Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hälsosamma stadsmiljöer med ren luft

Granskad:
Illustrerad man med barnvagn som går på en gata med tecknade träd och blommor.
Stadsmiljöer med ren luft. Illustration: Boverket/Altefur Development

Bra luftkvalitet är viktig för att stadsmiljöer ska kunna vara hälsosamma. Meteorologiska förutsättningar, fordonutsläpp, stadens bebyggelsestruktur samt stadsgrönskan och dess karaktär, är alla faktorer som påverkar luftkvaliteten. Genom planering och utformning av den fysiska miljön har vi möjlighet att påverka en rad förutsättningar för hälsosamma stadsmiljöer med ren luft.  

Positiva hälsoeffekter

Ren luft i våra livsmiljöer kan bidra till att skapa samhälleliga förutsättningar för en mer jämlik hälsa och en hållbar utveckling. Nedan anges hälsofrämjande effekter och mervärden som kan följa med på köpet när vi sätter hälsan först. Tillsammans bidrar de till flera viktiga samhällsmål. 

Kommuner som planerar för ren luft kan bland annat bidra till att förhindra sjukdomar i luftvägar och hjärt-kärlsjukdomar. Luftföroreningar kopplas även till flera folkhälsosjukdomar såsom cancer, diabetes typ 2, övervikt, systemisk inflammation och demens.En planering för god luftkvalitet kan även förhindra negativa effekter på barns neurologiska utveckling och kognitiva förmåga vid exponering av luftföroreningar.

Vi människor är olika känsliga för påverkan från miljön. Därför påverkas hälsan olika hos olika individer. Även sociala faktorer påverkar människors möjlighet att hantera, undvika och minska risken för exponering.

Genom att planera för stadsmiljö med ren luft skapas förutsättningar för en jämlik hälsa. Genom minskad exponering av luftföroreningar i stadsmiljön kan människor bli friskare och den förväntade livslängden öka.

Gränsvärden som miljökvalitetsnormer

Gränsvärden som miljökvalitetsnormer syftar till ett absolut tak för att undvika en oacceptabel nivå av luftföroreningar, men miljökvalitetsnormerna ger inte det skydd som behövs för en god livsmiljö. Vid planering av miljöer där barn kommer att vistas, är det därför önskvärt att i första hand utgå från de nivåer som anges inom Miljökvalitetsmålet Frisk luft.

Mervärden

Livsmiljöer som medvetet har planerats för ren luft kan också ge många positiva mervärden.

Genom att bevara och planera för grönstrukturer i miljön ges förutsättningar för fysisk aktivitet. Grönstruktur och gröna områden ger plats för rörelse och uppmuntrar till fysisk aktivitet. En grönstruktur bidrar till frisk luft och uppmuntrar också till social samvaro och spontana möten. Grönstrukturen bidrar även till en attraktiv stadsbild för alla medborgare.

Med en medveten planering för ren luft, med minskad fordonstrafik och mer grönstruktur, finns stora chanser att minska negativ klimatpåverkan. Klimatanpassning och ekosystemtjänster som integreras i stadsmiljön bidrar bland annat till att rena luft och vatten och samtidigt värna den biologiska mångfalden.

En planering och trafikreglering som minskar andelen motoriserade fordon i syfte för att förbättra luftkvaliteten, kan också bidra till säkrare och tryggare trafikmiljö. I sådana miljöer kan medborgare få möjlighet att ta mer plats i gaturummen och ha förutsättningar för en mer aktiv vardag. Genom minskad fordonstrafik kan gaturummet användas för mer sociala och inkluderande ändamål.  

Tips till er som vill planera för stadsmiljöer med ren luft

Nedan samlas framgångsfaktorer och medskick från exemplen om ren luft. Vi hoppas att dessa tips kan bidra med nya perspektiv och vara värdefulla i ert arbete!

Struktur

  • Beakta luftens omsättning tidigt i planeringen! När nya områden utformas bör man utgå från lokala meteorologiska förhållanden, så att en god luftgenomströmning kan gynnas. Därför är det viktigt att tidigt se över placering och utformning av byggnader för att skapa en luftomsättning som skapar stadsmiljöer med ren luft.
  • Se över befintlig struktur! Vid förtätning behöver förutsättningarna ses över och luftgenomströmningen beaktas i förhållande till befintlig struktur. Genom att se förtätningen ur ett bredare perspektiv kan även andra aspekter ses över, såsom gröna områden, vilka bidrar till att rena luften och samtidigt ger andra hälsofrämjande värden.

Grönska

  • Planera grönskan smart! Grönskan är viktig i arbetet för en god luftkvalitet. Viktigt är dock att se över karaktär och placering av grönska. Till exempel kan stora trädkronor över högtrafikerade vägar stänga inne förorenad luft, snarare än att rena den. Strategisk placering av rätt grönska är ett viktigt verktyg i arbetet för stadsmiljöer med ren luft.

Transporter

  • Planera för persontransporter som främjar en ren luft! En ökad andel persontransporter med kollektivtrafik, gång och cykel minskar biltransporter, vilket gynnar en god luftkvalitet. Om rörelsemönster och strukturer kartläggs tidigt finns det stor potential att anpassa relevanta målpunkter och vägnät för att minska föroreningshalter i miljön.
  • Arbeta med godstransporternas krav på ytor och funktioner genom hela planprocessen! Planering av godstransporter kan med fördel tas med redan i översiktsplaneskedet och i samråd med grannkommuner för att kunna säkerställa strategisk lokalisering av terminaler. På så sätt skapas stora förutsättningar för effektivare godshantering med kortare transportsträckor, färre transporter, ökad möjlighet för alternativa fordon och mindre utsläpp med mera.
  • Involvera fler i planeringen av godstransporter! Det är flera aktörer som är inblandade i varuleveranser och därför är det viktigt att involvera många. Trafikkontor, näringslivet, lokala centrumutvecklingsorganisationer, varuägaren, transportköparen och fastighetsägare är exempel på aktuella aktörer. Genom att involvera fler, ökar kunskapen och förståelsen för hela transportkedjan. En helhetsbild ger större förutsättningar för att planera strukturer som gynnar en ren luft.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen