På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Krav på byggnadsverk

I denna vägledning beskrivs begreppet byggnadsverk. Det finns en genomgång av vilka krav som gäller för byggnadsverk respektive byggnader.

Begreppen byggnadsverk och byggnad

Byggnadsverk är en byggnad eller annan anläggning. Begreppen byggnadsverk och byggnad definieras i plan- och bygglagen.

Exempel på andra anläggningar än byggnader är vindkraftverk, radiomaster och murar. För vissa andra anläggningar än byggnader krävs bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra anläggningen. Men det finns alltså fler slags anläggningar än de som är bygglovpliktiga.

Utformningskrav

Det finns tre utformningskrav för byggnader i plan- och bygglagen, PBL. Utformningskraven prövas i bygglovet.

En byggnad ska

 • vara lämplig för sitt ändamål,
 • ha god form- färg- och materialverkan, och
 • vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

För kravet på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns särskilda undantagsbestämmelser. Kravet gäller inte för byggnader i följande fall:

 • arbetslokal om kravet är obefogat med hänsyn till arten av den verksamhet som lokalen är avsedd för
 • fritidshus med högst två bostäder
 • tillgänglighet till ett en- eller tvåbostadshus, om det med hänsyn till terrängen inte är rimligt att uppfylla kravet.

Utformningskraven i PBL gäller för byggnader. Det framgår därutöver av plan- och byggförordningen, PBF i vilken utsträckning andra anläggningar än byggnader omfattas av kraven. I plan- och byggförordningen, PBF finns det mer preciserade och detaljerade regler om utformningskraven.

Lämplig för sitt ändamål

Kravet på lämplig för sitt ändamål enligt PBL gäller även andra anläggningar än byggnader.

Men det är endast krav på lämplighet för just bostäder som preciseras i PBF. I Boverkets byggregler, BBR finns dessutom ett särskilt avsnitt som handlar om krav på just bostäders utformning. Reglerna i BBR om bostadsutformning gäller inte för fritidshus med högst två bostäder.

Du kan läsa mer om bostadsutformningskraven här

Det finns inte preciserat i regler vad som menas med lämplig för sitt ändamål för

 • andra byggnader än bostäder och
 • andra anläggningar än byggnader

Det handlar inte om detaljreglering från samhällets sida av den fysiska utformningen utan en bedömning av vilka funktioner som behövs med hänsyn till avsett ändamål (jfr. prop. 2009/10:170 s. 257).

God form-, färg- och materialverkan

Kravet på god form-, färg- och materialverkan enligt PBL gäller även för

 • vissa bygglovpliktiga andra anläggningar än byggnader och
 • skyltar och ljusanordningar som omfattas av krav på bygglov.

Kravet på god form-, färg- och materialverkan preciseras inte i PBF och det finns inte några myndighetsföreskrifter.

Du kan läsa mer om god form-, färg- och materialverkan här

Tillgänglighet

Kravet på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga enligt PBL gäller för vissa bygglovpliktiga andra anläggningar än byggnader.

Dessa andra anläggningar än byggnader ska dock göras tillgängliga och användbara endast i den utsträckning det behövs med hänsyn till anläggningens syfte och behovet av tillträde för allmänheten.

Det finns en bestämmelse i förordningen som reglerar när hiss behövs i byggnader. I BBR finns regler om tillgänglighet i byggnader. Reglerna i BBR om tillgänglighet gäller inte för fritidshus med högst två bostäder.

Du kan läsa mer om tillgänglighetskraven här

Tekniska egenskapskrav

Det finns elva tekniska egenskapskrav i PBL. Kraven ställs på alla byggnadsverk, inte endast bygglovpliktiga byggnadsverk. För kravet på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns särskilda undantagsbestämmelser. Kravet på tillgänglighet och användbarhet gäller inte för byggnader i följande fall:

 • arbetslokal om kravet är obefogat med hänsyn till arten av den verksamhet som lokalen är avsedd för
 • fritidshus med högst två bostäder
 • tillgänglighet till ett en- eller tvåbostadshus, om det med hänsyn till terrängen inte är rimligt att uppfylla kravet.

De tekniska egenskapskraven tas upp i samband med tekniskt samråd och startbesked.

De tekniska egenskapskraven preciseras i PBF. För flera av de tekniska egenskapskraven gäller de preciserade bestämmelserna i PBF också för alla byggnadsverk. Så är fallet för

 • bärförmåga, stadga och beständighet
 • säkerhet i händelse av brand
 • skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö
 • säkerhet vid användning
 • skydd mot buller
 • lämplighet för avsett ändamål.

Kraven i PBF på de tekniska egenskapskraven energihushållning och värmeisolering, tillgänglighet och användbarhet, hushållning med vatten, bredband och laddning av elfordon är begränsade så att de inte gäller fullt ut för alla byggnadsverk.

BBR innehåller regler om alla tekniska egenskapskrav undantaget

 • bärförmåga, stadga och beständighet och
 • bredband och
 • laddning av elfordon

Reglerna i BBR gäller för byggnader. Kraven i avsnitt 8:9 om skydd mot olyckor på tomter gäller dock också för vissa uppräknade andra anläggningar än byggnader, till exempel fasta bassänger och fasta lekredskap.

Du kan läsa mer om tillämpningsområdet för BBR här

Reglerna för bärförmåga, stadga och beständighet finns i Boverkets konstruktionsregler, EKS. EKS gäller för byggnader och för vissa andra anläggningar än byggnader. Det handlar om sådana anläggningar där brister i bärförmågan kan förorsaka risk för oproportionerligt stora skador. Exempel är cisterner, master och torn som, om de kollapsar, riskerar att skada människor som befinner sig i dess närhet. EKS gäller inte bergtunnlar och bergrum, järnvägar, tunnelbanor, spårvägar, vägar och gator samt anordningar som hör till dessa, till exempel väg- och järnvägsbroar.

Du kan läsa mer om tillämpningsområdet för EKS här

Hur hantera krav på byggnadsverk då endast finns regler i lag/förordning

Som beskrivits tidigare i vägledningen förekommer det i flera fall att det finns övergripande krav i PBL och PBF på byggnadsverk medan det endast finns regler om byggnader i BBR. Reglerna i BBR kan dessutom vara begränsade till att inte gälla alla slags byggnader, utan till exempel bara bostäder.

När de övergripande kraven i lag och förordning inte finns preciserade i föreskrifter för annat än byggnader kan det vara svårt att tillämpa reglerna för övriga typer av anläggningar. Viss ledning av vilka krav som kan ställas kan fås i BBR. Det måste dock noga vägas in vilken typ av anläggning det handlar om. Det är viktigt att notera att reglerna är i sig inte direkt tillämpliga.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej