Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Upprätta och ändra översiktsplanen

Granskad:
Process för ÖP och MB illustrerad som en oändlighetssymbol. Markerad process: Upprätta och ändra planen.

Beroende på hur behoven ser ut för kommunens översiktsplanering kan kommunen välja att upprätta en ny översiktsplan eller göra en ändring av den. En översiktsplan kan ändras för en viss del av kommunen eller för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse.

När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan ska vissa krav uppfyllas. Förslaget ska samrådas med myndigheter, kommuner och andra som är berörda. Efter samrådet bearbetas förslaget och kommunens ska låta förslaget granskas för att slutligen antas av kommunfullmäktige. Processen kring översiktsplanen regleras i plan- och bygglagen. Eftersom en översiktsplan normalt kan antas medföra betydande miljöpåverkan innebär det att en strategisk miljöbedömning ska genomföras. Syftet med en strategisk miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. I miljöbalken ställs det ett antal formella krav på hur en strategisk miljöbedömning ska gå till. Den strategiska miljöbedömningen är integrerad i processen för att ta fram och anta en översiktsplan, vilket gör att dubbelarbete undviks.

Om det finns behov av att redovisa delar av den kommunomfattande översiktsplanen med en annan detaljeringsgrad än för kommunen i övrigt är det möjligt. 

6 §
  Översiktsplanen ska utformas så att innebörden av den tydligt framgår.

Planen får för en viss del av kommunen redovisas med en annan detaljeringsgrad än för kommunen i övrigt. Lag (2020:76) .

6 a §
  Kommunen ska i översiktsplanen redovisa planens väsentliga konsekvenser. Lag (2020:76) .

6 b §
  Om en betydande miljöpåverkan kan antas enligt det beslut som avses i 9 § andra stycket eller föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken, ska kommunen redovisa miljökonsekvenser i översiktsplanen på ett sätt som uppfyller kraven i 6 kap. 11, 12 och 16 §§ miljöbalken.

Om en betydande miljöpåverkan inte kan antas enligt det beslut som avses i 9 § andra stycket, ska kommunen i planen redovisa skälen för sin bedömning i den frågan. Lag (2020:76) .

Genom ändring av översiktsplanen kan kommunen arbeta med aktuella planeringsfrågor och på så sätt hålla översiktsplanen uppdaterad. Det är dock viktigt att ändringarna av översiktsplanen arbetas in i den kommunomfattande översiktsplanen när en ny tas fram, för att kommunen ska kunna ha en samlad bild över den framtida bebyggelseutvecklingen. Processen för att ändra översiktsplanen är i stort sett densamma som att upprätta en ny översiktsplan. Det som skiljer är att om ett förslag till ändring avser endast en viss del av kommunen är det tillräckligt att granskningstiden är sex veckor istället för två månader.

På följande sidor kan du läsa om de olika processtegen för att ta fram en översiktsplan; initiera, samråda, granska och anta.

Film: Sammanfattning

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen