Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Att använda byggprodukter

Granskad:

Byggherren ansvarar för att välja lämpliga byggprodukter till sitt projekt. Till sin hjälp i den bedömningen får han eller hon hjälp av informationen i produktdokumentationen. Det finns olika sätt att bedöma och beskriva byggprodukters egenskaper.

Nationella regler gäller för användning

I varje land gäller nationella byggregler, därför är det viktigt att använda byggprodukter som klarar de krav som ställs i respektive land. I Sverige framgår kraven på byggnader och andra anläggningar i tillämpningsföreskrifter från myndigheter om krav enligt plan- och bygglagen. För byggnader och en del andra anläggningar gäller Boverkets byggregler, BBR, och Boverkets föreskrifter om tillämpning av eurokoder, EKS. Transportstyrelsen föreskriver om krav på bland annat vägar och vägbroar. I vissa fall ställs krav på anläggningar, till exempel för avlopp, i miljöbalksrelaterade regler. Även sådana regler har betydelse för vilka produktegenskaper som är väsentliga att känna till vid användning i Sverige.

Byggprodukter får ingå i byggnadsverk endast om de är lämpliga för avsedd användning. Det är byggherrens ansvar att använda byggprodukter med lämpliga egenskaper.

19 §
  En byggprodukt får ingå i ett byggnadsverk endast om den är lämplig för den avsedda användningen.

En byggprodukt ska anses lämplig om den
   1. har sådana egenskaper att det byggnadsverk som produkten ska ingå i kan uppfylla de tekniska egenskapskrav som avses i 4 § första stycket 1-6, 8 och 9 när byggnadsverket är projekterat och uppfört på rätt sätt, eller
   2. uppfyller kraven i föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 6 §. Lag (2013:306) .

Olika sätt att bedöma produkters egenskaper

Byggprodukters egenskaper kan bedömas på olika sätt. För att kunna avgöra om en byggprodukt har lämpliga egenskaper för den avsedda användningen, bör egenskaperna vara bedömda och beskrivna (dokumenterade). Med ledning av informationen i produktdokumentationen ska byggherren avgöra om produkterna är lämpliga att användas i det enskilda fallet. Om produkternas egenskaper inte är bedömda behöver byggherren verifiera dem genom provning eller på annat sätt för att kunna värdera produkternas lämplighet.

1:4 Byggprodukter med bedömda egenskaper

Med byggprodukter med bedömda egenskaper avses i denna författning byggprodukter som är

  • a)  CE-märkta,
  • b)  typgodkända och/eller tillverkningskontrollerade enligt bestämmelserna i 8 kap. 22–23 §§ PBL,
  • c)  har certifierats av ett certifieringsorgan som ackrediterats för uppgiften och för produkten i fråga enligt förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/931, eller
  • d)  har tillverkats i en fabrik vars tillverkning och produktionskontroll och utfallet därav för byggprodukten fortlöpande övervakas, bedöms och godkänns av ett certifieringsorgan som ackrediterats för uppgiften och för produkten ifråga enligt förordning (EG) nr 765/2008.

För att byggprodukten ska anses ha bedömda egenskaper ska verifieringen vid tillämpning av alternativ c) och d) ovan ha en sådan omfattning och kvalitet att det säkerställs att uppgivna material- och produktegenskaper stämmer med de faktiska. Verifieringen ska motsvara minst vad som är beslutat för CE-märkning av liknande produkter. (BFS 2013:14).

Allmänt råd Byggprodukter vars egenskaper bedömts enligt alternativen a), c) eller d) innebär inte att produkten motsvarar svenska krav på byggnader i denna författning. Sådan bedömning innebär att byggherren ska ha tilltro till den deklaration av produktens egenskaper som medföljer. Med ledning av produktdeklarationen kan byggherren avgöra om byggprodukten är lämplig för aktuell användning. För byggprodukter med bedömda egenskaper behöver byggherren inte göra någon egen provning av dessa egenskaper. (BFS 2013:14).

Där denna författning hänvisar till allmänna råd eller handböcker i vilka begreppet typgodkända eller tillverkningskontrollerade material och produkter används ska detta ersättas med begreppet byggprodukter med bedömda egenskaper enligt detta avsnitt. (BFS 2013:14).

1 EGT L 218, 13.8.2008, s. 30, Celex 2008R0765.

Motsvarande bestämmelse om bedömda egenskaper finns även i Boverkets föreskrifter om tillämpning av eurokoder.

Metoder för bedömning

18 §    Med byggprodukter med bedömda egenskaper avses i denna författning produkter som tillverkats för att permanent ingå i byggnadsverk och som antingen

  • a)  är CE-märkta,
  • b)  är typgodkända och/eller tillverkningskontrollerade enligt bestämmelserna i 8 kap. 22–23 §§ PBL,
  • c)  har certifierats av ett certifieringsorgan som ackrediterats för uppgiften och för produkten i fråga enligt förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/931, eller
  • d)  har tillverkats i en fabrik vars tillverkning och produktionskontroll och utfallet därav för byggprodukten fortlöpande övervakas, bedöms och godkänns av ett certifieringsorgan som ackrediterats för uppgiften och för produkten ifråga enligt förordning (EG) nr 765/2008.

För att byggprodukten ska anses ha bedömda egenskaper ska verifieringen vid tillämpning av alternativ c och d ovan ha en sådan omfattning och kvalitet att det säkerställs att uppgivna material- och produktegenskaper stämmer med de faktiska. Verifieringen ska motsvara minst vad som är beslutat för CE-märkning av liknande produkter. (BFS 2015:6).

Allmänt råd Byggprodukter vars egenskaper bedömts enligt alternativen a, c eller d innebär inte att produkten bedömts mot svenska krav på byggnadsverk i denna författning eller i Boverkets byggregler (BFS 2011:6) utan endast att byggherren ska ha tilltro till den deklaration av produktens egenskaper som medföljer. (BFS 2015:6).

Där denna författning hänvisar till allmänna råd eller handböcker i vilka begreppet typgodkända eller tillverkningskontrollerade material och produkter används ska detta ersättas med begreppet byggprodukter med bedömda egenskaper enligt denna paragraf. (BFS 2015:6).

1 EGT L 218, 13.8.2008, s. 30, Celex 2008R0765.

Många byggprodukter ska vara CE-märkta

De bygg- och anläggningsprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller för vilka en ETA har utfärdats ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta. Med tiden kommer fler produkter att CE-märkas, i takt med att fler harmoniserade standarder tas fram. När det kommer nya standarder, publiceras det som nyhet på Boverkets webbplats.

Om produkten omfattas av en harmoniserad standard eller en ETA, får tillverkaren inte lämna uppgifter om väsentliga produktegenskaper i någon annan form än i prestandadeklarationen och CE-märkningen. Därför gäller inte ett typgodkännande eller andra bedömningssätt när en byggprodukt ska vara CE-märkt.

Ta hjälp av prestandadeklarationen

Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller en ETA ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta. Det är viktigt att förstå att CE-märkning av byggprodukter inte innebär ett automatiskt godkännande för användning av produkten. Prestandadeklarationen och CE-märkningen ger tillförlitliga uppgifter om relevanta produktegenskaper. Med ledning av dessa uppgifter ska användaren kunna avgöra om produkten är lämplig att använda i det aktuella projektet, och ytterligare produktdokumentation ska inte behöva efterfrågas. Vilka produktegenskaper som är relevanta att redovisa i prestandadeklarationen för en viss produkt beror på vilka nationella krav som finns på byggnader och andra anläggningar.

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Vad som gäller för icke-harmoniserade byggprodukter

Byggprodukter som inte omfattas av någon harmoniserad standard eller europeisk teknisk bedömning får inte ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta. Däremot kan deras egenskaper bedömas och beskrivas på annat sätt.

Läs mer om olika bedömningssätt i "Relaterad information".

Vad som gäller om en byggherre köper produkter i ett annat land

För harmoniserade byggprodukter som säljs i Sverige ska prestandadeklarationer, bruksanvisningar, kemikalieinformation och säkerhetsföreskrifter vara på svenska. Själva CE-märkningen bör vara på svenska.

2 §    Prestandadeklarationer, bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter som ska tillhandahållas användare enligt artiklarna 7.4, 11.6, 13.4 och 14.2 i förordning (EU) nr 305/2011 ska vara skrivna på svenska för byggprodukter som tillhandahålls här i landet.

Allmänt råd Säkerhetsdatablad som ska tillhandahållas tillsammans med prestandadeklarationen enligt artikel 6.5 i förordning (EU) nr 305/2011, ska vara på svenska enligt artikel 31 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet .

När det gäller icke-harmoniserade byggprodukter är huvudregeln är att bruksanvisningarna också ska vara på svenska för byggprodukter som säljs i Sverige. Detta oavsett om produkterna riktar sig till professionella användare eller konsumenter. Det finns undantag då användaren får acceptera att bruksanvisningen är på engelska. Det gäller för produkter för en begränsad kundkrets med särskilda kunskaper.

Byggherren har alltid ansvaret för att välja lämpliga byggprodukter. Den som köper in produkter från ett annat EU-land för att använda i sitt eget projekt, får själv ta ansvar för att förstå den information som medföljer produkten. Det kan hända att han eller hon måste ta hjälp av någon med tillräcklig språkkompetens.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen