På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Skydd mot olyckor på tomter

Tomter som tas i anspråk för bebyggelse ska utformas så att risken för olycksfall begränsas. Reglerna finns för att undvika personskador orsakade genom fall, klämning och drunkning på tomter. Särskild vikt läggs vid barnsäkerhet.

I Plan- och bygglagen, PBL, ställs krav på att en obebyggd tomt som ska tas i anspråk för bebyggelse ordnas på ett sätt så att risken för olycksfall begränsas.

Boverkets byggregler, BBR, innehåller föreskrifter och allmänna råd om hur kraven i PBL ska tillämpas. Avsnitt 8:9 i BBR behandlar skydd mot olyckor på tomter. Barnsäkerheten är särskilt viktig att beakta, speciellt när det rör sig om risk för drunkningsolyckor på tomter.

Skydd mot fall

Trappor på tomter utgör en betydande risk för fallolyckor och därför finns krav i BBR på hur de ska utformas för att vara säkra att använda. Trappor och ramper i gångvägar mellan en byggnads tillgängliga entréer, parkeringsplatser och angöringsplatser för bilar, ska utformas så att personer kan förflytta sig säkert. För att en trappa ska få en säker utformning bör hänsyn tas till trappans lutning och längd samt måttförhållandet mellan trappstegens höjd och djup. Både trappor och ramper bör ha en ledstång på 0,9 meters höjd. Lutningen i gånglinjen bör inte ändras inom samma trapplopp och enstaka trappsteg med avvikande höjd bör inte förekomma. Trappstegens djup i en trappa bör vara minst 0,30 meter, mätt i gånglinjen. För att minimera risken att någon snubblar bör en trappa ha fler än två steg. För allas säkerhet, men särskilt för att personer med nedsatt syn ska kunna uppfatta nivåskillnaderna, bör trappor (undantaget småhus) förses med kontrastmarkeringar. Dessa markeringar bör göras på ett konsekvent sätt. Utformningen av ramper regleras i tillgänglighetsavsnittet i BBR.

Här kan du läsa mer om rampers lutning

En annan riskfaktor för olyckor på tomter är öppningar i marken. Om det finns öppningar eller inkast för till exempel avfall, i eller vid ytor som är avsedda att gå på, ska öppningarna därför vara täckta av luckor, galler, trallar eller andra lämpliga skyddsanordningar. Öppningarna kan också avgränsas med skyddsräcken eller liknande. Utanför byggnader där barn kan vistas ska luckor, galler, trallar och liknande utformas så att de inte kan lyftas eller öppnas av barn och så att risken för personskador begränsas.

Vid branta slänter på tomter kan staket fungera som skydd mot olycksfall. (jfr. prop. 1985/86:1 sid. 518)

Lekplatser på tomter

I PBL finns krav på att det ska anordnas friytor för lek- och utevistelse.

Det finns alltid en risk att barn skadas i samband med vistelse på lekplatser. Många gånger handlar det om fall från lekredskap. För att undvika detta finns det regler som anger att fasta lekredskap och dess underlag ska vara utformade och anordnade så att risken för personskador begränsas. Det är även ett krav i BBR att underlag till gungor, klätterställningar och liknande lekredskap ska ha stötdämpande egenskaper.

Utöver kraven i plan- och bygglagstiftningen finns det även krav på lekredskap i produktsäkerhetslagen, PSL.

Här kan du läsa mer om produktsäkerhetslagen

Lekplatser på tomtmark och fasta anordningar på sådana lekplatser ska hållas i vårdat skick och underhållas respektive skötas så att risken för olycksfall begränsas.

För att undvika att olyckor sker på grund av bristande underhåll eller skötsel på lekplatser är det viktigt att rutinmässiga visuella kontroller och regelbundna funktionskontroller görs.

Här kan du läsa mer om underhåll av lekplatser

Fasta lekredskap utgör även en klämrisk. Exempel på hur fasta lekredskap kan utformas finns i SS-EN 1176-1 och SS-EN 1176-7.

Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för säkerhet på lekplatser inom kommunen.

Här kan du läsa mer om kommunens tillsyn över lekplatser

Skydd mot klämning

Rörliga anordningar på tomter, det vill säga dörrar, portar, väggar, galler, grindar och bommar som öppnas av en motor och stängs av upplagrad energi eller omvänt, utgör en risk för klämskador. Detta gäller även för motordrivna bommar som både öppnas och stängs av en motor samt för manuella vipportar. Alla dessa ska därför anordnas så att risken för personskador begränsas vilket kan göras genom att följa de allmänna råden i BBR.

För dörrar, portar, väggar, galler och grindar som både öppnas och stängs av en motor finns istället regler om säkerhet vid användning i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar. Ta del av denna föreskrift under rubriken "Boverkets författningssamling" i "Relaterad information". 

Skydd mot drunkning

En av de vanligaste dödsolyckorna i åldrarna 0-6 år är drunkning vilket framgår av statistik från Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB). När det gäller skydd mot drunkning på tomter är barnperspektivet särskilt viktigt att beakta. Bestämmelser om bassänger, dammar, pooler m.m. finns både i BBR och i ordningslagen. Brunnar, bassänger och liknande anläggningar ska ha de säkerhetsanordningar som behövs, beroende på var anläggningen finns och hur anläggningen är utformad.

Fasta bassänger på tomter som är avsedda för bad eller simning ska ha ett tillfredsställande skydd mot barnolycksfall. En lämplig skyddsanordning kan exempelvis vara ett staket som är minst 0,9 meter högt och som barn inte kan krypa under eller klättra över. Grindar i staketet bör inte kunna öppnas av barn. En ändamålsenlig skyddstäckning eller ett skyddsnät med högst 50 mm maskvidd begränsar risken för olyckor till följd av att någon ramlar i vattnet. Bassängernas utloppsöppningar ska utformas så att risken för olyckor begränsas och i de fall där hastighets- och flödesdimensionering inte kan ge tillfredsställande säkerhet mot olyckor bör utloppsöppningarna förses med galler eller dylikt. En fast plaskdamm eller motsvarande med maximalt 0,2 meters vattendjup behöver däremot inte ha något särskilt skydd.

Öppna dammar på tomter kan utgöra en risk för olyckor, likaså fasta brunnar och fasta behållare som inte är slutna och där vatten eller annan vätska förvaras. Därför ska dessa ha skydd som begränsar risken för personskador till följd av fall i vattnet eller vätskan. Skyddet mot barnolycksfall kan bestå av ett minst 0,9 meter högt staket som barn inte kan krypa under eller klättra över samt grindar i staketet som inte är öppningsbara för barn. Vid dammar kan flacka stränder minska risken för barnolycksfall.

Lock och galler på brunnar ska ha betryggande hållfasthet och utformningen av dessa ska begränsa risken för barnolycksfall. Brunnslock bör ha en låsanordning som inte kan öppnas av barn.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej