Åtgärder får inte strida mot lov, detaljplan eller områdesbestämmelser

Åtgärder som avser byggnadsverk, tomter eller allmänna platser ska genomföras så att de inte strider mot det lov som har getts för åtgärden eller den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller. Vissa bygglovsbefriade åtgärder får dock utföras i strid mot detaljplan eller områdesbestämmelser.

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 2 §

Lovpliktiga åtgärder ska följa beviljat lov

Lovpliktiga åtgärder, som avser byggnadsverk, tomter eller allmänna platser, ska genomföras så att de inte strider mot det lov som har getts för åtgärden. Detta innebär att åtgärden ska utföras exakt så som det framgår av det beviljade lovet inklusive tillhörande ritningar. Exempelvis får inte byggnadens läge på tomten eller dess höjdläge ändras. De på ritningarna angivna markhöjderna ska följas. Utformningen får inte heller ändras, exempelvis får inte fasad- eller takmaterial, fönster- eller dörrsättning eller kulör bytas.

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 2 §

Åtgärder som inte är lovpliktiga ska följa detaljplan eller områdesbestämmelser

Åtgärder som inte är uppräknade i plan- och bygglagen, PBL, eller plan- och byggförordningen, PBF, som antingen lovpliktiga eller lovbefriade ska genomföras så att de inte strider mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. Sådana lovbefriade åtgärder kan avse såväl byggnadsverk som tomter och allmänna platser. Det finns dock vissa undantag, se under rubriken "Bygglovbefriade åtgärder" nedan. Undantag finns även för åtgärder som har blivit lovbefriade genom minskad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 2 §

Efter hand som bebyggelsen färdigställs enligt detaljplanen, ska kommunen anordna de gator och andra allmänna platser som kommunen är huvudman för. Kommunen ska upplåta platserna för allmän användning efter hand som bebyggelsen färdigställs. När platserna upplåts för allmän användning ska de vara ordnade på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med ortens sed. De ska i fråga om gatubredd, höjdläge och utformning i övrigt följa detaljplanen. Kommunen får göra små avvikelser från planen, om det inte motverkar syftet med planen.

Plan- och bygglag (2010:900) 6 kap 18 §

Vissa bygglovsbefriade åtgärder får strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser

Vissa bygglovsbefriade åtgärder får utföras i strid mot detaljplan eller områdesbestämmelser.

För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader, så kallade komplementbyggnader, får följande åtgärder utföras trots att de strider mot detaljplan eller områdesbestämmelser:

  • med en mur eller ett plank anordna en skyddad uteplats vid ett bostadshus,
  • anordna ett skärmtak på max 15 m2 över en sådan uteplats som anges ovan eller över en altan, balkong eller entré,
  • uppföra eller bygga till en komplementbyggnad på max 15 m2, så kallad friggebod,
  • uppföra eller bygga till ett komplementbostadshus eller komplementbyggnad på max 25 m2, så kallat attefallshus,
  • göra högst en tillbyggnad på max 15 m2,
  • bygga högst två takkupor, eller
  • i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad.

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 2 §

Läs mer om vilka måttbestämmelser med mera som gäller för åtgärderna  under rubriken Bygglovsbefriade åtgärder.

Kommunen kan i detaljplan ha bestämt att bygglov krävs även för vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna, dessa får då inte strida mot detaljplanen.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 8 §

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej