Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Översiktsplan ur ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv

Granskad:

Varje kommun ska alltid ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som täcker hela kommunens yta. Översiktsplanen är inte bindande, men antas av kommunfullmäktige. Vid aktualisering av översiktsplanen finns tillfälle att skapa diskussion kring brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete på bred front, och på så sätt skapa förståelse hos invånare och övriga samhällsbyggnadsaktörer för vad som går att påverka med fysisk gestaltning.

Översiktsplanen anger kommunens framtida avsikter gällande mark- och vattenanvändning, och i den kartläggs bland annat vilka områden som är av betydelse för friluftsliv eller har kulturhistoriska värden. Huvudvägnätet för gående, cyklister och bilister ritas upp, och viktiga grönstråk och grönområden markeras. Översiktsplanen ligger till grund för all fysisk planering i kommunen (det vill säga planläggning enligt plan- och bygglagen) och skickas därför ut på samråd under framtagandeprocessen. Under samrådet får de parter som berörs tillfälle att studera kommunens förslag och ge synpunkter på det. Öppna samrådsmöten där allmänheten ges tillfälle att diskutera förslaget med kommunens förtroendevalda och ansvariga handläggare är viktiga för förankring och informationsutbyte.

Vad som kan göras i detta skede

De stora dragen för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i hela kommunen formuleras i översiktsplanen.  Vid framtagande eller aktualisering av översiktsplanen ska samråd ske. Kommunen genomför då ofta särskilda insatser för att kommunicera och diskutera planen med allmänheten. Det är ett bra tillfälle att skapa diskussion kring trygghetsfrågan på bred front och på så sätt skapa förståelse hos invånare och övriga samhällsbyggnadsaktörer för vad som går att påverka med fysisk gestaltning, och vilka andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå en ökad trygghet i samhället i stort.

De stråk som förbinder olika stadsdelar och detaljplaneområden med varandra är särskilt viktiga ur en trygghetsskapande och brottsförebyggande synvinkel och bör särskilt uppmärksammas. Förbindelsestråken bör ha ett varierat innehåll, en mänsklig skala och vara trafikerade i lämplig utsträckning för att inte bli barriärer mellan olika områden.

Fallgropar

Översiktsplanen behandlar fysisk planering i den stora skalan och det är lätt gjort att diskussionerna kring trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder skjuts upp till ett senare skede, när planeringen går ner mer i detaljer kring den enskilda platsen eller byggnadens utformning. Det är dock viktigt att redan på ett tidigt stadium skapa förståelse för vilken slags samverkan som behöver ske genom hela processen för att kunna skapa ett tryggt och attraktivt samhälle.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen