Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Olika skeden i byggandet

Granskad:

Det går att se på byggande ur det offentligas perspektiv eller ur ett byggherreperspektiv. Boverkets metod för att integrera ekosystemtjänster i byggande utgår från det senare. På den här sidan ger vi en kort presentation av de olika skedena som byggande kan indelas i.

Aktörer och ansvar

Vid byggnation finns förenklat två huvudsakliga aktörer:

  • Byggherren som vill bygga och har ansvaret för att samhällets regler följs, såväl offentligrättsliga regler som civilrättsliga regler och avtal.
  • Kommunens byggnadsnämnd, som har tillsyn över att byggherren fullgör sina skyldigheter enligt Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, och dess föreskrifter, samt fattar vissa beslut under byggprocessen. Byggnadsnämndens uppgifter grundar sig på offentlig rätt.

Arbetsprocessen för att bygga kan beskrivas på olika sätt, beroende på om man ser den ur byggherrens perspektiv eller ur ett offentligrättsligt perspektiv, som är företrätt av byggnadsnämnden.

Byggprocessen ur ett offentligrättsligt perspektiv

Byggprocessen ur ett offentligrättsligt perspektiv börjar efter att bygglov har beviljats eller efter att en anmälan har gjorts. Ett antal moment ska genomföras och ett antal beslut ska fattas under byggprocessen. Exempelvis behövs ett startbesked från byggnadsnämnden för att få påbörja lov- eller anmälningspliktiga åtgärder. För de flesta åtgärder behövs också att en kontrollplan tas fram och att byggnadsnämnden gör minst ett arbetsplatsbesök. Alla åtgärder som omfattas av krav på startbesked måste också få ett slutbesked från byggnadsnämnden innan byggnadsverket får tas i bruk.

Byggprocessen

Byggandet ur byggherrens perspektiv

Byggherren ska självklart följa och uppfylla de offentligrättsliga kraven för byggandet. Men det ingår också en hel del civilrättsliga frågor i arbetet med att bygga. Till exempel kan mark, kompetens, material och entreprenörer behöva handlas upp genom civilrättsliga avtal. Sammanvävt med den offentligrättsliga byggprocessen finns alltså andra moment som byggherren behöver genomföra. Ett sätt att beskriva de olika skedena i byggande ur byggherrens perspektiv visas i figuren nedan.

Processbild byggande
Den översta raden med pilar visar byggandets skeden ur byggherrens perspektiv. De nedre rutorna visar en del av den offentligrättsliga processen som styrs av PBL och kommunens beslut om bygglov, startbesked och slutbesked. Illustration: Boverket

1. Förstudie.

Förstudieskedet börjar med att byggherren vill bygga eller anlägga något. Aktuella frågeställningar är:

  • Vad ska byggas?
  • Var ska det byggas? och
  • Hur ser behoven ut?

Ramar kring ekonomi, funktion, tekniska egenskaper, legala förutsättningar och miljöhänsyn behöver översiktligt beskrivas. I förstudien ska mål och visioner för byggprojektet formuleras.
Om det tänkta byggprojektet innebär att en detaljplan behöver tas fram, ändras eller upphävas kan ett planbesked sökas hos kommunen.

Planbesked

Detaljplanekravet

Förstudien avslutas med att byggherren beslutar att gå vidare med byggprojektet eller inte.

2. Program.

I programskedet preciseras målen för och kraven på byggnadsverket och på tomten eller området, utifrån samhällets krav och utifrån byggherrens egna krav. Dessa mål och krav beskrivs i programhandlingar. I programskedet bestämmer byggherren också vilken typ av entreprenad som ska användas för projektet. Väljs en totalentreprenad ska ett förfrågningsunderlag tas fram för upphandling av en totalentreprenad.

Kostnad vid nybyggnad

3. Projektering.

Under projekteringen sker arbetet med gestaltning, utformning och utredning. Alternativa skisser och lösningar tas fram och jämförs. Byggherren väljer vilket alternativ hen vill gå vidare med. I denna fas görs också en systemprojektering, där olika handlingar, t.ex. byggnadsritning, konstruktionsritning och installationsritning, samordnas så att de uppfyller både plan- och bygglagens och byggherrens krav. Har byggherren valt att använda utförandeentreprenad (delad entreprenad eller generalentreprenad) tas ett förfrågningsunderlag fram för upphandling av utförandet av det fortsatta byggprojektet. Vanligtvis är det under projekteringsskedet som bygglov söks. Som förberedelse inför startbeskedet kan det vara flera tekniska handlingar som ska tas fram och detaljprojektering görs.

Lov & anmälningsplikt

4. Produktion och uppföljning.

När kommunen har beviljat bygglov och lämnat startbesked kan själva byggproduktionen börja. Bygget ska följa de ritningar och anvisningar som getts i bygglov och projektering. När bygget är färdigt ska det vanligtvis följas upp och hållas ett slutsamråd med kommunen. Kommunen ska ge ett slutbesked så att byggnaden kan börja användas. När kommunen gett ett slutbesked är byggskedet avslutat och förvaltningen tar vid.

Vägledningens utgångspunkt

Boverket har i denna vägledning valt att använda byggherreperspektivet och de skeden 1-4 som nämns ovan, som utgångspunkt för en metod att integrera ekosystemtjänster i byggande. I korthet går metoden ut på att visa hur ekosystemtjänster kan integreras i samtliga fyra skeden: förstudie, program, projektering respektive produktion och uppföljning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen