Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ärendebeskrivning i beslut om byggsanktionsavgift

Granskad:

Det är viktigt att ett beslut om byggsanktionsavgift innehåller ett avsnitt med en sammanfattande beskrivning av ärendet och de sakförhållanden som har betydelse för ärendet.

Ärendebeskrivning

För att ett beslut om byggsanktionsavgift ska bli tydligt och begripligt behöver det innehålla ett avsnitt med en sammanfattande beskrivning av ärendet och de sakförhållanden som har betydelse för ärendet. Det går även bra att kalla detta avsnitt i beslutet för ”Bakgrund”. Det är viktigt att skilja på vad som är ärendebeskrivningen, beslutsmotiveringen och själva beslutsformuleringen.

Det finns inget krav i förvaltningslagen, FL, att ett beslut ska innehålla en ärendebeskrivning. Enligt Boverket kan det ändå vara lämpligt med en saklig beskrivning av de omständigheter som finns i ärendet. Det blir då enklare att följa ett ärendes gång samt kan ge en ökad förståelse för vad som har hänt i ärendet och vad som har lett fram till beslutet. En ärendebeskrivning blir mer lättläst om den är kronologisk.

Ärendebeskrivningens innehåll anpassas till överträdelsen och förutsättningarna i det enskilda ärendet och kan till exempel ta upp:

 • vad ärendet avser, till exempel byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en lovpliktig nybyggnad innan startbesked har getts,
 • när och på vilket sätt ärendet kom in till/inleddes av byggnadsnämnden,
 • när byggnadsnämnden genomförde platsbesök och vad som då observerades,
 • var på fastigheten överträdelsen har skett,
 • fastighetens storlek, läge, tillfart och terrängförhållanden som har betydelse för bedömningen,
 • om fastigheten omfattas av skydd eller andra restriktioner,
 • om fastigheten ligger inom detaljplan och gällande planbestämmelser, exempelvis bestämmelser om användning, placering och utformning, om det har betydelse i ärendet,
 • andra tidigare beslut som kan vara relevanta för ärendet, till exempel tidigare beviljade bygglov,
 • kommunicering som har skett i ärendet.
 • remissyttranden som har kommit in i ärendet, och
 • eventuellt pågående planarbete, om det kan vara relevant för ärendet.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen