På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Upprätta och ändra översiktsplanen

Granskad:
Process för ÖP och MB illustrerad som en oändlighetssymbol. Markerad process: Upprätta och ändra planen.

Beroende på hur behoven ser ut för kommunens översiktsplanering kan kommunen välja att upprätta en ny översiktsplan eller ändra delar av den. En översiktsplan kan ändras för en viss del av kommunen eller för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse.

När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan ska vissa krav uppfyllas. Förslaget ska samrådas med myndigheter, kommuner och andra som är berörda. Efter samrådet bearbetas förslaget och kommunens ska låta förslaget granskas för att slutligen antas av kommunfullmäktige. Processen kring översiktsplanen regleras i plan- och bygglagen. Eftersom en översiktsplan normalt kan antas medföra betydande miljöpåverkan innebär det att en strategisk miljöbedömning ska genomföras. Syftet med en strategisk miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planeringen och beslutsfattandet så att en hållbar utveckling främjas. I miljöbalken ställs det ett antal formella krav på hur en strategisk miljöbedömning ska gå till. Den strategiska miljöbedömningen är integrerad i processen för att anta en översiktsplan, vilket gör att dubbelarbete undviks.

Om det finns behov av att redovisa delar av den kommunomfattande översiktsplanen med en annan detaljeringsgrad än för kommunen i övrigt är det möjligt. 

6 §
  Översiktsplanen ska utformas så att innebörden av den tydligt framgår.

Planen får för en viss del av kommunen redovisas med en annan detaljeringsgrad än för kommunen i övrigt. Lag (2020:76) .

6 a §
  Kommunen ska i översiktsplanen redovisa planens väsentliga konsekvenser. Lag (2020:76) .

6 b §
  Om en betydande miljöpåverkan kan antas enligt det beslut som avses i 9 § andra stycket eller föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken, ska kommunen redovisa miljökonsekvenser i översiktsplanen på ett sätt som uppfyller kraven i 6 kap. 11, 12 och 16 §§ miljöbalken.

Om en betydande miljöpåverkan inte kan antas enligt det beslut som avses i 9 § andra stycket, ska kommunen i planen redovisa skälen för sin bedömning i den frågan. Lag (2020:76) .

Genom ändring av översiktsplanen kan kommunen arbeta med aktuella planeringsfrågor och på så sätt hålla översiktsplanen uppdaterad. Det är dock viktigt att ändringarna av översiktsplanen arbetas in i den kommunomfattande översiktsplanen när denna uppdateras för att kommunen ska kunna ha en samlad bild över den framtida bebyggelseutvecklingen. Processen för att ändra översiktsplanen är i stort sett densamma som att upprätta en ny översiktsplan. Det som skiljer är att om ett förslag till ändring avser endast en viss del av kommunen är det tillräckligt att granskningstiden är sex veckor istället för två månader.

På följande sidor kan du läsa om de olika processtegen för att ta fram en översiktsplan; initiera, samråda, granska och anta.

Film

Film som sammanfattar ändring av översiktsplan. Filmen är cirka 1 minut lång och hämtad från utbildningen Ny på jobbet som översiktsplanerare.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen