Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Processen att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning

Granskad:

Att arbeta med riktlinjer för bostadsförsörjningen handlar inte bara om att ta fram det dokument som kommunfullmäktiga ska ta ställning till utan ska ses som en process, som även omfattar analys av underlag, framtagande av en strategi för genomförandet och uppföljning av antagna riktlinjer.

En process i flera steg

Arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjningen kan ses som en kontinuerlig process i flera steg:

Process för arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjningen. Klicka på bilden för att se i större format. Illustration: Boverket
 1. Ta fram underlag

  Det är i detta skede det huvudsakliga utredningsarbetet ligger. Det gäller att få fram ett relevant och aktuellt underlagsmaterial, som grund för de ställningstaganden som sedan görs i riktlinjerna. Underlaget ska innehålla analyser av den demografiska utvecklingen, marknadsförutsättningarna och vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden. Boverket har tagit fram underlag anpassade för kommunernas bostadsförsörjningsanalyser. 

  Underlag kan redovisas separat

 2. Utgå från analyserna i underlaget och utarbeta ett förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen. Innehåll och upplägg kan anpassas efter lokala förutsättningar och behov men enligt bostadsförsörjningslagen (BFL) ska följande delar finnas med:

  • kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
  • kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål,
  • hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 

  Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen

 3. Om det finns andra kommuner som berörs av er planering för bostadsförsörjningen så ska ni samråda med dem. Det är ett lagkrav. Men det är förstås också angeläget att samråda med berörda förvaltningar inom kommunen. Utan en intern förankring kan det bli svårt att genomföra planerade insatser. Därutöver kan det vara bra att kontakta externa aktörer, till exempel lokala föreningar, fastighetsägare, mäklare och byggaktörer, som kan bidra med underlag och idéer.

  Samråd med berörda kommuner samt intern och extern förankring

 4. Någon gång under processen ska länsstyrelsen och regionen och eventuella andra berörda regionala organ ges tillfälle att yttra sig över kommunens planer för bostadsförsörjningen. Förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjningen behöver vara i stort sett klart för att det ska vara meningsfullt att remittera det. Men det är bra om ni kontaktar länsstyrelsen i ett tidigt skede och talar om att ni har påbörjat arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjningen.

  Remiss till länsstyrelsen och regionen

 5. Av riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska framgå vilka insatser som planeras. För att det ska få genomslag i kommunens planering är det bra om det finns en tydlig strategi för genomförandet. Det kan behöva preciseras vilken instans som ansvarar för att respektive åtgärd blir av och även tidplanen för planerade åtgärder. Sådana preciseringar kan eventuellt ligga i ett separat åtgärdsprogram.

  Strategi för genomförande

 6. Förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjningen ska sedan föredras för och antas av kommunfullmäktige. Det ska ske minst en gång varje mandatperiod.

  Antagande av kommunfullmäktige

 7. Om det behövs för att förutsättningarna har förändrats ska nya riktlinjer tas fram, även om det redan gjorts en gång under mandatperioden. En årlig uppföljning av utfallet av riktlinjerna för bostadsförsörjningen ger ett bra underlag för en diskussion av om förutsättningarna har förändrats så mycket att nya riktlinjer behöver utarbetas.

  Uppföljning

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen