På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hållbar utveckling - FN

Granskad:

Begreppet "hållbar utveckling" introducerades av den amerikanske miljövetaren och författaren Lester R. Brown 1981. Det fick sin internationella spridning 1987 då FN-kommissionen för miljö och utveckling, World Commission on Environment and Development, även kallad Brundtlandkommissionen, lanserade begreppet i rapporten "Vår gemensamma framtid".

Kommissionen, som leddes av Gro Harlem Brundtland, beskrev begreppet hållbar utveckling på följande sätt:

en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

I relaterad information kan du ta del av rapporten "Vår gemensamma framtid". Rapporten låg till grund för de beslut som fattades på FN:s konferens om miljö och utveckling, UNCED 1992 i Rio de Janeiro, vanligen kallad Riokonferensen. Konferensen kom att ge internationellt erkännande åt principen om att all utveckling ska vara hållbar.

att de tre dimensionerna av hållbar utveckling – den ekonomiska, sociala och miljömässiga – samstämmigt och ömsesidigt ska stödja varandra och vägas samman när beslut fattas.

På Riokonferensen antogs handlingsprogrammet Agenda 21 som gav mål och riktlinjer för att uppnå en hållbar utveckling genom att utrota fattigdom och undanröja hoten mot miljön. Handlingsprogrammet låg till grund för det arbete som varje medlemsland inom FN skulle arbeta vidare med utifrån sina lokala förutsättningar. Agenda 21 kom att bli ett aktivt och ambitiöst arbete i många kommuner i Sverige under 1990-talet.

Vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg 2002 erkändes begreppet hållbar utveckling som en överordnad princip för FN:s arbete och för medlemsländerna.

Vid FN:s möte om hållbar utveckling i Rio de Janeiro i juni 2012, Rio+20, låg fokus på hållbar konsumtion och produktion och medlemsländerna enades då kring ett tioårigt ramverk. Grön ekonomi etablerades som ett internationellt begrepp vars potential skulle tillvaratas.

Under konferensen Rio+20 startade även en process för att ta fram en ny uppsättning av globala mål för hållbar utveckling kallad Post 2015-agendan, som en efterföljare till millenniemålen. Målen har en tidshorisont från 2016 till 2030. Agendan antogs vid ett toppmöte i New York i september 2015 och innehåller 17 mål och 169 delmål. I relaterad information kan du läsa mer om Post 2015-agendan.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen