Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tema: Beskrivning av detaljplanen

Granskad:

Planbeskrivningens information, inklusive text, bilder, kartor, diagram, tabeller med mera, sorteras och taggas digitalt i teman, grupper och undergrupper enligt bilagan till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning.

Tema: Beskrivning av detaljplanen

För att skapa bättre förståelse för detaljplanen ska planbeskrivningen innehålla en redovisning av detaljplanens huvuddrag samt de överväganden som legat till grund för detaljplanens utformning. Även prövningar enligt annan lagstiftning som genomförts under detaljplaneprocessen ska redovisas.

Beskrivning av detaljplanen

Grupp: Hela detaljplanen

Hit hör sådant som handlar om detaljplanen som helhet. Det kan vara hur den generella bebyggelsestrukturen ser ut eller visionsbeskrivningar men även exempelvis hur många nya bostäder som detaljplanen förväntas möjliggöra. Hit hör även om detaljplanen avviker från översiktsplanen.

Grupp: Genomförandetid

Till denna grupp hör information om detaljplanens genomförandetid. Till exempel när den startar för hela eller delar av planen samt hur lång den är.

Grupp: Allmän plats

Hit hör information som beskriver allmänna platser inom detaljplanen. Det kan gälla allt från användningar och egenskapsbestämmelser till vilka intentioner som finns kring till exempel utformning och funktion.

Undergrupp: Huvudmannaskap

I denna undergrupp beskrivs vem som avses vara huvudman för allmän plats.

Grupp: Kvartersmark

Till gruppen kvartersmark hör sådant som beskriver kvartersmark. Allt från användning till hur tanken är att kvartersmarken ska se ut när detaljplanen är genomförd.

Grupp: Vattenområde

Här beskrivs användningstypen vattenområde och hur den är avsedd att användas efter ett genomförande av detaljplanen.

Grupp: Befintligt

Till gruppen befintligt hör sådant som beskriver hur planområdet ser ut idag och ger en bakgrund till förståelsen av detaljplanen. Det kan handla om sådant som avses vara kvar även i framtiden, till exempel befintliga gator eller träd som är viktiga för hur tanken är att planområdet ska se ut efter ett genomförande.  

Grupp: Varför ändring av detaljplan valts

När kommunen väljer att ändra en detaljplan istället för att upphäva planen eller upprätta en ny behöver kommunen motivera varför enligt 2 kap. 15 § i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning. Den motiveringen hör hemma här.

Grupp: Ärendeinformation

Här hör information om detaljplanen hemma enligt 2 kap. 14 § Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning.

Grupp: Annat

Hit hör sådant som sorterats till temat Beskrivning av detaljplanen men som inte passar i någon av de övriga namngivna grupperna.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen