Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Begreppet hållbar utveckling - FN

Granskad:

Begreppet "hållbar utveckling" introducerades av den amerikanske miljövetaren och författaren Lester R. Brown 1981. Det fick sin internationella spridning 1987 då FN-kommissionen för miljö och utveckling, World Commission on Environment and Development, även kallad Brundtlandkommissionen, lanserade begreppet i rapporten "Vår gemensamma framtid".

Begrepp och mål för hållbar utveckling

Kommissionen, som leddes av Gro Harlem Brundtland, beskrev begreppet hållbar utveckling på följande sätt:

"... en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

I relaterad information kan du ta del av rapporten "Vår gemensamma framtid". Rapporten låg till grund för de beslut som fattades på FN:s konferens om miljö och utveckling, UNCED 1992 i Rio de Janeiro, vanligen kallad Riokonferensen. Konferensen kom att ge internationellt erkännande åt principen om att all utveckling ska vara hållbar.

"... att de tre dimensionerna av hållbar utveckling – den ekonomiska, sociala och miljömässiga – samstämmigt och ömsesidigt ska stödja varandra och vägas samman när beslut fattas."

På Riokonferensen antogs handlingsprogrammet Agenda 21 som gav mål och riktlinjer för att uppnå en hållbar utveckling genom att utrota fattigdom och undanröja hoten mot miljön. Handlingsprogrammet låg till grund för det arbete som varje medlemsland inom FN skulle arbeta vidare med utifrån sina lokala förutsättningar. Agenda 21 kom att bli ett aktivt och ambitiöst arbete i många kommuner i Sverige under 1990-talet.

Vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg 2002 erkändes begreppet hållbar utveckling som en överordnad princip för FN:s arbete och för medlemsländerna.

Vid FN:s möte om hållbar utveckling i Rio de Janeiro i juni 2012, Rio+20, låg fokus på hållbar konsumtion och produktion och medlemsländerna enades då kring ett tioårigt ramverk. Grön ekonomi etablerades som ett internationellt begrepp vars potential skulle tillvaratas.

Agenda 2030

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Genom Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 till år 2030 utrota fattigdomen och hungern överallt, bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder, bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen, skydda de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnor och flickors egenmakt samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Världens länder har beslutat att skapa förutsättningar för en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt och anständigt arbete för alla med hänsyn till olika nivåer av nationell utveckling och kapacitet. I relaterad information kan du läsa mer om Agenda 2030.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen