Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

En nordisk exempelsamling på stadsgrönska

Granskad:

Den här exempelsamlingen är framtagen av den nordiska samarbetsgruppen för hållbara städer och syftar till att inspirera och sprida erfarenheter. Här återfinns 15 exempel på skapande av goda livsmiljöer med stadsgrönska i våra fem nordiska länder.

Karta med Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island och de 15 exemplen utmärkta.
Karta över de nordiska länderna med de 15 exemplen markerade med röda prickar. Illustration: Boverket

En exempelsamling för att inspirera och sprida erfarenheter

Denna exempelsamling har tagits fram i syfte att sprida erfarenheter och öka kunskapsutbytet mellan de nordiska länderna inom området hållbar stadsutveckling med fokus på stadsgrönska.

Exempelsamlingen beskriver lärande exempel på hur man kan arbeta med stadsgrönska utifrån olika perspektiv som både ger inspiration och argument. Vissa exempel är beprövade och utvärderade, medan andra kan ha större inslag av innovation, nytänkande och utveckling. 

Målet är att alla som jobbar med stadsgrönska inom planering, utformning och förvaltning, inom offentlig så väl som privat sektor, samt beslutsfattare och politiker ska inspireras och hitta argument och metoder i arbetet med stadsgrönska och gröna urbana värden.

Vem riktar sig exempelsamlingen till

Exempelsamlingen riktar sig framförallt till dig som arbetar med:

  • planering (strategisk och fysisk),
  • genomförande (projektering och byggande) och
  • förvaltning av den byggda miljön samt stadsgrönska i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island.

Utgångspunkter för exempelsamlingen

En viktig utgångspunkt för arbetet var de utmaningar som framkommit i SLU:s rapport Nordic Urban Green Space Survey. Där gjordes intervjuer med kommunala nyckelpersoner från de nordiska länderna i syfte att ge en överblick över aktuella utmaningar inom nordisk grönyteförvaltning. Rapporten sammanfattar utmaningarna i fyra teman:

  • Förtätning
  • Användare
  • Budget
  • Planer och strategier.

Läs mer om rapporten Nordic Urban Green Space Survey under Relaterad information.

En annan viktig utgångspunkt för exempelsamlingen har varit att exemplen ska spegla olika:  

  • skeden (planerings-, exploaterings- eller förvaltningsskede),
  • typer av verktyg (strategier, beräkningsmodeller, planeringsverktyg etc.) samt
  • innovativa arbetssätt, dialog- och förankringsprocesser samt organisationsformer.

Metod

Exempelsamlingen har utarbetats under hösten 2020 av en arbetsgrupp vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Alnarp.

Intervjuer med nyckelpersoner

För att få en bred inblick i de nordiska ländernas arbete med stadsgrönska har arbetsgruppen utfört intervjuer bland nordiska grönyteförvaltare som också blev intervjuade i ovan nämnda rapport. Via mejl har information inhämtats från planerare i alla nordiska länder samt från ytterligare miljöorganisationer och universitet. Detta arbete skedde under september-november 2020.

Kriterier för urval

I ett första skede har intervjuerna syftat till att få fram ett stort antal intressanta exempel. Totalt togs cirka 300 exempel fram. Ovan nämnda utgångspunkter användes som övergripande kriterier i analysen och urvalen av de olika exemplen. 

I processen med att välja ut bra exempel värderades också hur exemplen kompletterar varandra i exempelsamlingen. Exemplen skulle i slutänden också representera olika länder, storlek (skala), och helst täcka utmaningar relaterade till förtätningsfrågor, olika användarperspektiv, bristande budget och att de har bidragit till att dokumentera värdet av stadens grönytor.

Efter att ett preliminärt urval av cirka 20 exempel gjorts, har kompletterande information inhämtats via internet samt via fördjupade intervjuer med personer som varit involverade i genomförandet av projekten. Detta för att få en förståelse för vilka faktorer som har bidragit till exemplens framgång. Slutligen har 15 projekt valts ut. Det måste dock tilläggas att det finns andra exempel som kan berätta liknande bra historier, kanske på andra innovativa sätt.

15 exempel på stadsgrönska i Norden

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen