Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planera din ansökan om verksamhetsutvecklingsbidrag till allmän samlingslokal

Granskad:

Innan du ska ansöka om bidraget behöver du planera i god tid, eftersom det är mycket information som du ska lämna i din ansökan. Du behöver bland annat ta fram uppgifter om föreningen och lokalen, vilka åtgärder som ska göras och vad det kostar. 

 1. Nu är det dags att börja planera för din bidragsansökan. Gör en detaljerad plan över det som ni i föreningen vill göra i lokalen, vilka behov som finns och vad som är viktigast. Kom ihåg att bidraget gäller verksamheter som särskilt riktar sig till ungdomar och där unga själva deltar i planering och genomförande av projektet.

  I ansökan är det mycket information som ska lämnas. Titta redan nu igenom ansökningsblanketten på boverket.se. På den kan du se vilka uppgifter som måste fyllas i och vad du behöver ta reda på för att göra en färdig ansökan.

  Du behöver veta vad det kostar att genomföra planerna. Tänk på att du behöver ha specificerade kostnadsberäkningar för alla delar i projektet vare sig det gäller byggnadsåtgärder, inventarier, material, personalkostnader eller annat. Kontakta en eller flera leverantörer för att få in kostnadsförslag.

  För att du ska få verksamhetsutvecklingsbidrag måste du kunna visa att din kommun ställer sig positiv till projektet. Det sker genom ett skriftligt yttrande från kommunen, som beskriver det aktuella behovet av att möta eller stimulera ungdomars engagemang på orten inom kultur- och fritidsområdet. Ta redan tidigt kontakt med din kommun för att förankra er plan. Fråga efter en person där som har ansvar för föreningsfrågor.

 2. När du senare skickar in din ansökan ska det finnas med behörighetshandlingar som visar vem/vilka som är föreningens firmatecknare. Behörighetshandlingar kan till exempel vara protokoll, fullmakt, delegationsbeslut eller registerutdrag. Om handlingarna inte finns kan det behövas ett styrelsemöte för att ta fram dem.

  Andra handlingar du behöver ha i ordning till ansökan:

  • föreningens stadgar och bolagsordning eller en motsvarande handling
  • nyttjanderättsavtal eller hyreskontrakt, om föreningen inte själv äger lokalen eller marken
  • föreningens senaste förenklade årsbokslut eller årsredovisning eller den senast upprättade räkenskapssammanställningen, om föreningen inte är bokföringsskyldig
  • föreningens senast upprättade verksamhetsberättelse om det finns en sådan
  • handlingar som visar byggnadens utformning, företrädesvis skalenliga eller mätbara plan-, sektion- och fasadritningar och situationsplan.

  Du behöver fylla i vissa uppgifter som din kommun kan hjälpa dig med:

  • en siffra som visar hur många som bor i upptagningsområdet
  • information om vilka andra allmänna samlingslokaler som ligger i upptagningsområdet

  Om du ännu inte fått ett skriftligt yttrande från din kommun om behovet på orten, så är det bra att påminna om det nu! Tänk på att under sommaren är det ofta svårt att få tag på rätt personer, till exempel hos kommunen. Då passar det bra att samla ihop de uppgifter som du och andra i föreningen har tillgång till själva. Gå igenom ansökningsblanketten igen, kolla vilka siffror och uppgifter du kanske saknar och fila på projektbeskrivningen.

 3. Det är dags att göra klart din ansökan. Nu behöver du ha kommunens yttrande, som ska skickas in tillsammans med ansökan.

  Senast 31 augusti ska din ansökan vara inne hos Boverket.

  Innan du skickar in din ansökan till Boverket ska du kontrollera att:

  • ansökan är fullständigt ifylld,
  • belopp och summeringar stämmer
  • alla efterfrågade bilagor finns med och
  • ansökan är undertecknad av rätt person(er), enligt er förenings bestämmelser om firmateckning.

  Lycka till!

För bidrag som beviljas från den 1 augusti 2020 får verksamhetsutvecklingsbidrag till riksorganisationerna, för utveckling av ungdomars mötesformer, betalas ut i sin helhet i samband med beslutet att bevilja bidrag. Bidrag till sökande av verksamhetsutvecklingsbidrag för övriga åtgärder, får betalas ut med högst 75 procent av det beviljade bidraget. Slutlig utbetalning görs när projektet är genomfört och slutredovisningen är inlämnad och godkänd.

Förskottsutbetalning sker i mån av medel i samband med beslutet att bevilja bidrag, som fattas senast under december månad.

För bidrag som beviljats före den 1 augusti 2020 görs slutlig utbetalning när projektet är färdigställt och ni har lämnat in en slutredovisning och en kostnadsredovisning som godkänts av Boverket. I bidragsbeslutet framgår om ni även behöver lämna in ett besiktningsprotokoll.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen