Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ekosystemtjänster i mål och visioner för översiktsplanen

Granskad:
Ta fram mål & Visioner (1/6)

På den här sidan berättar vi hur ekosystemtjänster kan integreras i mål och visioner som avses uppnås med en ny översiktsplan eller ändring av översiktsplan.

Det inledande skedet av en arbetsprocess för översiktsplaneringen är ett viktigt skede för att synliggöra och väcka förståelse för ekosystemtjänster. Det är angeläget att ekosystemtjänster finns med i visionen och målsättningen för planen.

Varje process för att ta fram en ny översiktsplan börjar med ett uppdrag där det framgår i vilka delar den gällande översiktsplanen är inaktuell och vad kommunen vill uppnå med en ny plan. Bebyggelseutveckling skapar behov av ekosystemtjänster samtidigt som det kan ha kommit fram brister på ekosystemtjänster i kommunens planeringsstrategi. Utöver detta kan det finnas lokala, regionala eller nationella övergripande mål eller strategier som kommunen vill lyfta fram.

Mål och visioner

Relevanta utgångspunkter angående ekosystemtjänster formuleras utifrån befintlig kunskap om tillstånd, brister och behov. Det är bra om ekosystemtjänster synliggörs i de mål och visioner som sedan är vägledande för planeringsarbetet. Målen är ett viktigt stöd för att främja dialog och kunskapsbyggnad kring ekosystemtjänster. De främjar hållbara avvägningar mellan olika intressen i det fortsatta planeringsarbetet.

Formulera mål och vision

Att tänka på: Mål och visioner i ÖP

Relevanta visioner och utgångspunkter

  • Utgå från nationella, regionala och kommunala ställningstaganden, strategier, program och riktlinjer gällande ekosystemtjänster i till exempel handlingsplaner för grön infrastruktur, grönstrukturprogram, hållbarhetsprogram, miljöstrategier med mera, som är relevanta för planen.
  • Är det en ändring av översiktsplanen kan målsättningar formuleras på en konkretare nivå enligt översiktsplanens övergripande utvecklingsstrategi och ställningstaganden.
  • Ta reda på vilka behov av ekosystemtjänster som finns och vilka behov som tillkommer på grund av bebyggelseutvecklingen.
  • Anpassa planavgränsningen för en ändring av översiktsplanen så att viktiga ekosystemtjänster kan hanteras i planen.

Kunskapsuppbyggnad och dialog

  • Skapa förståelse för ekosystemtjänsternas nyttor och värden.
  • Utreda behov av dialog till exempel medborgardialog för att få fördjupat kunskapsunderlag om ekosystemtjänsternas värden och nyttor.

Exempel på utgångspunkter och visioner för översiktsplaner:

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen