På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hänsyn till olika aspekter, värden och förhållanden

Granskad:

Första stycket till PBL 2 kap. 3 § inleds med en uppräkning av de aspekter, värden och förhållanden som ska tas hänsyn till vid planläggning och prövning enlig PBL. De utgör en slags utgångspunkt som planeringen ska förhålla sig till. Här kan du läsa om hur dessa kan hanteras i översiktsplaneringen.  I det här avsnittet hittar du även exempel på nationella mål, planer och program som kan kopplas till denna del av bestämmelsen samt förslag på planeringsunderlag som kan ge stöd i arbetet.

Natur- och kulturvärden

Att visa hänsyn till natur- och kulturvärden i planeringen handlar både om att förvalta värden och om att förstå hur nya inslag kan påverka dem. Natur- och kulturvärdena är viktiga resurser av betydelse för samtliga övriga allmänna intressen. De kan till exempel vara en förutsättning för areella näringar eller turistverksamhet, ge möjlighet till ekosystemtjänster samt skapa identitet och tillhörighet. För att ta hänsyn till natur- och kulturvärden i den fysiska planeringen behövs till exempel kunskap om landskapets innehåll, utveckling och karaktärsdrag.

Miljö- och klimataspekter

All planläggning ska ta hänsyn till miljö- och klimataspekter enligt plan- och bygglagen. Begreppet klimataspekter inrymmer såväl klimatpåverkan som klimatanpassning.

3 §
  Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja
   1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder,
   2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper,
   3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt,
   4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och
   5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i första stycket 1-5. Lag (2013:867) .

Att ta hänsyn till miljö- och klimataspekter kan i översiktsplaneringen bland annat innebära att utveckla strukturer som gynnar resurssnåla transporter, minimerar utsläpp av föroreningar och växthusgaser samt minskar energianvändningen. Det kan också handla om att anpassa lokaliseringen av ny bebyggelse till klimatförändringen som kan medföra översvämningar, ökad nederbörd, högre temperaturer och ökad risk för ras och skred.

Översiktsplanen kan därmed föranleda fler bedömningar och prognoser om klimatrisker än den mer avgränsade redogörelsen i PBL 3 kap. 5 § p 4 plan- och bygglagen som primärt handlar om klimatrelaterade risker för skador på den byggda miljön på grund av översvämning, ras, skred och erosion.

Ett exempel på fråga som kan behandlas under klimataspekten är hur man i översiktsplanen ska förhålla sig till ett, till följd av klimatförändringen, ökat behov av nya dricksvattentäkter i kommunen.

5 §
  Av översiktsplanen ska även följande framgå
   1. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,
   2. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,
   3. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
   4. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra,
   5. om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och skälen för avvikelsen, och
   6. sådana områden och verksamheter som angår två eller flera kommuner eller är av regional betydelse.

Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska det anmärkas i planen. Lag (2020:76) .

Här kan du läsa mer om klimatanpassningskraven och översiktsplanens innehåll.

Mellankommunala och regionala förhållanden

De mellankommunala och regionala förhållandena blir allt mer betydelsefulla i en komplex samhällsstruktur. Energifrågor, transporter och infrastruktur, hantering av över- eller underskott av bostäder eller stora externhandelsetableringar är exempel på faktorer som kan påverka förutsättningarna för utvecklingen i andra kommuner. Det kan också handla om miljö-, klimat- och vattenfrågor samt hantering av avfall som måste hanteras och lösas gemensamt över större geografiska områden.

Exempel på planeringsunderlag

Landskapskaraktärisering eller landskapsanalys
Kartläggning av ekosystemtjänster
Kulturmiljöprogram
Grönstrukturprogram
Risk- och sårbarhetsanalyser
Klimatanpassningsplaner
Åtgärdsprogram för miljömålen
Naturvårdsprogram
Ortsanalyser
Regionala utvecklingsstrategier
Energiplaner
Transportstrategier

Filmer

Film om hänsyn till klimataspekter i översiktsplanering. Filmen är cirka 6 minuter lång och hämtad från utbildningen Ny på jobbet som översiktsplanerare.
Film med exempel på hänsyn till kulturvärden i översiktsplanering från Karlshamns kommun. Filmen är cirka 3 minuter lång och hämtad från utbildningen Ny på jobbet som översiktsplanerare.
Film om mellankommunala och regionala förhållanden i översiktsplanering. Filmen är cirka 3 minuter lång och hämtad från utbildningen Ny på jobbet som översiktsplanerare.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen