Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Din hälsa kan påverkas av buller

Granskad:

Kunskapen om hur människor påverkas av buller har ökat de senaste årtiondena, och i dag är det klarlagt att buller kan ha en allvarlig påverkan på människors hälsa. Buller är en vanlig störning i inomhusmiljön – i bostäder, skolor och andra byggnader. Enbart vägtrafikbuller leder till hundratals för tidiga dödsfall per år i Sverige, enligt Trafikverkets undersökningar. Här får du veta mer om hur buller kan påverka din och andras hälsa.

Buller påverkar människors hälsa

Buller är en utbredd miljöstörning som påverkar många människor. Buller brukar definieras som ett icke önskat ljud som upplevs vara störande. Om det är höga ljudnivåer kan det även vara skadligt för hörseln.

Buller och höga ljudnivåer påverkar människors hälsa olika beroende på:

 • vilken typ av buller det gäller
 • hur bullret varierar över tid
 • vilken tid på dygnet bullret uppstår.

Musik kan till exempel vara ett önskat ljud under vissa tidpunkter men samma musik kan uppfattas som ett icke önskat ljud (= buller) när du vill sova.

Människor är olika känsliga för buller

Variationen är stor när det gäller hur känslig en person är för buller. Exempel på faktorer som kan orsaka extra känslighet för buller är om personen:

 • är drabbad av en hörselskada
 • är drabbad av olika sjukdomstillstånd
 • har ett annat modersmål än det talade, eller
 • befinner sig i en stressad situation.

Personer är även extra känsliga för buller vid inlärning. Det gäller i stor utsträckning barn, som hela tiden befinner sig i en lärande situation där de utökar sin språkliga förståelse och sitt ordförråd.

Besvär av buller

Det buller vi blir utsatta för i vår vardag är sällan direkt skadligt för hörseln, men det kan påverka vår hälsa negativt på andra sätt, exempelvis genom ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Det är bland annat hänsynen till människors hälsa som ligger till grund för de bestämmelser som finns när det gäller buller i byggnader.

Folkhälsomyndighetens miljöhälsorapport från 2017 visar att de mest störande ljudkällorna är vägtrafik och grannar.

Besvär av buller från olika ljudkällor. Figur från miljöhälsorapporten 2017. Illustration: FoHM

Buller påverkar hälsan på olika sätt

Buller och höga ljudnivåer kan

 • leda till ökad stress
 • öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar, till exempel högt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke
 • hindra vila och avkoppling samt orsaka sömnstörningar
 • öka risken för övervikt och diabetes
 • påverka talförståelse (taluppfattning) och kommunikation
 • försvåra inlärning samt försämra minne och prestation 
 • påverka allmän livskvalitet, mental hälsa och psykiskt välmående
 • orsaka hörselskador, exempelvis hörselnedsättning, tinnitus och ljudöverkänslighet.

Läs mer om hälsokonsekvenser av buller och om hur människor exponeras för ljud och buller i ”Fördjupning”.

Risker i projektering, produktion och förvaltning

En stor del av det buller som människor upplever i sina bostäder är så kallat omgivningsbuller, vilket ställer stora krav på kommunerna att planera och utforma bebyggelsen för att skapa goda boendemiljöer. Det är också viktigt att du som projekterar, producerar eller förvaltar en byggnad säkerställer att byggnaden klarar kraven enligt Boverkets byggregler.

Hur buller ska mätas och beräknas regleras i olika standarder och metoder, där det är viktigt att den som utför mätningen eller beräkningen följer den standard eller metod som gäller för det specifika bullret.

Regler om buller

Regler om skydd mot buller i byggnader finns bland annat i Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 7. När det gäller skydd mot buller i nya och befintliga byggnader finns även regler och vägledningar från andra myndigheter. Bland annat har Folkhälsomyndigheten tagit fram allmänna råd om riktvärden för buller inomhus, Naturvårdsverket anger riktvärden för ett flertal bullerkällor utomhus och Arbetsmiljöverket anger gräns- och riktvärden för buller på arbetsplatser.

Du hittar länkar till dessa regler och vägledningar om buller i ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen