På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Gör grönskan till en naturlig del av staden

Granskad:

Människan är beroende av naturens ekosystemtjänster. Hittills har vi tagit dem för givna. Genom att synliggöra och värdera ekosystemtjänsterna i den byggda miljön kan vi tillvarata, skapa, utveckla, och stödja dessa nyttor. Senast år 2025 ska en majoritet av Sveriges kommuner integrera ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön i städer och tätorter. Boverket arbetar med ekosystemtjänster genom vägledning, verktyg och kunskapsunderlag. 

Blommor i olika färger på en så kallad urban äng med stadsmiljö i bakgrunden.
Urban äng. Foto: Jonatan Malmberg

Det här är ekosystemtjänster

Naturen och dess ekosystem har utgjort grunden för allt liv på jorden i över 600 miljoner år och är en förutsättning för människans existens. Tack vare samspelet mellan växter, djur och andra levande organismer kan våra behov tillgodoses.

Ekosystemen är vår levande gröna infrastruktur och är minst lika viktiga för våra samhällen som vår skapade bebyggelse och infrastruktur. I städer och tätorter förser växter och djur vårt samhälle med mängder av produkter och tjänster. Växter ger oss syre, föda och byggmaterial och skyddar oss från extrema väder. Bin och andra insekter pollinerar våra grödor. Våtmarker och grönområden renar regn- och snövatten från tungmetaller och andra skadliga ämnen. Maskar och mikroorganismer bryter ner växt- och djurmaterial och gör våra jordar bördiga och näringsrika. Alla dessa nyttor som naturen ger oss – och många därtill – kallas ekosystemtjänster.

Grunden för vår hälsa

Vissa ekosystemtjänster är grundläggande och helt avgörande för fungerande ekosystem. Ett exempel är biologisk mångfald, det vill säga den stora variationen av arter och livsmiljöer. Ett ekosystem är komplext, fullt av ömsesidiga beroenden och interaktioner mellan växter och djur. Man kan jämföra de olika arterna i ett ekosystem med ett finmaskigt nät. Brister en tråd försvagas nätet, brister många så faller nätet sönder. Faller en eller några arter bort påverkas flera funktioner i ett ekosystem. Även om vissa arter är särskilt viktiga är det just mångfalden av olika arter som skapar stabiliteten i systemet.

En del ekosystemtjänster är mer synliga, exempelvis att träden ger oss skugga under heta dagar eller att pollinering möjliggjort äpplet vi äter. Andra är inte lika uppenbara, som att naturen kan skydda oss från översvämningar, stormar och andra naturliga fenomen som kan skada våra samhällen, eller att vi blir mer harmoniska, inspirerade och får bättre hälsa av att vistas i naturen.

Boverkets vägledning om ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning

Boverket har tagit fram en webbaserad vägledning  och metod för hur ekosystemtjänster och stadsgrönska kan tas tillvara och integreras i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön i städer och tätorter. Vägledningen finns på Boverkets PBL Kunskapsbanken och omfattar argument,  lagstiftning, verktyg och metodik för hur ekosystemtjänster kan integreras i översiktsplanering, detaljplanering, beaktas vid bygglov och marklov, vid byggande och i förvaltningen. Du hittar vägledningen under "Relaterad information".

ESTER – verktyg för ekosystemtjänstanalys

Boverket har tagit fram en prototyp för ett verktyg för att kunna analysera ekosystemtjänster. Verktyget kallar vi för ESTER 1.0. ESTER kan användas i tidiga skeden av ett byggprojekt eller ett planarbete för att kartlägga vilka ekosystemtjänster som finns på platsen, vilka som saknas och hur ekosystemtjänsterna skulle kunna påverkas av ett projekt eller en byggnation. Du kan läsa mer om verktyget och ladda ned det under "Relaterad information".

Ikoner och illustrationer

Som en del av vägledningen har Boverket tillsammans med Naturvårdsverket och föreningen C/O City tagit fram ikoner och illustrationer om ekosystemtjänster som är fria att använda för alla som vill. Sätt dem på en karta, använd dem i presentationer, eller tryck dem i informationsmaterial!

Ikoner och illustrationer samt manual för användning hittar du i "Relaterad information".

Föreläsningsserie om urbana ekosystemtjänster på UR Samtiden

Boverket har tillsammans med ArkDes, Naturvårdsverket, Sveriges Arkitekter, C/O City med flera producerat en föreläsningsserie om urbana ekosystemtjänster som kan ses på Utbildningsradion Samtiden UR Play. Länken till filmerna hittar du under Relaterad information. 

Vem gör vad?

Riksdagen

Riksdagen har fattat beslut om att senast 2018 ska värdet av ekosystemtjänsterna vara kända och beaktade vid relevanta beslut. Arbetet för att nå etappmålet fortsätter trots att målåret är passerat. Riksdagen har också fattat beslut om etappmålet att kommuner och andra aktörer senast 2025 ska ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har i uppdrag att kommunicera värdet av ekosystemtjänster och tar fram kunskapsunderlag och vägledning om ekosystemtjänster tillsammans med berörda myndigheter.

Boverket

Boverket tar fram vägledning om hur ekosystemtjänster kan beaktas i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön. Boverket vägleder också om hur plan- och bygglagen kan användas i arbetet.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har i uppdrag att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur och tillhandahålla planeringsunderlag gällande statliga och allmänna intressen.

Kommunen

Kommunen ska i planering och prövning ta hänsyn till allmänna intressen enligt plan- och bygglagen. Att beakta och utveckla ekosystemtjänster kan vara både att ta hänsyn till naturen och ett sätt att anpassa till klimatförändringar, skapa förutsättningar för bättre hälsa och välbefinnande samt minska buller och luftföroreningar. En majoritet av landets kommuner ska senast 2025 ta tillvara och integrera ekosystemtjänster och stadsgrönska i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön in städer och tätorter.

Andra centrala myndigheter

Andra centrala myndigheter, som till exempel Havs- och vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och Trafikverket, arbetar med underlag och vägledning om hur ekosystemtjänster kan hanteras inom deras respektive verksamhetsområden.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen