Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kontaktpunkten för byggprodukter

Granskad:
Bild. EU CE-märkning

Den svenska kontaktpunkten för byggprodukter hjälper frågeställare att orientera sig mellan harmoniserade tekniska specifikationer, byggproduktförordningen och det svenska regelsystemet.

Kontaktpunktens uppgift

Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller ett ETA ska vara CE-märkta. Vilka väsentliga egenskaper som ska deklareras i CE-märkningen beror på de regler som gäller i den medlemsstat där byggprodukten ska säljas. De svenska byggreglerna ställer krav på funktionen hos det färdiga byggnadsverket, och inte på egenskaper hos enskilda byggprodukter.

Kontaktpunkten för byggprodukter ger information om hur de väsentliga egenskaperna i harmoniserade tekniska specifikationer är kopplade till det svenska regelsystemet. Samtidigt hänvisas till relevanta delar i regelverken. Förutom de egenskaper som ska redovisas på grund av krav i de svenska byggreglerna, kan tillverkaren eller kunden anse att fler egenskaper är relevanta att redovisa. Det kan bero på den specifika produktens avsedda användning.

Kontaktpunkten för byggprodukter hjälper även till med översättningar av benämningarna på väsentliga egenskaper. Detta för att undvika översättningar som kan vara missvisande. Kontaktpunkten för byggprodukter planerar att göra en lista tillgänglig där förslag på svenska benämningar av samtliga väsentliga egenskaper finns.

2 §    Prestandadeklarationer, bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter som ska tillhandahållas användare enligt artiklarna 7.4, 11.6, 13.4 och 14.2 i förordning (EU) nr 305/2011 ska vara skrivna på svenska för byggprodukter som tillhandahålls här i landet.

Allmänt råd Säkerhetsdatablad som ska tillhandahållas tillsammans med prestandadeklarationen enligt artikel 6.5 i förordning (EU) nr 305/2011, ska vara på svenska enligt artikel 31 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet .

3 §    Den information och dokumentation som tillverkare, importörer och distributörer på begäran ska tillhandahålla marknadskontrollmyndigheten enligt artiklarna 11.8, 13.9 och 14.5 i förordning (EU) nr 305/2011 ska vara skriven på svenska eller engelska. Även annat språk kan godtas av myndigheten i det enskilda fallet.

Ställ en fråga till kontaktpunkten

Illustration av tegelpannor med CE-märkning.

Har du frågor om väsentliga egenskaper och språkkrav till prestandadeklarationer och CE-märkning av byggprodukter? Använd då detta formulär för att skicka dina frågor.

Andra kontaktpunkter i Sverige

Förutom kontaktpunkten för byggprodukter finns det två andra kontaktpunkter i Sverige. Den ena är Sveriges allmänna kontaktpunkt för varor på Kommerskollegium, den andra är kontaktpunkten för tjänster på verksamt.se.

Kommerskollegiums webbplats

Verksamt.se

Andra länders kontaktpunkter för byggprodukter

Byggproduktförordningen, CPR, reglerar hur byggprodukter ska beskrivas när de säljs inom EU. Varje medlemsland har sina egna byggregler som kan vara avgörande för vilka egenskaper som behöver redovisas i det landet. Upplysningar om vad som gäller i det land där du vill sälja din produkt, kan du få från kontaktpunkten i det landet.

Lista över kontaktpunkter för byggprodukter (på EU-kommissionens webbplats)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen