Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Föreskrift om detaljplan

Granskad:

Boverkets föreskrift om detaljplan är bindande och ställer krav på detaljplanens reglering. Boverkets allmänna råd om redovisning anger hur detaljplanens reglering kan redovisas. Kommunen kan följa föreskriftens regler om planbestämmelser genom att använda Planbestämmelsekatalogen som finns på Boverkets webbplats.

Boverkets bemyndigande

I plan- och byggförordningen, PBF, anges att detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Detta gäller alla detaljplaner och planbeskrivningar som har påbörjats efter 31 december 2021. Boverket har fått bemyndigande av regeringen att skriva föreskrifter om standarder för utformning av detaljplaner och planbeskrivningar till fjärde kapitlet plan- och bygglagen, PBL.

5 a §
  Detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt.
Förordning (2019:207).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.
2. Bestämmelserna i 2 kap. 5 a och 5 b §§ tillämpas första gången på detaljplaner, planbeskrivningar och grundkartor som har påbörjats efter den 31 december 2021.

29 §
  Boverket får, efter att ha gett Lantmäteriet tillfälle att yttra sig, meddela ytterligare föreskrifter om standarder för utformning av detaljplaner och planbeskrivningar enligt
4 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och undantag från kravet i 2 kap. 5 a §. Förordning (2019:207).

Föreskrift om detaljplan

Föreskrifter är bindande detaljregler inom vissa sakområden och beslutas av myndigheter. Föreskrifter preciserar de krav som ställs i lagar och förordningar. Boverkets föreskrift om detaljplan ska tillämpas vid antagande av nya detaljplaner och vid ändring av befintliga planer, om planarbetet påbörjas efter 31 december 2021. Syftet med föreskriften är att informationen i detaljplaner ska vara enhetligt utformad och ha en digital funktionalitet som gör att den kan tillgängliggöras och återanvändas nationellt.

1. Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2020.
2. Författningen ska tillämpas på detaljplaner som påbörjas efter den
31 december 2021.

Tolkning av plan- och bygglagstiftningen

Kommunen har rätt att inom ramen för vad 4 kap. PBL medger bestämma vilka planbestämmelser som ska användas i en detaljplan. Föreskriften begränsar inte ramen, men anger mer detaljerade regler för användandet av planbestämmelser. Det finns regler om vilka planbestämmelser som får användas, vad som ingår i varje planbestämmelse och i vissa fall också hur de ska formuleras. Planbestämmelser ska också kunna tillgängliggöras digitalt och har därför en särskild kod. Föreskriften innehåller även regler om hur detaljplanens information ska hanteras digitalt, till exempel att viss information ska vara digitalt kopplad till detaljplanen. Genom att kommunen använder en programvara som säkerställer att planbestämmelserna har stöd i föreskriften kommer tillämpningen av föreskriftens tekniska regler skötas automatiskt.

Redovisning av reglering i detaljplan

Föreskriften innehåller inga regler om hur detaljplanens reglering ska redovisas på en plankarta. Till exempel anger föreskriften inte vilka beteckningar och vilken typ av gränslinjer som kan användas. Eftersom detta inte regleras i föreskriften är det möjligt att med den digitala teknikens hjälp ta fram nya sätt att redovisa exempelvis planbestämmelser. Tydlighetskravet i PBL är i sig teknikneutralt och kan uppfyllas på flera olika sätt. En begränsning av redovisningsmöjligheterna kan dock vara kommunens möjlighet att arkivera förvaltningsbeslutet.

32 §
  En detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som behövs med hänsyn till planens syfte och genomförandetid.

Den avsedda regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt ska tydligt framgå av planen.

Detaljplanen får inte vara mer detaljerad än som behövs med hänsyn till planens syfte. Lag (2011:335) .

Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan anger ett sätt som detaljplanen kan redovisas för att tillgodose kravet på tydlighet i PBL och föreskriftens regler. Det allmänna rådet bygger på tidigare praxis för redovisning av reglering i detaljplan. För att underlätta framtida tolkning av detaljplanen är det lämpligt att det framgår i planbeskrivningen om det allmänna rådet använts. Allmänna råd är till skillnad från föreskrifter inte bindande utan anger hur något kan eller bör göras för att ett krav i en tvingande bestämmelse ska uppfyllas. Det innebär att om det som står i ett allmänt råd följs så har den bindande regel som rådet hör till uppfyllts.

Tolkning av plan- och bygglagstiftningen

Planbestämmelsekatalogen

Planbestämmelsekatalogen är en exempelsamling som är uppbyggd enligt Boverkets föreskrifter om detaljplan samt Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan. Den är gjord för att tydliggöra hur planbestämmelser måste skrivas och struktureras för att fungera i digitala sammanhang. Genom att använda katalogen så uppfylls kraven i både PBL och i föreskriften. Katalogen anger också de olika rekommendationer som finns till varje bestämmelse i det allmänna rådet om redovisning, till exempel avseende beteckning och färgläggning.

Genom att använda en programvara som säkerställer att bestämmelserna har stöd i föreskriften och har implementerat planbestämmelsekatalogen kommer tillämpningen av föreskriftens tekniska regler skötas automatiskt. Det underlättar därför om kommunen redan vid upphandling av programvara ställer krav på att denna följer föreskriften och använder Planbestämmelsekatalogen.

Planbestämmelsekatalogen

 

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen