Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hänsyn till olika aspekter, värden och förhållanden

Granskad:

Första stycket till PBL 2 kap. 3 § inleds med en uppräkning av de aspekter, värden och förhållanden som ska tas hänsyn till vid planläggning och prövning enlig PBL. De utgör en slags utgångspunkt som planeringen ska förhålla sig till. 

Natur- och kulturvärden

Att visa hänsyn till natur- och kulturvärden i planeringen handlar både om att förvalta värden och om att förstå hur nya inslag kan påverka dem. Natur- och kulturvärdena är viktiga resurser av betydelse för samtliga övriga allmänna intressen. De kan till exempel vara en förutsättning för areella näringar eller turistverksamhet, ge möjlighet till ekosystemtjänster samt skapa identitet och tillhörighet. För att ta hänsyn till natur- och kulturvärden i den fysiska planeringen behövs till exempel kunskap om landskapets innehåll, utveckling och karaktärsdrag.

Miljö- och klimataspekter

All planläggning ska ta hänsyn till miljö- och klimataspekter enligt plan- och bygglagen. Begreppet klimataspekter inrymmer såväl klimatpåverkan som klimatanpassning.

3 §
  Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja
   1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder,
   2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper,
   3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt,
   4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och
   5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i första stycket 1-5. Lag (2013:867) .

Att ta hänsyn till miljö- och klimataspekter kan i översiktsplaneringen bland annat innebära att utveckla strukturer som gynnar resurssnåla transporter, minimerar utsläpp av föroreningar och växthusgaser samt minskar energianvändningen. Det kan också handla om att anpassa lokaliseringen av ny bebyggelse till klimatförändringen som kan medföra översvämningar, ökad nederbörd, högre temperaturer och ökad risk för ras och skred.

Översiktsplanen kan därmed föranleda fler bedömningar och prognoser om klimatrisker än den mer avgränsade redogörelsen i PBL 3 kap. 5 § p 4 som primärt handlar om klimatrelaterade risker för skador på den byggda miljön på grund av översvämning, ras, skred och erosion.

5 §
  Av översiktsplanen ska även följande framgå
   1. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,
   2. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,
   3. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
   4. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra,
   5. om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och skälen för avvikelsen, och
   6. sådana områden och verksamheter som angår två eller flera kommuner eller är av regional betydelse.

Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska det anmärkas i planen. Lag (2020:76) .

Ett exempel på fråga som kan behandlas under klimataspekten är hur man i översiktsplanen ska förhålla sig till ett, till följd av klimatförändringen, ökat behov av nya dricksvattentäkter i kommunen.

Klimatrisker i översiktsplanering

Mellankommunala och regionala förhållanden

De mellankommunala och regionala förhållandena blir allt mer betydelsefulla i en komplex samhällsstruktur. Energifrågor, transporter och infrastruktur, hantering av över- eller underskott av bostäder eller stora externhandelsetableringar är exempel på faktorer som kan påverka förutsättningarna för utvecklingen i andra kommuner. Det kan också handla om miljö-, klimat- och vattenfrågor samt hantering av avfall som måste hanteras och lösas gemensamt över större geografiska områden.

Exempel på planeringsunderlag

Landskapskaraktärisering eller landskapsanalys
Kartläggning av ekosystemtjänster
Kulturmiljöprogram
Grönstrukturprogram
Risk- och sårbarhetsanalyser
Klimatanpassningsplaner
Åtgärdsprogram för miljömålen
Naturvårdsprogram
Ortsanalyser
Regionala utvecklingsstrategier
Energiplaner
Transportstrategier

Film: Hänsyn till olika aspekter och värden

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Film: Hänsyn till olika aspekter och värden

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Film: Mellankommunala och regionala förhållanden

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen