På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd

Byggnadsnämnden ska eller får meddela förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd i tre situationer:

  • vid risk för byggnads hållfasthet eller fara för människors liv eller hälsa,
  • om arbetet eller åtgärden strider mot plan- och bygglagstiftningen eller beslut
  • om byggherren inte följer en väsentlig del av kontrollplanen.

Risk för byggnads hållfasthet eller fara för människors liv eller hälsa

Byggnadsnämnden ska förbjuda att ett byggnads-, rivnings- eller markarbete eller en annan åtgärd fortsätter om det är uppenbart att arbetet eller åtgärden äventyrar en byggnads hållfasthet eller medför fara för människors liv eller hälsa. Ett sådant förbud gäller omedelbart om byggnadsnämnden inte bestämmer något annat.

Bestämmelsen är utformad som en tvingande bestämmelse; byggnadsnämnden ska besluta. Om förutsättningarna finns för att meddela ett förbud enligt denna bestämmelse måste byggnadsnämnden alltså göra det.

Strider mot plan- och bygglagstiftningen eller beslut

Byggnadsnämnden får förbjuda att ett byggnads-, rivnings- eller markarbete eller en annan åtgärd fortsätter om det är uppenbart att arbetet eller åtgärden strider mot plan- och bygglagen, PBL, eller en föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av lagen.

Bestämmelsen är utformad som en icke tvingande bestämmelse; byggnadsnämnden får besluta. Trots att bestämmelsen inte är tvingande är det lämpligt att byggnadsnämnden meddelar ett sådant beslut om förutsättningarna för det finns.

Strider mot kontrollplan

Byggnadsnämnden får förbjuda att ett byggnads-, rivnings- eller markarbete eller en annan åtgärd fortsätter till dess bristerna har avhjälpts om byggherren i fråga om arbetet inte följer någon väsentlig del av kontrollplanen.

En förutsättning för att byggnadsnämnden ska få meddela denna typ av förbud är att det är någon väsentlig del av kontrollplanen som har åsidosatts. Om nämnden förbjuder att arbetena fortsätter, kan den även besluta om kompletterande villkor för kontrollen. Nämnden kan, om förutsättningarna för att ge slutbesked inte är uppfyllda, ge ett interimistiskt slutbesked vilket innebär att slutbeskedet görs beroende av att en brist avhjälps eller en kontroll utförs.

Bestämmelsen är utformad som en icke tvingande bestämmelse; byggnadsnämnden får besluta. Trots att bestämmelsen inte är tvingande är det lämpligt att byggnadsnämnden meddelar ett sådant beslut om förutsättningarna för det finns.

Vem riktas förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd till

Ett förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd kan riktas till ägaren av den byggnad, anläggning eller fastighet på vilken arbetena eller åtgärden pågår. Det kan också riktas till den som utför arbetena eller vidtar åtgärden. När ett förbud utfärdas måste det dock stå klart att den person till vilken förbudet riktas har faktisk och rättslig möjlighet att följa detta. Förbud som riktas till juridiska personer ska riktas direkt till den juridiska personen och inte till dess ställföreträdare.
(jfr Didón kommentaren till 11:30-31)

Om byggnadsverket byter ägare kan byggnadsnämnden med stöd av en bestämmelse i lagen om viten förelägga den berörde ägaren att lämna nämnden uppgift om den nya ägarens eller innehavarens namn och adress. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Tillfälle till synpunkter

Innan byggnadsnämnden meddelar ett förbud ska den som förbudet riktas till underrättas om sådant som tillförts ärendet och ges tillfälle att yttra sig över det. Kommunicering behöver dock inte ske i fråga om sådant som saknar betydelse för ärendets utgång eller om ärendet är så brådskande att avgörandet inte kan uppskjutas, till exempel med hänsyn till riskerna för människors hälsa och säkerhet.

Exempel på material som ska kommuniceras är skrivelser med klagomål från anmälare, minnesanteckningar som gjorts efter muntliga klagomål, dokumenterade iakttagelser som gjorts vid besök på platsen när mottagaren inte själv varit närvarande, remissvar och andra skrivelser från sådana som i ett tidigare skede av ärendets handläggning beretts tillfälle att yttra sig samt annat faktaunderlag som myndigheten på olika sätt erhållit.

Vite och delegation

Ett förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd får förenas med vite.

Ett förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd måste inte beslutas av byggnadsnämnden, utan får delegeras till en enskild tjänsteman. Detta gäller även om det förenas med vite.

Förbud gäller omedelbart

Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd gäller omedelbart om byggnadsnämnden inte bestämt något annat.

Överklagande

Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd får överklagas av den som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej