Om utbetalning av bostadsanpassningsbidraget

Kommunen ska betala ut kontantbidraget till sökanden när åtgärden har utförts och kostnaderna har redovisats. Har bostadsrättsförening eller hyresvärd övertagit rätten till bostadsanpassningsbidrag ska bidraget i stället betalas ut till föreningen eller hyresvärden.

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 20 §

Sökanden ska redovisa kostnaderna

Det framgår av lagen om bostadsanpassningsbidrag att kontantbidrag betalas ut när åtgärderna har utförts och kostnaderna har redovisats.

Det framgår av propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag att kostnadsredovisningen kan bestå av till exempel fakturaunderlag eller kvitton på utförda arbeten (proposition 2017/18:80 sid. 82).

Av 8 § Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag framgår att sökanden före utbetalning av bostadsanpassningsbidrag ska inkomma till kommunen med faktura, kvitto eller annan skriftlig redovisning för att styrka att anpassningsåtgärderna utförts och kostnaderna för dessa.

Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag - 8 §

Aldrig högre bidrag än den faktiska kostnaden

Genom kravet på att kostnaderna ska redovisas kan kommunen kontrollera att kostnaderna för att genomföra en åtgärd som bidrag beviljats för inte understiger det ursprungliga bidragsbeloppet. Om sökandens kostnad för bostadsanpassningsåtgärden understiger det belopp som anges i beslutet, ska endast bidrag som motsvarar den faktiska kostnaden betalas ut. (Proposition 2017/18:80 sid. 55.)

Eftersom det alltså bara är sådana kostnader som sökanden har lagt ut för åtgärden som ersätts, kan en sökande inte få bidrag för kostnader till den del dessa täcks av annan ersättning, till exempel försäkringsersättning eller ROT-avdrag för arbetskostnader (proposition 2017/18:80 sid. 82). Sökanden kan aldrig få ett högre belopp än vad sökanden betalat för åtgärden, oavsett om kostnaderna understiger det belopp som kommunen har beviljat (proposition 2017/18:80 sid. 81).

Betalningen är sökandens påtryckningsmedel

Lagen om bostadsanpassningsbidrag utgår från en viss rollfördelning. Denna innebär bland annat att om sökanden beviljas bostadsanpassningsbidrag som ett kontantbidrag är det sökanden själv som väljer entreprenör, ingår avtal med entreprenören och också betalar entreprenören med det bostadsanpassningsbidrag som kommunen har beviljat sökanden. Kommunens roll är att betala ut bidraget till sökanden.

Avtalet mellan sökanden och entreprenören ska följa vanliga avtalsregler. Om sökanden inte är nöjd med arbetet eller leverantörens produkt så ska han eller hon i vissa fall kunna hålla inne med betalningen. För att sökanden inte ska fråntas denna möjlighet till påtryckningsmedel utgår lagen om bostadsanpassningsbidrag från att bidraget betalas ut till just sökanden.

Kommunen kan betala ut bidraget till entreprenören om den fått fullmakt att göra det

Sökanden kan ge kommunen en fullmakt att betala bidraget direkt till entreprenören. Även om så har skett bör kommunen dock ta reda på om sökanden är nöjd med anpassningen innan kommunen betalar bidraget till entreprenören. Du kan läsa mer om detta under avsnittet "Fullmakt" i denna "Guide för handläggning".

Bostadsrättsförening eller hyresvärd som kommit överens med sökanden om att överta rätten till bidrag

Den som bor i en bostadsrättslägenhet eller hyreslägenhet i ett flerbostadshus och har beviljats bostadsanpassningsbidrag som kontantbidrag för anpassning i anslutning till lägenheten, till exempel i trapphuset, kan överlåta sin rätt till bidrag till bostadsrättsföreningen eller hyresvärden.

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 4 §

Efter färdigställandet ansöker bostadsrättsföreningen eller hyresvärden om utbetalning. Det är då föreningen eller hyresvärden och inte personen med funktionsnedsättning som är part gentemot kommunen. (Proposition 2017/18:80 sid. 68-69.)

Skriftligt underlag om övertagandet

Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag - 7 §

Enligt 7 § Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag ska ägaren av flerbostadshuset inkomma med skriftligt underlag till kommunen som visar att sökanden av bidraget och ägaren är överens om att övertagandet ska ske och att ägaren åtar sig att låta utföra de åtgärder som bidraget avser. Det framgår av bestämmelsen i Boverkets föreskrifter att kommunen inte kan betala ut bidraget till flerbostadshusägaren innan det finns ett sådant skriftligt underlag.

Kostnadsredovisning

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 20 §

Det framgår av lagen om bostadsanpassningsbidrag att bidraget betalas ut efter att hyresvärden eller bostadsrättsföreningen låtit utföra de åtgärder som bidraget avser och kostnaderna har redovisats.

Av propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag framgår att kostnadsredovisningen kan bestå av till exempel fakturaunderlag eller kvitton på utförda arbeten (proposition 2017/18:80 sid. 82).

Av 8 § Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag framgår att ägare av flerbostadshus som övertagit rätten till bostadsanpassningsbidrag före utbetalning av bidraget ska inkomma till kommunen med faktura, kvitto eller annan skriftlig redovisning för att styrka att anpassningsåtgärderna utförts och kostnaderna för dessa.

Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag - 8 §

Rätt till momsavdrag kan påverka bidragets storlek 

Om en juridisk person har övertagit rätten till bidrag enligt 4 § och har rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt, så lämnas inte bidrag för eventuell mervärdesskatt som ingår i det ursprungliga bidragsbeslutet (proposition 2017/18:80 sid. 82).

Mer information om möjligheten att överta rätten till bidrag

Du kan läsa mer om bostadsrättsföreningars och hyresvärdars möjlighet att överta en persons rätt till bostadsanpassningsbidrag om du klickar på  "Hyresvärd/bostadsrättsförening kan överta rätten till bidrag" under huvudmenyns rubrik "Bostadsanpassningsbidrag".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej