31 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) 

Måste byggnadsnämnden ta ut byggsanktionsavgift?

Byggnadsnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift om kriterierna för det är uppfyllda. Reglerna om byggsanktionsavgift skiljer sig därmed från flertalet av reglerna i plan- och bygglagen, PBL, om förelägganden, förbud, vite, handräckning och genomförande på ägarens eller den försumliges bekostnad. I de senare fallen har byggnadsnämnden ett visst handlingsutrymme och kan undantagsvis avstå från att ingripa. Vid lovföreläggande och förbud mot fortsatt arbete på grund av fara för byggnads hållfasthet eller människors liv eller hälsa har byggnadsnämnden liksom vid byggsanktionsavgift däremot inget handlingsutrymme utan ska besluta om föreläggande och förbud om kriterierna för det är uppfyllda.

17 §
  Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov, ska byggnadsnämnden i ett föreläggande ge fastighetens eller byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en viss tid ansöka om lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden (lovföreläggande).

30 §
  Om det är uppenbart att ett byggnads-, rivnings- eller markarbete eller en annan åtgärd äventyrar en byggnads hållfasthet eller medför fara för människors liv eller hälsa, ska byggnadsnämnden förbjuda att arbetet eller åtgärden fortsätter.

51 §
  Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§
eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.
12 §.

Att byggnadsnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet beror på att reglerna om byggsanktionsavgift ska vara enkla att tillämpa och att utrymmet för bedömningar i det enskilda fallet ska vara litet. Om en avgiftspliktig överträdelse har skett är det alltså strikt ansvar som gäller och byggnadsnämnden måste ta ut byggsanktionsavgift om inte förutsättningar för avgiftsbefrielse eller nedsättning av avgiften föreligger. Det är dock viktigt att byggnadsnämnden kan visa att en överträdelse faktiskt har skett.

53 §
  En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till
   1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon annan fullgöra sin skyldighet,
   2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller
   3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.

53 a §
  En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel.

Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. Lag (2013:307) .

När byggsanktionsavgift ska sättas ner eller inte tas ut

Kommunikation innan beslut om byggsanktionsavgift

Innan byggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. Detta är en förstärkning av de regler som gäller enligt förvaltningslagen. Det framgår dock varken av lagtexten eller förarbetena hur yttrandet ska gå till. Om den som anspråket riktas mot invänder att han eller hon inte getts tillfälle att yttra sig är det byggnadsnämnden som måste visa att så skett.

58 §
  Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig.

En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen.

Av förarbetena till PBL framgår att ett beslut om byggsanktionsavgift är ingripande för den enskilde. Den som riskerar att få en byggsanktionsavgift bör därför alltid få möjlighet att yttra sig. De regler som finns i förvaltningslagen ger inte den avgiftsskyldige en sådan rätt. En bestämmelse om detta har därför införts i PBL. (jfr prop. 2009/10:170 sid 349)

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags webbplats)

Film om kommunicering innan beslut om byggsanktionsavgift

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Preskription av skyldigheten att ta ut byggsanktionsavgift

Byggnadsnämnden får inte besluta att ta ut en byggsanktionsavgift om den som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom 5 år efter överträdelsen. Det framgår varken av lagtexten eller av förarbetena hur yttrandet ska gå till. Om den som anspråket riktas mot invänder att han eller hon inte getts tillfälle att yttra sig är det byggnadsnämnden som måste visa att så skett.

58 §
  Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig.

En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen.

Preskriptionstiden ska räknas från det att överträdelsen begicks. Med överträdelse avses även underlåtenhet att göra något. Detta innebär att preskriptionstiden i princip inte börjar löpa så länge överträdelsen kan anses pågå. När det gäller överträdelser som handlar om att olovligen ändra en byggnad till ett väsentligen annat ändamål, ska preskriptionstiden däremot beräknas från den dag då byggnaden olovligen togs i anspråk för den nya användningen och inte från den dag då användningen upphörde. Beroende på vad det är för åtgärd som tillsynen gäller kan möjligheten att besluta om byggsanktionsavgift alltså preskriberas på olika sätt. De principer som gäller vid bedömningen av preskriptionsfrågor inom straffrätten kan vara till stöd för bedömningen av när preskriptionstiden för byggsanktionsavgifter börjar löpa. (jfr prop. 1989/90:37 sid. 26-28, prop. 1985/86:1 sid. 787-788 och prop. 1975/76:164 sid 263-264 och 293)

Om ingripanden mot olovlig kontorisering, m.m., prop. 1989/90:37 (på Sveriges riksdags webbplats)

Med förslag om en ny plan- och bygglag, prop. 1985/86:1 (på Sveriges riksdags webbplats)

Med förslag till lag om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m.m., prop. 1975/76:164 (på Sveriges riksdags webbplats)

58 §
  Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig.

En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen.

2 §
  Det krävs bygglov för
   1. nybyggnad,
   2. tillbyggnad, och
   3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
      a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,
      b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller
      c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan.

I ett avgörande från MÖD prövade domstolen om byggnadsnämnden gett de byggherrar som en byggsanktionsavgift skulle tas ut av tillfälle att yttra sig inom 5 år från överträdelsen. Överträdelsen var att ha anlagt en parkering och ha tagit ett område i anspråk för parkering innan bygglov och startbesked hade meddelats. Enligt MÖD kan en sådan överträdelse i och för sig tänkas vara utsträckt över tid, om anordnandet innefattar flera moment. Men med beaktande av den praxis som redovisades i domen bedömde domstolen att en sådan överträdelse inte kunde anses pågå enbart på grund av att det aktuella markområdet fortsatt användes för parkering. Utredningen i målet gav enligt MÖD stöd för att området hade använts för parkering mer än 5 år innan byggnadsnämnden gett byggherrarna tillfälle att yttra sig. Det framkom inte heller att det i tiden därefter genomförts några åtgärder som utgjort ett led i anordnandet av parkeringsplats. MÖD ansåg mot den bakgrunden och då byggnadsnämnden inte motbevisat byggherrarnas invändning om preskription, att det inte fanns stöd för att ta ut byggsanktionsavgift. MÖD upphävde därför beslutet om byggsanktionsavgift. (MÖD 2020-12-08 mål nr P 13738–19/2020:32)

Mål: P 13738-19/MÖD 2020:32 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

58 §
  Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig.

En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen.

Film om preskription

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Krav på delgivning av beslut om byggsanktionsavgift

Ett beslut om att ta ut byggsanktionsavgift ska delges den avgiftsskyldige. Delgivning ska ske enligt bestämmelserna i delgivningslagen.

59 §
  Ett beslut om att ta ut en byggsanktionsavgift ska delges den avgiftsskyldige.

Solidariskt betalningsansvar för byggsanktionsavgift

Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse, är de solidariskt ansvariga för betalningen. Det innebär att byggnadsnämnden kan kräva ut hela avgiften från vem som helst av de som är avgiftsskyldiga.

60 §
  Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse, är de solidariskt ansvariga för betalningen.

Betalning av byggsanktionsavgiften

Byggsanktionsavgiften ska betalas till byggnadsnämnden. Den ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige eller den senare dag som byggnadsnämnden har bestämt. Byggnadsnämnden ansvarar för indrivning av byggsanktionsavgifter. Har inte avgiften betalats i tid ska byggnadsnämnden ansöka om indrivning hos kronofogdemyndigheten. Bestämmelser om begäran om indrivning med mera finns i indrivningsförordningen. Den betalningsskyldige ska uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs. Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

61 §
  En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 59 §. Det gäller dock inte, om tillsynsmyndigheten i beslutet har bestämt en senare betalningsdag.

Ett beslut om byggsanktionsavgift får efter sista betalningsdagen verkställas som en dom som har vunnit laga kraft.

Om ett beslut om byggsanktionsavgift inte har verkställts inom tio år från det att beslutet vann laga kraft, behöver avgiften inte betalas.

4 §
  Tillsynsmyndigheten ansvarar för indrivning av byggsanktionsavgifter.

Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 4-9 §§
indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige ska uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor, om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

3 §
  Innan ansökan om indrivning görs skall sökanden, om det kan ske utan väsentlig olägenhet och inte särskilda skäl talar emot det, uppmana gäldenären att betala fordringen.

Uppmaningen skall innehålla uppgift om
   1. fordringens belopp,
   2. dröjsmålsavgift eller annan avgift som skall betalas med anledning av dröjsmålet,
   3. den dag då betalning senast skall ske för att inte ansökan om indrivning skall göras.

Uppmaningen skall också innehålla uppgift om att indrivningen är förenad med ytterligare kostnader för gäldenären.

4 §
  Bestämmelser om begäran om indrivning av fordringar på skatt eller avgift enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) finns i 70 kap. 1 och 2 §§ den lagen.

Indrivning av fordran på felparkeringsavgift ska begäras senast fem månader efter det att fordringen skulle ha betalats.

Indrivning av fordringar som avser betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt 19 kap. socialförsäkringsbalken ska, om inte särskilda skäl talar emot det, begäras senast fem månader efter det att den äldsta fordringen skulle ha betalats.

För andra fordringar ska indrivning begäras senast två månader efter det att fordringen skulle ha betalats.

Indrivning enligt andra-fjärde styckena ska begäras under förutsättning att inte ett ärende om ackord, företagsrekonstruktion, nedsättning av fordran, skuldsanering eller F-skuldsanering enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter eller andra särskilda skäl talar emot det.

Indrivning ska begäras skyndsamt om ett dröjsmål skulle äventyra indrivningen. Förordning (2022:1332).

5 §
  Indrivning skall begäras genom ansökan hos Kronofogdemyndigheten. Förordning (2006:773).

6 §
  En ansökan om indrivning skall, om inte Kronofogdemyndigheten föreskrivit något annat, innehålla uppgift om
   1. sökandens namn och personnummer eller organisationsnummer samt postadress,
   2. gäldenärens namn och personnummer eller organisationsnummer, hemvist samt postadress,
   3. när fordringen uppkom, vad fordringen avser och fordringens belopp samt andra uppgifter som behövs för indrivningen,
   4. det antal poster och det sammanlagda belopp som ansökan avser.

Kronofogdemyndigheten får efter samråd med sökanden besluta att sådana uppgifter som avses i första stycket får lämnas på medium för automatisk databehandling.

Till en ansökan om indrivning skall, utom när den lämnas på medium för automatisk databehandling, bifogas en exekutionstitel eller någon annan handling som kan ligga till grund för indrivningen. Förordning (2006:773).

7 §
  Har sökanden uppgifter om gäldenärens ekonomiska förhållanden som kan antas vara av betydelse för indrivningen, skall Kronofogdemyndigheten underrättas om detta när ansökan om indrivning görs eller så snart som möjligt därefter.
Förordning (2006:773).

8 §
  Har gäldenärens betalningsskyldighet fallit bort eller satts ned, skall sökanden skyndsamt underrätta Kronofogdemyndigheten om detta. Detsamma gäller om gäldenären har beviljats anstånd med betalningen eller om det kommit fram att indrivning inte borde ha begärts. Förordning (2006:773).

9 §
  Om sökanden får betalt för en fordran som överlämnats för indrivning, skall han skyndsamt underrätta Kronofogdemyndigheten om detta. Förordning (2006:773).

Avgiften kan tas ut även om beslutet om att ta ut byggsanktionsavgift har överklagats. Det är också möjligt att ansöka om indrivning hos kronofogdemyndigheten. Finns det skäl att avvakta med verkställighet kan domstolen inhibera det överklagade beslutet.

61 §
  En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 59 §. Det gäller dock inte, om tillsynsmyndigheten i beslutet har bestämt en senare betalningsdag.

Ett beslut om byggsanktionsavgift får efter sista betalningsdagen verkställas som en dom som har vunnit laga kraft.

Om ett beslut om byggsanktionsavgift inte har verkställts inom tio år från det att beslutet vann laga kraft, behöver avgiften inte betalas.

Preskription av beslut om byggsanktionsavgift

På samma sätt som byggnadsnämndens rätt att ta ut byggsanktionsavgift preskriberas efter en viss tid så preskriberas också ett beslut om byggsanktionsavgift efter en viss tid. Om ett beslut om byggsanktionsavgift inte har verkställts inom tio år från det att beslutet vann laga kraft behöver byggsanktionsavgiften inte betalas.

61 §
  En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 59 §. Det gäller dock inte, om tillsynsmyndigheten i beslutet har bestämt en senare betalningsdag.

Ett beslut om byggsanktionsavgift får efter sista betalningsdagen verkställas som en dom som har vunnit laga kraft.

Om ett beslut om byggsanktionsavgift inte har verkställts inom tio år från det att beslutet vann laga kraft, behöver avgiften inte betalas.

Byggsanktionsavgifter tillfaller kommunen

Byggsanktionsavgifter tillfaller kommunen när det är byggnadsnämnden som har beslutat att ta ut avgifterna. Kommunen kan använda byggsanktionsavgifterna till att finansiera sitt förebyggande arbete och på så sätt på sikt minska behoven av tillsynsingripande.

62 §
  Byggsanktionsavgiften ska tillfalla kommunen när det är byggnadsnämnden som har beslutat att ta ut avgiften och i övrigt tillfalla staten.

Återbetalning av byggsanktionsavgift

Om en skyldighet att betala en byggsanktionsavgift har upphävts genom ett beslut som har vunnit laga kraft ska byggnadsnämnden återbetala avgiften och ränta enligt räntelagen för tiden från den dag avgiften betalades till och med den dag återbetalningen sker.

63 §
  Om en skyldighet att betala en byggsanktionsavgift har upphävts genom ett beslut som har vunnit laga kraft, ska tillsynsmyndigheten återbetala avgiften jämte ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) för tiden från den dag avgiften betalades till och med den dag återbetalningen sker.

4 §
  Tillsynsmyndigheten ansvarar för indrivning av byggsanktionsavgifter.

Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 4-9 §§
indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige ska uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor, om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

8 §
  Har gäldenärens betalningsskyldighet fallit bort eller satts ned, skall sökanden skyndsamt underrätta Kronofogdemyndigheten om detta. Detsamma gäller om gäldenären har beviljats anstånd med betalningen eller om det kommit fram att indrivning inte borde ha begärts. Förordning (2006:773).

5 §
  I fall som avses i 2 § andra stycket beräknas ränta för år enligt en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § med ett tillägg av två procentenheter. Lag (2002:352) .

Överlåtelse av egendom efter en överträdelse

En köpare har rätt till avdrag på köpeskillingen eller hävning av köpet om egendom överlåts efter en överträdelse som omfattas av byggsanktionsavgift. Detta gäller om överträdelsen inte har rättats och säljaren vid överlåtelsen inte upplyst om överträdelsen eller köparen annars känt till eller bort känna till överträdelsen.

64 §
  Bestämmelserna om rätt till avdrag på köpeskilling eller hävning av köp i 4 kap. 12 § jordabalken ska tillämpas när egendom överlåts mot ersättning efter en överträdelse som avses i 51 § men innan rättelse har skett, om inte överlåtaren vid överlåtelsen upplyst om överträdelsen eller förvärvaren annars känt till eller bort känna till överträdelsen.

Överklagande

Ett beslut om byggsanktionsavgift får överklagas av den som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot.

3 §
  Andra kommunala beslut enligt denna lag än de som avses i
1-2 a §§ får överklagas till länsstyrelsen. Lag (2016:252) .

8 §
  Bestämmelser om vem som får överklaga beslut som avses i 2 a, 3, 5 och 6 §§ finns i 42 § förvaltningslagen
(2017:900). Lag (2018:845) .

42 §
  Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot.

Den som överklagar ett beslut om byggsanktionsavgift ska lämna in ett skriftligt överklagande till byggnadsnämnden, men överklagandet ska vara ställt till länsstyrelsen. Ett överklagande av ett beslut om byggsanktionsavgift har kommit in i rätt tid till byggnadsnämnden om det kom in inom 3 veckor från den dag då den som överklagar beslutet fick del av det. Byggnadsnämnden ska pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska byggnadsnämnden skyndsamt överlämna överklagandet och övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen. Om överklagandet har kommit in för sent ska nämnden avvisa överklagandet genom ett beslut om avvisning.

43 §
  Ett överklagande av ett beslut ska göras skriftligen till den högre instans som ska pröva överklagandet
(överinstansen). Överklagandet ska dock ges in till den myndighet som har meddelat beslutet (beslutsmyndigheten).

I överklagandet ska den som överklagar ange vilket beslut som överklagas och på vilket sätt han eller hon vill att beslutet ska ändras.

I 3 och 4 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) finns ytterligare bestämmelser om vad ett överklagande som ska prövas av allmän förvaltningsdomstol ska innehålla.

44 §
  Ett överklagande av ett beslut ska ha kommit in till beslutsmyndigheten inom tre veckor från den dag då den som överklagar fick del av beslutet genom den myndigheten. Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

45 §
  Beslutsmyndigheten prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om det har kommit in för sent ska myndigheten besluta att överklagandet inte får tas upp till prövning
(avvisning).

Ett överklagande ska dock inte avvisas om
   1. förseningen beror på att myndigheten inte har lämnat en korrekt underrättelse om hur man överklagar, eller
   2. överklagandet har kommit in till överinstansen inom överklagandetiden.

46 §
  Om överklagandet inte avvisas ska beslutsmyndigheten skyndsamt överlämna överklagandet och övriga handlingar i ärendet till överinstansen.

Om en myndighet ändrar ett beslut som har överklagats, ska den överlämna även det nya beslutet till överinstansen. Överklagandet ska anses omfatta det nya beslutet.

3 §
  Andra kommunala beslut enligt denna lag än de som avses i
1-2 a §§ får överklagas till länsstyrelsen. Lag (2016:252) .

16 §
  Bestämmelser om överklagande av ett beslut som avses i 2 a, 3, 5, 5 a och 6 §§ finns i 43-47 §§ förvaltningslagen
(2017:900).

Tiden för överklagande av ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser räknas dock från den dag då beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. När beslutet har fattats av kommunfullmäktige, ska det som enligt 43-47 §§ förvaltningslagen gäller i fråga om den myndighet som har meddelat beslutet i stället gälla kommunstyrelsen.

Tiden för överklagande av ett beslut om lov eller förhandsbesked räknas, för alla som inte ska delges beslutet enligt 9 kap. 41 §, från den dag som infaller en vecka efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Lag (2018:845) .

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen