När byggsanktionsavgift ska tas ut

Byggsanktionsavgift ska tas ut för vissa uppräknade överträdelser av plan- och bygglagstiftningen.Det gäller även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

 Eftersom den avgiftsskyldige kan undgå byggsanktionsavgift genom rättelse är den inte enbart en administrativ påföljd. Den fungerar på så sätt också som ett påtryckningsmedel och är därmed ett komplement till övriga ingripandemöjligheter.

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 53-54 §§

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap 2 §

När byggsanktionsavgift ska tas ut

I plan- och byggförordningen, PBF, finns preciserat vilka överträdelser som det ska tas ut byggsanktionsavgift för. Byggsanktionsavgift ska tas ut om:

 • en motordriven anordning används i strid mot användningsförbud eller vissa villkor för användningen
 • nybyggnad eller tillbyggnad som kräver lov eller anmälan påbörjas utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked
 • annan ändring av en byggnad än tillbyggnad som kräver lov eller anmälan påbörjas utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked
 • åtgärd i fråga om en annan anläggning än byggnad som kräver lov eller anmälan påbörjas utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked
 • vissa andra åtgärder som kräver lov eller anmälan påbörjas utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked
 • skyltar eller ljusanordningar som kräver lov påbörjas utan startbesked
 • rivning av en byggnad eller del av en byggnad som kräver lov eller anmälan påbörjas utan startbesked
 • markåtgärd som kräver lov påbörjas utan startbesked

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap 5-24 §§

Byggsanktionsavgift ska också tas ut om man inte upprättar prestandadeklaration för en byggprodukt trots att det krävs. Det är Boverket som beslutar om en sådan byggsanktionsavgift.

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap 25 §

Andra överträdelser av plan- och bygglagstiftningen än de som nämns ovan går inte att ta ut byggsanktionsavgift för. Ett exempel på det är en byggnad med tidsbegränsat bygglov som inte tas bort och kanske också fortsätter att användas när bygglovet upphört att gälla. Byggnaden saknar då bygglov och är olovlig men om startbesked och slutbesked utfärdats innan den uppfördes respektive togs i bruk finns det inget stöd för att ta ut en byggsanktionsavgift. Det går däremot i detta och många andra fall att ingripa med förelägganden och förbud som kan beslutas med eller utan verkställighetsmedel i form av exempelvis vite.

I vissa fall kan avgiften sättas ned eller inte tas ut alls.

Här kan du läsa mer om när Byggsanktionsavgift ska sättas ner eller inte tas ut.

När byggsanktionsavgift ska tas ut med dubbelt belopp

Om rättelse inte sker inom skälig tid efter att byggnadsnämnden beslutat om byggsanktionsavgiften ska byggsanktionsavgift tas ut med dubbelt belopp. Innan varje sådant nytt beslut måste byggnadsnämnden ge rimlig tid för rättelse, samt ge den avgiften riktar sig mot möjlighet att yttra sig.

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap 2 §

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 54,58 §§

Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut senast. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp. En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse.

Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inom två år på nytt gör sig skyldig till en överträdelse av samma slag, ska en avgift för den nya överträdelsen tas ut med dubbla det belopp som följer av plan- och byggförordningen, dock högst 50 prisbasbelopp.

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap 2-3 §§

Här kan du läsa mer om vad som avses med begreppet med rättelse. 

Vem beslutar om byggsanktionsavgift

Det är byggnadsnämnden som tar ut byggsanktionsavgift. Byggnadsnämndens rätt att ta ut byggsanktionsavgift är samtidigt en skyldighet. Nämnden måste ta ut byggsanktionsavgift om kriterierna för det är uppfyllda.

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 5 §

Byggnadsnämnden får inte delegera befogenheten att avgöra frågor om byggsanktionsavgift. Detta innebär att en enskild tjänsteman inte får fatta beslut om byggsanktionsavgift, sådana beslut måste tas av byggnadsnämnden.

Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap 6 §

Vem ska betala byggsanktionsavgift

Byggnadsnämnden kan välja att ta ut en byggsanktionsavgift av

 • den som vid tidpunkten för överträdelsen var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser,
 • den som har begått överträdelsen, eller
 • den som har fått en fördel av överträdelsen

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 57 §

Byggnadsnämnden kan välja vem eller vilka avgiften ska tas ut av. Oftast är den person som avses i punkt 1-3 ovan densamma och nämnden har då inga problem att avgöra vem som anspråket ska riktas emot. I tillsynsärenden där det finns flera personer som byggnadsnämnden kan ta ut byggsanktionsavgift av är det normalt sett enklast att i första hand vända sig till ägaren.

Regeringsrätten har slagit fast att det inte går att ta ut en avgift av dödsboet efter en ägare för överträdelser som skett innan dödsfallet. Avgörandet avsåg byggnadsavgift enligt äldre plan- och bygglagen, ÄPBL, men har relevans även för reglerna om byggsanktionsavgift i den nuvarande plan- och bygglagen. (RÅ 2009 ref. 26)

Bevisbörda och beviskrav för byggsanktionsavgift

En byggsanktionsavgift har straffrättslig karaktär. På samma sätt som för miljösanktionsavgifter bör allmänna straffrättsliga principer gälla i fråga om vem som har bevisbördan för att en överträdelse har ägt rum. Det innebär att byggnadsnämnden ska visa att det har funnits förutsättningar att besluta om byggsanktionsavgift och att det är nämndens sak att bemöta och där det är möjligt försöka motbevisa varje invändning som ägaren gör i syfte att undgå ansvar. Bevisbördan för samtliga omständigheter som ligger till grund för beslutet om byggsanktionsavgift vilar alltså på byggnadsnämnden. Det gäller såväl att överträdelsen verkligen har ägt rum som att överträdelsen omfattas av byggsanktionsavgift. Det kan dock finnas situationer då tillsynsmyndigheten möter sådana bevissvårigheter att ett sänkt beviskrav kan tillåtas. (MÖD 2015-11-26, mål nr P 3559-15)

Beräkning av byggsanktionsavgift

I PBF framgår vilka överträdelser som ska leda till byggsanktionsavgift och med vilket belopp som byggsanktionsavgift ska tas ut för varje slag av överträdelse. Avgiftsbeloppen är kopplade till area och/eller det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. Avgiftsbeloppen för de olika överträdelserna beror på överträdelsens allvar. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 51-52 §§

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap

Boverket har tagit fram en beräkningsguide för byggsanktionsavgifter. Guiden är i första hand ett verktyg för byggnadsnämndernas handläggare.

Här kan du läsa mer om Boverkets beräkningsguide för byggsanktionsavgifter. 

Byggsanktionsavgift vid flera olika överträdelser

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har i ett par avgöranden med delvis olika utfall behandlat hur byggsanktionsavgifter ska tas ut vid flera olika överträdelser. Avgörandena skiljer sig åt när det gäller möjligheten att ta ut byggsanktionsavgift för att ha tagit ett byggnadsverk i bruk utan slutbesked, när ett startbesked saknas.

MÖD har i ett tidigare avgörande tagit ställning till hur byggsanktionsavgift ska tas ut vid rivning av en byggnad med efterföljande nybyggnation. I målet var klarlagt att klagandena saknat bygglov för nybyggnad och att de inte gjort någon rivningsanmälan. Det var vidare klarlagt att de inte erhållit något startbesked för rivning eller nybyggnad och inte heller erhållit slutbesked. Det fanns enligt domstolen därmed skäl att ta ut byggsanktionsavgift för att rivning påbörjats utan startbesked, nybyggnad påbörjats utan startbesked samt för att byggnaden tagits i bruk utan slutbesked. Domstolen bedömde då att det var fråga om överträdelse av tre olika bestämmelser och åtgärderna hade inte sådant samband med varandra att de kunde anses som en åtgärd (jfr MÖD 2015:13). Åtgärderna var därför att bedöma som tre separata åtgärder som var för sig var avgiftsgrundande.

I ett senare avgörande har MÖD ändrat/frångått sin tidigare bedömning när det gäller möjligheten att ta ut byggsanktionsavgift för att ta i bruk ett byggnadsverk utan slutbesked. Domstolen menar numera att det inte är möjligt att göra det när startbesked saknas. Domstolens motiverar detta med att förbudet att ta i bruk ett byggnadsverk utan slutbesked enligt ordalydelsen i bestämmelsen endast gäller om byggnadsverket omfattas av ett startbesked.(MÖD 2016-11-25, mål nr P 343-16), (MÖD 2015-11-26, mål nr P 3559-15)

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 4 §

Byggsanktionsavgift och rättelseföreläggande

Byggsanktionsavgiften i plan- och bygglagstiftningen är inte en renodlad administrativ avgift utan fungerar också som ett påtryckningsmedel för att åstadkomma rättelse. Byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan byggnadsnämnden tagit upp frågan till överläggning vid ett sammanträde med nämnden. I de fall byggsanktionsavgift har beslutats men rättelse ändå inte sker ska nya byggsanktionsavgifter tas ut med dubbelt belopp till dess rättelse sker eller de sammanlagda byggsanktionsavgifterna uppgår till högst 50 prisbasbelopp. Byggsanktionsavgiften har på det sättet delvis samma funktion som ett rättelseföreläggande.

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 54 §

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap 1,2 §§

Om det inte är möjligt att ge lov i efterhand för en åtgärd som har påbörjats utan startbesked ska det som har utförts tas bort eller återställas. Byggnadsnämnden har då möjlighet att ingripa med både byggsanktionsavgift och rättelseföreläggande. Eftersom byggnadsnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift vid överträdelser medan nämnden får besluta om rättelseföreläggande med vite eller annat verkställighetsmedel, finns det inget hinder mot att först påbörja ett ärende om byggsanktionsavgift och avvakta med rättelseföreläggande. Det kan exempelvis vara lämpligt om byggnadsnämnden har anledning att tro att rättelse kommer att ske. I ett ärende om byggsanktionsavgift måste byggnadsnämnden också vara lika tydlig med vad mottagaren behöver vidta för rättelse för att undvika att byggsanktionsavgift tas ut som i ett ärende om rättelseföreläggande.

Om byggnadsnämnden däremot inte har anledning att tro att rättelse kommer att ske kan det vara lämpligt att påbörja ett ärende om byggsanktionsavgift och ett ärende om rättelseföreläggande samtidigt. Detsamma gäller i de fall möjligheten till rättelseföreläggande riskerar att bli preskriberad eller om beslut om byggsanktionsavgift och beslut om rättelseföreläggande riktar sig mot olika personer. Ett rättelseföreläggande kan endast rikta sig mot ägaren av en fastighet eller ett byggnadsverk medan byggsanktionsavgift även kan tas ut av den som begick eller fått en fördel av en överträdelse i det fall det är någon annan än ägaren.

Ett beslut om rättelseföreläggande gäller också mot en ny ägare. Eftersom beslut om rättelseföreläggande ska skickas till inskrivningsmyndigheten och antecknas i fastighetsregistrets inskrivningsdel blir det på så sätt möjligt för den som avser att förvärva en fastighet att ta reda på om det finns något rättelseföreläggande mot ägaren.

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 20 §

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 39-49 §§

Ett rättelseföreläggande kan förenas med vite. Det finns dock ett förbud mot dubbelbestraffning i plan- och bygglagen. Det motiveras av den grundläggande principen att den som begått en överträdelse inte ska bestraffas fler än en gång för en och samma sak. Förbudet mot dubbelbestraffning gäller under förutsättning att det är fråga om samma överträdelse. Frågan om vad som utgör samma överträdelse när det gäller byggsanktionsavgift och vite har belysts i ett avgörande från MÖD. I målet hade byggnadsnämnden först tagit ut byggsanktionsavgift för att ha påbörjat byggnadsarbeten utan startbesked. Samtidigt hade nämnden begärt utdömande av vite för att byggherren inte hade följt ett vitesföreläggande om att ta bort det som påbörjats. Enligt domstolen utgjorde detta två separata överträdelser och det fanns därmed inget hinder mot att döma ut vitet. (MÖD 2014-06-05 mål nr P 11322–13)

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 20 §

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 55 §

Måste byggnadsnämnden ta ut byggsanktionsavgift

Byggnadsnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift om kriterierna för det är uppfyllda. Reglerna om byggsanktionsavgift skiljer sig därmed från flertalet av reglerna i plan- och bygglagen, PBL, om förelägganden, förbud, vite, handräckning och genomförande på ägarens eller den försumliges bekostnad. I de senare fallen har byggnadsnämnden ett visst handlingsutrymme och kan undantagsvis avstå från att ingripa. Vid lovföreläggande och förbud mot fortsatt arbete på grund av fara för byggnads hållfasthet eller människors liv eller hälsa har byggnadsnämnden liksom vid byggsanktionsavgift däremot inget handlingsutrymme utan ska besluta om föreläggande och förbud om kriterierna för det är uppfyllda.

Att byggnadsnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet beror på att reglerna om byggsanktionsavgift ska vara enkla att tillämpa och att utrymmet för bedömningar i det enskilda fallet ska vara litet. Om en avgiftspliktig överträdelse har skett är det alltså strikt ansvar som gäller och byggnadsnämnden måste ta ut byggsanktionsavgift om inte förutsättningar för avgiftsbefrielse eller nedsättning av avgiften föreligger. Det är dock viktigt att byggnadsnämnden kan visa att en överträdelse faktiskt har skett.

Kommunikation innan beslut om byggsanktionsavgift

Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. Detta är en förstärkning av de regler som gäller enligt förvaltningslagen.

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 58 §

Av förarbetena till PBL framgår att ett beslut om byggsanktionsavgift är ett ingripande. Den som riskerar att få en byggsanktionsavgift bör därför alltid få möjlighet att yttra sig. De regler som finns i förvaltningslagen ger inte den avgiftsskyldige en sådan rätt. En bestämmelse om detta har därför införts i PBL. (jfr prop. 2009/10:170 sid 349)

Preskription av skyldigheten att ta ut byggsanktionsavgift

Byggnadsnämnden får inte besluta att ta ut en byggsanktionsavgift om den som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. Preskriptionstiden för avgifter ska räknas från det överträdelsen begicks. Det framgår varken av lagtexten eller av förarbetena hur yttrandet ska gå till. Om den som anspråket riktas mot invänder att han eller hon inte getts tillfälle att yttra sig är det byggnadsnämnden som måste visa att så skett.

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 58 §

Enligt bestämmelserna om byggsanktionsavgift i PBF tas byggsanktionsavgift enbart ut för överträdelser i form av aktiva handlingar. Byggsanktionsavgift tas ut för att påbörja en åtgärd utan startbesked, ta i bruk utan slutbesked, använda en motordriven anordning i strid mot användningsförbud med mera. Det innebär att preskriptionstiden för dessa aktiva överträdelser, till skillnad mot vad som gäller för överträdelser i form av underlåtenhet, börjar löpa direkt när överträdelsen sker.

Krav på delgivning av beslut om byggsanktionsavgift

Ett beslut om att ta ut byggsanktionsavgift ska delges den avgiftsskyldige. Delgivning ska ske enligt bestämmelserna i delgivningslagen.

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 59 §

Solidariskt betalningsansvar för byggsanktionsavgift

Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse, är de solidariskt ansvariga för betalningen. Det innebär att byggnadsnämnden kan kräva ut hela avgiften från vem som helst av de som är avgiftsskyldiga.

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 60 §

Betalning av byggsanktionsavgiften

Byggsanktionsavgiften ska betalas till byggnadsnämnden. Den ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige eller den senare dag som byggnadsnämnden har bestämt. Byggnadsnämnden ansvarar för indrivning av byggsanktionsavgifter. Har inte avgiften betalats i tid ska byggnadsnämnden ansöka om indrivning hos kronofogdemyndigheten. Bestämmelser om begäran om indrivning med mera finns i indrivningsförordningen. Den betalningsskyldige ska uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs. Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 61 §

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap 4 §

Indrivningsförordning (1993:1229) 3-9 §§

Avgiften kan tas ut även om beslutet om att ta ut byggsanktionsavgift har överklagats. Det är också möjligt att ansöka om indrivning hos kronofogdemyndigheten. Finns det skäl att avvakta med verkställighet kan domstolen inhibera det överklagade beslutet.

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 61 §

Preskription av beslut om byggsanktionsavgift

På samma sätt som byggnadsnämndens rätt att ta ut byggsanktionsavgift preskriberas efter en viss tid så preskriberas också ett beslut om byggsanktionsavgift efter en viss tid. Om ett beslut om byggsanktionsavgift inte har verkställts inom tio år från det att beslutet vann laga kraft behöver byggsanktionsavgiften inte betalas.

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 61 §

Byggsanktionsavgifter tillfaller kommunen

Byggsanktionsavgifter tillfaller kommunen när det är byggnadsnämnden som har beslutat att ta ut avgifterna. Kommunen kan använda byggsanktionsavgifterna till att finansiera sitt förebyggande arbete och på så sätt på sikt minska behoven av tillsynsingripande.

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 62 §

Återbetalning av byggsanktionsavgift

Om en skyldighet att betala en byggsanktionsavgift har upphävts genom ett beslut som har vunnit laga kraft ska tillsynsmyndigheten återbetala avgiften och ränta enligt räntelagen för tiden från den dag avgiften betalades till och med den dag återbetalningen sker.

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 63 §

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap 4 §

Indrivningsförordning (1993:1229) 8 §

Räntelag (1975:635) 5§ §

Överlåtelse av egendom efter en överträdelse

En köpare har rätt till avdrag på köpeskillingen eller hävning av köpet om egendom överlåts efter en överträdelse som omfattas av byggsanktionsavgift. Detta gäller om överträdelsen inte har rättats och säljaren vid överlåtelsen inte upplyst om överträdelsen eller köparen annars känt till eller bort känna till överträdelsen.

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 64 §

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej