På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets föreskrifter om linbaneanläggningar

I Boverkets föreskrifter finns krav och regler för linbaneanläggningar när det gäller utförande och installation, kontroll samt skötsel och underhåll.

Linbaneanläggningar som omfattas av Boverkets föreskrifter definieras som motordrivna anordningar för transport av personer med hjälp av linor längs en rörelsebana.

Exempel på linbaneanläggningar är:

 • Bergbanor, vars vagnar går på hjul eller bärs upp av andra anordningar och förflyttas med hjälp av linor
 • Linbanor där personer transporteras ovan mark, t.ex. kabinbanor, gondolbanor och stolliftar
 • Släpliftar där personer med lämplig utrustning dras längs marken

Generell information om krav och regler för motordrivna anordningar finns i "Boverkets föreskrifter" i "Relaterad information".

Notera att det krävs bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra skidbackar med liftar. Länk till mer information om lovplikten finns i "Relaterad information".

Utförande och installation

För linbaneanläggningar gäller att de ska vara utförda och installerade så att de ger tillfredställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll och tillsyn. För att uppfylla detta ska linbaneanläggningar vara installerade och utförda i enlighet med

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/424 om linbaneanläggningar
 • Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar (BFS 2011:12)
 • Boverkets byggregler (BFS 2011:6), BBR och
 • Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) (BFS 2011:10), EKS.

Se Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, 2 kap 1 §, första stycket.

Kraven på driftsutrymmen i Boverkets byggregler gäller även för linbaneanläggningar. Driftutrymmen får endast vara åtkomliga för behöriga och endast innehålla anordningar för linbaneanläggningen.

Instruktioner som är nödvändiga för drift, skötsel och underhåll av anläggningen ska finnas på svenska. Nödvändiga informations- och varningsskyltar ska finnas uppsatta i anläggningen. Text till dessa ska minst vara skriven på svenska. Exempel på hur skyltar bör utformas finns i Boverkets föreskrifter. Se Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, 2 kap 14 §, femte och sjätte stycket.

Linbaneanläggningar omfattas av krav på hälsa och säkerhet enligt EU:s linbaneförordning (EU) 2016/424, som svensk lag från och med 21 april 2018.

Ändring eller utbyte av viss del

Vid ändring eller utbyte av viss del ska den ändrade eller utbytbara delen uppfylla samma krav som för en ny linbaneanläggning.

Åtgärder ska noteras i en journal som ska hållas tillgänglig för kontrollorganet vid kontroll. Om ändringen har väsentlig betydelse för säkerheten krävs det revisionsbesiktning av ett ackrediterat kontrollorgan innan anläggningen får tas i bruk igen.

Kontroll

Linbaneanläggningar som omfattas av Boverkets föreskrifter ska kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan om de inte omfattas av något av undantagen från kontroll.

Första besiktning

Första besiktning ska göras för alla linbaneanläggningar innan de får tas i bruk. Första besiktningen omfattar både konstruktionskontroll och installationskontroll.

Återkommande besiktning

Återkommande besiktning ska utföras för linbanor, bergbanor, släpliftar och småliftar med motoreffekt större än 7 kW.

Intervallet för den återkommande besiktningen är ett eller två år beroende på typ av anläggning. Draglinor och eventuella bärlinor ska genomgå magnetinduktiv undersökning enligt fastställda intervall beroende på typ av anläggning.

För linbanor och bergbanor ska det även göras en mer omfattande återkommande besiktning istället för den vanliga återkommande besiktningen vart femte år.

Lista med besiktningsintervall för linbaneanläggningar
Linbanor och bergbanor        
Återkommande besiktningar 1 år
Mer omfattande återkommande besiktningar 5 år
Dessutom magnetinduktiv undersökning av bär- respektive draglina  
   Första gången efter drift i högst 3 år
   Därefter återkommande undersökningar efter fortsatt drift i högst 2 år
   
Släpliftar  
Småliftar vars motoreffekt är större än 2 år
Övriga släpliftar, utom småliftar med en motoreffekt av högst 7 kW 1 år
   
En första magnetinduktiv undersökning av draglinan ska utföras efter drift i 8 år
Därefter återkommande dylika undersökningar ska utföras efter fortsatt drift i högst 4 år

Den mer omfattande återkommande besiktningen innebär en del ytterligare kontrollpunkter utöver de som omfattas av den återkommande besiktningen. Den som utför den mer omfattande besiktningen bör ha specialkunskap för de kontroller som ska utföras. Beroende på kontrollens resultat kan det eventuellt behöva göras fördjupade utredningar med exempelvis provtagning. Femårsintervallet räknas från det år som anläggningen togs i bruk eller från året för den senaste mer omfattande återkommande besiktningen.

Revisionsbesiktning

Revisionsbesiktning ska göras om en linbaneanläggning ändras på ett sätt som har väsentlig betydelse för säkerheten. Besiktningen ska göras innan anläggningen tas i bruk igen. Boverkets föreskrifter anger exempel på ändringar som har väsentlig betydelse för säkerheten.

Lista med exempel på ändringar av väsentlig betydelse för säkerheten för linbaneanläggningar

Undantag från kontroll

För linbaneanläggningar gäller undantag från krav på kontroll enbart småliftar som har en motoreffekt på mindre än 7 kW. Dessa är undantagna från krav på återkommande besiktning.

Drift, tillsyn, skötsel och underhåll

Ägaren eller den som annars ansvarar för en linbaneanläggning ska bland annat se till att den sköts och underhålls så att den ger ett tillfredställande skydd för säkerhet och hälsa. I första hand bör instruktionerna som tillhör anläggningen följas. Skötsel och underhåll bör utföras av någon som har kompetens för uppgiften.

Journal ska föras över åtgärder för tillsyn, skötsel och underhåll. Ägaren eller den som annars ansvarar för linbaneanläggningen ska se till att detta görs och att journalen hålls tillgänglig för kontrollorgan och tillsynsmyndigheten.

Boverkets föreskrifter innehåller allmänna råd för hur linbaneanläggningar bör drivas, tillses, skötas och underhållas. Generella regler för alla linbaneanläggningar för persontransport finns avseende;

 • drift,
 • skötsel, underhåll och fortlöpande tillsyn,
 • särskild tillsyn 3-6 månader efter idrifttagandet av en ny eller flyttad anläggning,
 • daglig tillsyn, och
 • månatlig tillsyn.

För släpliftar och småliftar finns det dessutom särskilda regler avseende;

 • skick på uppfartsbana, och
 • ned- och återmontage.

För linbanor och bergbanor finns det även särskilda anvisningar avseende:

 • egenkontroll av växellåda, och
 • evakuering.

Driften av en anläggning bör stå under ständig uppsikt av kunnig och erfaren personal. Det bör även finnas en driftsledare eller ställföreträdande driftsledare vid drift.

Förbättringskrav på befintliga linbaneanläggningar

Förbättringskrav finns för befintliga linbaneanläggningar som installerats före den tredje maj 2004. Kraven gäller uppfyllande av krav på skydd för säkerhet och hälsa vid:

 • oavsiktlig backgång
 • slitage, brister och haveri på driv-eller vändskivornas lagringar (undantag för småliftar med en motoreffekt på högst 7 kW)
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej