Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Genomföra och använda planen

Granskad:
Process för ÖP och MB illustrerad som en oändlighetssymbol. Markerad process: Genomföra och använda.

Vid genomförandet av översiktsplanen och i användandet av den är det huvudsakligen andra aktörer än kommunens översiktsplanerare som agerar. Hur översiktsplanen genomförs och används i en kommun ser olika ut.

Att genomföra översiktsplanen

I översiktsplanen anger kommunen viljeinriktningen för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Det innebär att en rad åtgärder behöver genomföras för att nå dit. I sin verksamhetsplanering avsätter kommunen medel och resurser för i vilken ordning åtgärderna ska genomföras. Det kan handla om att fortsätta översiktsplanera genom att ta fram en ändring av planen eller ett nytt planeringsunderlag, till exempel grönstrukturplan eller trafikanalys. Detaljplanering, ta fram områdesbestämmelser eller förvärva mark är andra exempel på åtgärder som kan ingå i genomförandet av översiktsplanen.

Områdesbestämmelser

Kommunen kan använda sig av områdesbestämmelser för att reglera grunddragen för användningen av mark- och vattenområden som inte omfattas av detaljplan och om det behövs för att säkerställa syftet med översiktsplanen. De kan också användas för att tillgodose ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken.

41 §
  Kommunen får anta områdesbestämmelser för att i vissa avseenden reglera begränsade områden av kommunen som inte omfattas av en detaljplan.

42 §
  Med områdesbestämmelser får kommunen endast reglera
   1. grunddragen för användningen av mark- och vattenområden för bebyggelse, fritidsanläggningar, kommunikationsleder och andra jämförliga ändamål, om det behövs för att säkerställa syftet med översiktsplanen eller för att tillgodose ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken,
   2. användningen och utformningen av mark för gemensam användning,
   3. största tillåtna byggnads- eller bruksarean för fritidshus och storleken på tomter för sådana hus,
   4. omfattningen av kraven på bygglov enligt det som anges i 9 kap. 7 och 8 §§, rivningslov enligt 9 kap. 10 § första stycket 2 och marklov enligt 9 kap. 13 §, och
   5. placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter och i samband med det bestämma
      a) om vegetation och markytans utformning och höjdläge inom sådana områden som avses i 9 kap. 13 § 1,
      b) om skyddsanordningar för att motverka sådana störningar från omgivningen som avses i 12 § 1, och
      c) i frågor som avses i 16 § 2, 4 och 5.

I samband med en reglering enligt första stycket 2 eller 5 får kommunen även reglera skydd för sådana särskilt värdefulla byggnadsverk, tomter och bebyggelseområden som avses i 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 kap. 13 § samt för sådan mark för gemensam användning som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Lag (2014:900) .

Områdesbestämmelser

Detaljplan

Framtagande av en detaljplan är ett sätt att genomföra intentionerna med översiktsplanen. Om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och med länsstyrelsens granskningsyttrande kan standardförfarande tillämpas, vilket därmed förkortar detaljplaneprocessen.

Detaljplanering

Bygglov

Översiktsplanens avvägningar mellan olika allmänna intressen och ställningstagande till markanvändning och bebyggelseutveckling ger vägledning för bygglovsprövning i områden där det saknas detaljplaner och områdesbestämmelser.

Lov och anmälningsplikt

Förhandsbesked

De avvägningar som görs i översiktsplanen mellan olika allmänna intressen och ställningstagande till markanvändning och bebyggelseutveckling ger vägledning vid lokaliseringsprövning i ärenden om förhandsbesked.

Förhandsbesked

Strandskyddsdispens och upphävande av strandskydd

I översiktsplanen kan områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS, anges. Inom dessa områden kan det särskilda skälet landsbygdsutveckling användas vid prövning av dispens från strandskyddet och vid upphävande av strandskydd i detaljplan.

Inrätta reservat (eller andra skyddsområden)

I översiktsplanen kan lokalt värdefulla naturområden där kommunen vill bilda reservat anges. På så sätt kan höga naturvärden skyddas.

Markförvärv

Strategiska markinköp kan vara ett medel eller en strategi för att ge kommunen ökad rådighet över kommunens utveckling för mark- och vattenanvändningen.

Olika aktörers användning av översiktsplanen

Översiktsplanen används i många olika sammanhang och av flera aktörer. Kommunens bygglovshandläggare ska få vägledning av planen vid prövning av bygglov utanför detaljplanelagt område och om hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Kommunens trafikplanerare använder översiktsplanen bland annat för att ha stöd i hur trafiknätet ska utvecklas. Exploateringsavdelningen tar stöd av planen vid beslut om vilken mark som ska köpas in eller säljas.

Andra aktörer än kommunen har stöd av översiktsplanen i sina beslut som rör mark- och vattenanvändning. Översiktsplanen ska fungera vägledande för beslut även inom annan lagstiftning än PBL, exempelvis inom miljöbalken och väglagen. Det kan till exempel vara tillstånd för vindkraftverk, miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet. Planen är även vägledande för rättsväsendet för beslut i olika ärenden, exempelvis överklagade bygglov. Möjligheten att genomföra planen påverkas också av planeringen av infrastruktur på nationell (vägplan, järnvägsplan) och regional nivå (länstransportplan). Myndigheter ska i sina beslut ange om den prövade anläggningen eller åtgärden går att förena med gällande översiktsplan.

Film: Överblick - genomföra och följa upp

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Film: Genomföra och använda översiktsplanen

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen