Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd

Granskad:

Byggnadsnämnden ska meddela förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd vid risk för byggnads hållfasthet eller fara för människors liv eller hälsa. Byggnadsnämnden får meddela förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd om arbetet eller åtgärden strider mot plan- och bygglagstiftningen eller beslut. Det får även göras om byggherren inte följer en väsentlig del av kontrollplanen.

Risk för byggnads hållfasthet eller fara för människors liv eller hälsa

Byggnadsnämnden ska förbjuda att ett byggnads-, rivnings- eller markarbete eller en annan åtgärd fortsätter om det är uppenbart att arbetet eller åtgärden äventyrar en byggnads hållfasthet eller medför fara för människors liv eller hälsa. Ett sådant förbud gäller omedelbart om byggnadsnämnden inte bestämmer något annat.

30 §
  Om det är uppenbart att ett byggnads-, rivnings- eller markarbete eller en annan åtgärd äventyrar en byggnads hållfasthet eller medför fara för människors liv eller hälsa, ska byggnadsnämnden förbjuda att arbetet eller åtgärden fortsätter.

38 §
  I ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 b eller 26 c § eller ett beslut enligt 27 § tredje stycket får byggnadsnämnden respektive marknadskontrollmyndigheten bestämma att den åtgärd som föreläggandet eller beslutet avser ska genomföras omedelbart trots att föreläggandet eller beslutet inte har fått laga kraft.

Beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32, 32 a eller 33 § gäller omedelbart, om något annat inte bestäms. Lag (2022:1122) .

Bestämmelsen är utformad som en tvingande bestämmelse; byggnadsnämnden ska besluta. Om förutsättningarna finns för att meddela ett förbud enligt denna bestämmelse måste byggnadsnämnden alltså göra det.

Strider mot plan- och bygglagstiftningen eller beslut

Byggnadsnämnden får förbjuda att ett byggnads-, rivnings- eller markarbete eller en annan åtgärd fortsätter om det är uppenbart att arbetet eller åtgärden strider mot plan- och bygglagen, PBL, eller en föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av lagen.

MÖD har i ett avgörande uttalat sig om uppenbarhetsrekvisitet (MÖD 2019-03-08 mål nr P4761-18).

Mål: P 4761-18 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

31 §
  Om det är uppenbart att ett byggnads-, rivnings- eller markarbete eller en annan åtgärd strider mot denna lag eller en föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förbjuda att arbetet eller åtgärden fortsätter.

Bestämmelsen är utformad som en icke tvingande bestämmelse; byggnadsnämnden får besluta. Trots att bestämmelsen inte är tvingande är det lämpligt att byggnadsnämnden meddelar ett sådant beslut om förutsättningarna för det finns.

Strider mot kontrollplanen

Byggnadsnämnden får förbjuda att ett byggnads-, rivnings- eller markarbete eller en annan åtgärd fortsätter till dess bristerna har avhjälpts om byggherren i fråga om arbetet inte följer någon väsentlig del av kontrollplanen.

32 §
  Om byggherren i fråga om ett byggnads-, rivnings- eller markarbete eller en annan åtgärd inte följer någon väsentlig del av en kontrollplan, får byggnadsnämnden förbjuda att arbetet fortsätter till dess bristerna har avhjälpts.

32 a §
  Byggnadsnämnden får i samband med ett föreläggande enligt 20 § förbjuda att den olovliga åtgärden utförs på nytt, om den kräver bygglov. Lag (2014:900) .

En förutsättning för att byggnadsnämnden ska få meddela denna typ av förbud är att det är någon väsentlig del av kontrollplanen som har åsidosatts. Om nämnden förbjuder att arbetena fortsätter, kan den även besluta om kompletterande villkor för kontrollen. Nämnden kan, om förutsättningarna för att ge slutbesked inte är uppfyllda, ge ett interimistiskt slutbesked vilket innebär att slutbeskedet görs beroende av att en brist avhjälps eller en kontroll utförs.

29 §
  Byggnadsnämnden får besluta om kompletterande villkor för bygg- eller rivningsåtgärderna eller för kontrollen, om
   1. sådana villkor behövs för att uppfylla kraven enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, och
   2. behovet av villkoren inte kunde förutses när startbeskedet gavs.

36 §
  Om ett slutbesked inte kan ges på grund av att en brist som inte är försumbar behöver avhjälpas eller på grund av att en kontroll behöver göras i ett senare skede, får byggnadsnämnden ge ett slutbesked som är beroende av att bristen avhjälps eller att kontrollen görs (interimistiskt slutbesked). Ett interimistiskt slutbesked får avse etapper i ett projekt.

Om det behövs, ska nämnden i ett interimistiskt slutbesked ange vad som gäller i fråga om möjligheterna att ta ett byggnadsverk i bruk.

När bristen är avhjälpt eller kontrollen är gjord ska nämnden slutligt pröva frågan om slutbesked enligt 34 §. Lag (2014:900) .

Bestämmelsen är utformad som en icke tvingande bestämmelse; byggnadsnämnden får besluta. Trots att bestämmelsen inte är tvingande är det lämpligt att byggnadsnämnden meddelar ett sådant beslut om förutsättningarna för det finns.

Vem riktas förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd till?

Ett förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd kan riktas till ägaren av den byggnad, anläggning eller fastighet på vilken arbetena eller åtgärden pågår. Det kan också riktas till den som utför arbetena eller vidtar åtgärden. När ett förbud utfärdas måste det dock stå klart att den person till vilken förbudet riktas har faktisk och rättslig möjlighet att följa detta. Förbud som riktas till juridiska personer ska riktas direkt till den juridiska personen och inte till dess ställföreträdare.
(jfr Didón kommentaren till 11:30-31)

Om byggnadsverket byter ägare kan byggnadsnämnden med stöd av en bestämmelse i lagen om viten förelägga den berörde ägaren att lämna nämnden uppgift om den nya ägarens eller innehavarens namn och adress. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

5 §
  Har en myndighet befogenhet att vid vite förelägga eller förbjuda ägaren eller innehavaren av viss egendom att vidta en åtgärd med egendomen, får myndigheten också förelägga denne att, om hans rättsställning upphör, lämna myndigheten uppgift om den nye ägarens eller innehavarens namn och adress. Även ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Tillfälle till synpunkter

Innan byggnadsnämnden meddelar ett förbud ska den som förbudet riktas till underrättas om sådant som tillförts ärendet och ges tillfälle att yttra sig över det. Kommunicering behöver dock inte ske i fråga om sådant som saknar betydelse för ärendets utgång eller om ärendet är så brådskande att avgörandet inte kan uppskjutas, till exempel med hänsyn till riskerna för människors hälsa och säkerhet.

25 §
  Innan en myndighet fattar ett beslut i ett ärende ska den, om det inte är uppenbart obehövligt, underrätta den som är part om allt material av betydelse för beslutet och ge parten tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet. Myndigheten får dock avstå från sådan kommunikation, om
   1. ärendet gäller anställning av någon och det inte är fråga om prövning i högre instans efter överklagande,
   2. det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt svårare att genomföra beslutet, eller
   3. ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver att beslutet meddelas omedelbart.

Myndigheten bestämmer hur underrättelse ska ske. Underrättelse får ske genom delgivning.

Underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Exempel på material som ska kommuniceras är skrivelser med klagomål från anmälare, minnesanteckningar som gjorts efter muntliga klagomål, dokumenterade iakttagelser som gjorts vid besök på platsen när mottagaren inte själv varit närvarande, remissvar och andra skrivelser från sådana som i ett tidigare skede av ärendets handläggning beretts tillfälle att yttra sig samt annat faktaunderlag som myndigheten på olika sätt erhållit.

Vite och delegation

Ett förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd får förenas med vite.

37 §
  Ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
26 b eller 26 c § eller ett beslut om förbud enligt 25, 30,
31, 32, 32 a eller 33 § får förenas med vite.

Vitet får inte förvandlas till fängelse.

Frågor om utdömande av vite prövas av mark- och miljödomstol. Lag (2022:1122) .

Ett förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd måste inte beslutas av byggnadsnämnden, utan får delegeras till en enskild tjänsteman. Detta gäller även om det förenas med vite.

6 §
  Ett delegationsuppdrag enligt 6 kap. 37 §, 7 kap. 5 § och 9 kap. 30 § och 37 § andra stycket kommunallagen
(2017:725) får, utöver det som följer av 6 kap. 38 § kommunallagen, inte omfatta befogenhet att
   1. avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
   2. i andra fall än som avses i 11 kap. 30-32 §§ och 33 § 1 besluta förelägganden eller förbud som förenas med vite,
   3. besluta förelägganden som förenas med en upplysning om att den åtgärd som föreläggandet avser kan komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg på bekostnad av den som föreläggandet riktas mot, eller
   4. avgöra frågor om byggsanktionsavgift enligt 11 kap. Lag (2018:578) .

Förbud gäller omedelbart

Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd gäller omedelbart om byggnadsnämnden inte bestämt något annat.

38 §
  I ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 b eller 26 c § eller ett beslut enligt 27 § tredje stycket får byggnadsnämnden respektive marknadskontrollmyndigheten bestämma att den åtgärd som föreläggandet eller beslutet avser ska genomföras omedelbart trots att föreläggandet eller beslutet inte har fått laga kraft.

Beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32, 32 a eller 33 § gäller omedelbart, om något annat inte bestäms. Lag (2022:1122) .

Överklagande

Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd får överklagas av den som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot.

3 §
  Andra kommunala beslut enligt denna lag än de som avses i
1-2 a §§ får överklagas till länsstyrelsen. Lag (2016:252) .

8 §
  Bestämmelser om vem som får överklaga beslut som avses i 2 a, 3, 5 och 6 §§ finns i 42 § förvaltningslagen
(2017:900). Lag (2018:845) .

42 §
  Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot.

Du kan få vägledning om hur beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd kan utformas genom att läsa mer om utformning av olika tillsynsbeslut på sidan om exempel på tillsynsbeslut 

Exempel på tillsynsbeslut

Film

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen