På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Upprätta och ändra översiktsplanen

Upprätta & 
ändra planen Genomföra & 
följa upp planen Välja åtgärder & budgetera Genomföra & använda Följa upp & utvärdera Ta fram en 
planeringsstrategi Anta Initiera Samråda Granska

Beroende på hur behoven ser ut för kommunens översiktsplanering kan kommunen välja att upprätta en ny översiktsplan eller ändra delar av den. En översiktsplan kan ändras för en viss del av kommunen eller för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse.

När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan ska vissa krav uppfyllas. Förslaget ska samrådas med myndigheter, kommuner och andra som är berörda. Efter samrådet bearbetas förslaget och kommunens ska låta förslaget granskas för att slutligen antas av kommunfullmäktige. Processen kring översiktsplanen regleras i plan- och bygglagen. Eftersom en översiktsplan normalt kan antas medföra betydande miljöpåverkan innebär det att en strategisk miljöbedömning ska genomföras. Syftet med en strategisk miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planeringen och beslutsfattandet så att en hållbar utveckling främjas. I miljöbalken ställs det ett antal formella krav på hur en strategisk miljöbedömning ska gå till. Den strategiska miljöbedömningen är integrerad i processen för att anta en översiktsplan, vilket gör att dubbelarbete undviks.

Om det finns behov av att redovisa delar av den kommunomfattande översiktsplanen med en annan detaljeringsgrad än för kommunen i övrigt är det möjligt. 

Genom ändring av översiktsplanen kan kommunen arbeta med aktuella planeringsfrågor och på så sätt hålla översiktsplanen uppdaterad. Det är dock viktigt att ändringarna av översiktsplanen arbetas in i den kommunomfattande översiktsplanen när denna uppdateras för att kommunen ska kunna ha en samlad bild över den framtida bebyggelseutvecklingen. Processen för att ändra översiktsplanen är i stort sett densamma som att upprätta en ny översiktsplan. Det som skiljer är att om ett förslag till ändring avser endast en viss del av kommunen är det tillräckligt att granskningstiden är sex veckor istället för två månader.

På följande sidor kan du läsa om de olika processtegen för att ta fram en översiktsplan; initiera, samråda, granska och anta.

Sidansvarig: Webbredaktionen