Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Redovisning av LCA

Granskad:

När du presenterar din LCA för olika aktörer är det viktigt att redovisningen är transparent när det gäller metodval och systemgränser. Då kan du till exempel visa att ett LCA-baserat krav är uppnått eller använda den som verifikat vid en miljöcertifiering.

Skeden i byggprocessen där det är av värde att göra en LCA. Illustration: Boverket/Infab

Om du som byggherre har ställt miljökrav vid upphandling av en entreprenör är det viktigt att du följer upp dessa när byggnaden är färdig (läs mer om syftet med uppföljning på sidan "LCA vid uppföljning"). Här kan du läsa mer om vad man bör tänka på om transparenta redovisningar. En redovisning av LCA-beräkningen bör innehålla följande delar:

  • redovisning av skeden och moduler
  • vilka byggnadsdelar som ingår
  • hur mycket av resurssammanställningen som ingår
  • vilken miljödata som använts och övriga uppgifter som kan vara av värde.

Redovisa tydligt vilka skeden och moduler som ingår i din beräkning

För att markera vilka livscykelskeden och livscykelmoduler, enligt standarderna EN 15978 och EN 15804, som ingår i din beräkning kan du med fördel använda den tabell som finns på sidan "Introduktion till livscykelanalys (LCA)". Där kan du tydligt markera vilka livscykelmoduler som ingår i din beräkning.

I modulerna kan du dessutom behöva redovisa ännu tydligare vad som ingår i beräkningen. Det gäller till exempel modul A5 som kan delas upp i fler underliggande moduler, vilket innebär att du bör specificera vilka av dessa delmoduler som ingår i beräkningen, se tabellen nedan.

Modul A5 uppdelad i underliggande informationsmoduler för en ökad transparens av bygg- och installationsprocessens delar

A5.1 Spill, emballage och avfallshantering
A5.2 Byggarbetsplatsens fordon, maskiner och apparater
(energi till drivmedel med mera)
A5.3 Tillfälliga bodar, kontor, förråd och andra
byggnader (energi till uppvärmning med mera)
A5.4 Byggprocessen övriga energivaror (som gasol och
diesel för värmare och dylikt, köpt el, fjärrvärme och så vidare)
A5.5 Övrig miljöpåverkan från byggprocessen, inklusive övergödning vid sprängning, markexploatering, kemikalieanvändning och så vidare

Källa: Tabellen utvecklades inom ett forskningsprojekt. Läs mer om motiven för denna indelning i rapporten Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg BM1.0 under "Relaterad information".

Tydliggör vilka byggdelar som ingår

Det är viktigt att du är tydlig med vilka byggnadsdelar som ingår i din beräkning. Tabellen nedan visar ett exempel på hur du kan redovisa byggdelar.

Exempel på redovisning av byggnadsdelar. Här kan du även markera hur olika resurser mängdberäknats (kryss i tabellen nedan markerar hur det vanligen görs)

Byggnadsdelar Byggnadsspecifika mängder Mängdberäkning baserad

på nyckeltal

0 Sammansatta byggdelar   X  
1 Mark  X  
2 Husunderbyggnad  X  
3 Stomme  X  
4 Yttertak   X  
5 Fasader  X  
6 Stomkomplettering/ rumsbildning  X  
7 Invändiga ytskikt/ rumskomplettering  X  
8 Installationer    X
9 Gemensamma arbeten (aktiviteter på byggplatsen, modul A5.2–A5.5 i tabellen
ovan)
   X

Redovisa hur mycket av resurssammanställningen som ingår

Du kan behöva tydliggöra eventuella dataluckor. Det gör du till exempel genom att redovisa hur stor andel av resurssammanställningen (sammanställning av material samt energi­ och bränsleåtgång som krävs för byggnaden under dess livscykel) som ingår i beräkningen, det vill säga hur mycket det funnits miljödata för. Det kan specificeras som exempelvis 80 procent av resursernas totala vikt eller 90 procent av resursernas totala kostnad ingår.

Beskriv miljödata och övriga uppgifter som kan vara av värde

Beskriv vilka miljödata du har använt och för vilka delar av resurssammanställningen du har använt produktspecifika data. Beskriv även eventuella scenarier för användnings- och slutskedet, om sådana ingår i beräkningen. I sådana fall är det också viktigt att du specificerar referensstudietiden. Beskriv funktionell enhet. Läs mer på sidan "Så här görs en LCA".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen