På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Åtgärder får inte strida mot lov, detaljplan eller områdesbestämmelser

Åtgärder som avser byggnadsverk, tomter eller allmänna platser ska genomföras så att de inte strider mot det lov som har getts för åtgärden eller den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller. Vissa bygglovsbefriade åtgärder får dock utföras i strid mot detaljplan eller områdesbestämmelser.

Lovpliktiga åtgärder ska följa beviljat lov

Lovpliktiga åtgärder, som avser byggnadsverk, tomter eller allmänna platser, ska genomföras så att de inte strider mot det lov som har getts för åtgärden. Detta innebär att åtgärden ska utföras exakt så som det framgår av det beviljade lovet inklusive tillhörande ritningar. Exempelvis får inte byggnadens läge på tomten eller dess höjdläge ändras. De på ritningarna angivna markhöjderna ska följas. Utformningen får inte heller ändras, exempelvis får inte fasad- eller takmaterial, fönster- eller dörrsättning eller kulör bytas.

Om byggherren vill ändra en åtgärd under byggtiden så att den inte följer det givna lovet krävs ett nytt lov för hela åtgärden. Om någon exempelvis har sökt ett bygglov för nybyggnad av garage och denne vill ändra garagets läge på tomten, måste ett nytt bygglov för nybyggnad av garage sökas. Det finns inga möjligheter att besluta om ändring av lov.

Åtgärder som inte är lovpliktiga ska följa detaljplan eller områdesbestämmelser

Åtgärder som inte kräver lov och som avser byggnadsverk, tomter och allmänna platser ska genomföras så att de inte strider mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. Det gäller både för icke lovpliktiga åtgärder och för åtgärder som är lovbefriade. Det finns dock undantag som innebär att vissa bygglovsbefriade åtgärder får strida mot detaljplan och områdesbestämmelser. Även vissa icke lovpliktiga altaner får strida mot detaljplan och områdesbestämmelser.

Avvikelse på allmän plats

Efter hand som bebyggelsen färdigställs enligt detaljplanen, ska kommunen anordna de gator och andra allmänna platser som kommunen är huvudman för. Kommunen ska upplåta platserna för allmän användning efter hand som bebyggelsen färdigställs. När platserna upplåts för allmän användning ska de vara ordnade på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med ortens sed. De ska i fråga om gatubredd, höjdläge och utformning i övrigt följa detaljplanen. Kommunen får göra små avvikelser från planen, om det inte motverkar syftet med planen.

Vissa bygglovsbefriade åtgärder får strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser

Vissa bygglovsbefriade åtgärder får utföras i strid mot detaljplan eller områdesbestämmelser.
För en- och tvåbostadshus får följande bygglovsbefriade åtgärder utföras trots att de strider mot detaljplan eller områdesbestämmelser:

  •       skyddad uteplats
  •       skärmtak på högst 15 m2
  •       komplementbyggnad på högst 15 m2, så kallad friggebod,
  •       komplementbyggnad eller komplementbostadshus på högst 30 m2,  så kallat attefallshus,
  •       tillbyggnad på högst 15 m2, så kallad attefallstillbyggnad
  •       takkupor så kallade attefallstakkupor
  •       inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus och
  •       altan

För att dessa åtgärder ska vara bygglovsbefriade och få utföras trots att de strider mot detaljplan eller områdesbestämmelser måste de uppfylla samtliga kriterier för bygglovsbefrielse.

Här kan du läsa mer om vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att åtgärderna ska vara bygglovsbefriade

Kommunen kan i detaljplan eller områdesbestämmelser ha bestämt att bygglov krävs även för vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna, dessa får då inte strida mot detaljplanen eller områdesbestämmelserna.

Vissa icke lovpliktiga altaner får strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser

Alla altaner till en- och tvåbostadshus kräver inte bygglov. En icke lovpliktig altan till ett en- eller tvåbostadshus får strida mot detaljplan och områdesbestämmelser om den anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset. En sådan altan får även strida mot detaljplan och områdesbestämmelser om den anordnas inom 3,6 meter från ett komplementbostadshus. En sådan altan får dock inte utföras i strid mot detaljplan eller områdesbestämmelser om den vidtas i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.

En sådan icke lovpliktig altan får strida mot detaljplan och områdesbestämmelser även om den placeras närmare än 4,5 meter från gränsen utan att berörda grannar medger det. (jfr prop 2018/19:112 sid. 19)

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej